"revocation" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"revocation" Fince çeviri

EN revocation
volume_up
{isim}

Impairment, and soon, revocation of central bank autonomy.
Keskuspankin riippumattomuuden rajoittaminen ja pian kumoaminen.
I am not sure that the proposed revocation would strengthen the legal protection of European citizens and third country nationals in the slightest, as Mr Bourlanges claims it would.
En ole varma, että ehdotettu kumoaminen vahvistaisi Euroopan kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten oikeussuojaa vähimmässäkään määrin, kuten jäsen Bourlanges väittää.
revocation
This commission is made up of delegates by the governments of the two States, and the revocation of water rights licences likewise falls within their competence.
Vesikomissio muodostuu Itävallan ja Unkarin hallitusten edustajista, ja vesioikeuksia koskevien lupien peruuttaminen kuuluu myös heidän valtuuksiinsa.
It would seem obvious, however, that if a participant in the system becomes bankrupt, that participant's assets are frozen and revocation is therefore impossible.
Näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että mukana olevan maksukyvyttömyystapauksessa viimeksi mainitun varat jäädytetään ja peruuttaminen ei siis täten ole mahdollista.

"revocation" için eşanlamlılar (İngilizce):

revocation
English

Fince' de "revocation" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI do not think that the NATO attack marked the beginning, but that it all started with the revocation of Kosovo's autonomous status.
En ajattele, että Naton hyökkäys merkitsi alkua, vaan kaikki alkoi Kosovon itsehallinnon kumoamisesta.
EnglishIt must call for the revocation of the decree whereby people can be imprisoned for 30 days without preferment of charges.
Sen on vaadittava, että asetus, jonka mukaan ihmisiä voidaan pitää pidätettyinä 30 päivää syytteettä, on kumottava.
EnglishInfringements should result in sanctions amounting if necessary to the suspension or revocation of the operating licence.
Säännösten rikkomisesta tulee sakottaa ja tarvittaessa on voitava jopa peruuttaa lentolupa väliaikaisesti tai kokonaan.
EnglishThat is why we demand that an important right in the context of checking comitology, namely the right of revocation, be upheld.
Tämän vuoksi vaadimme, että meillä säilyy komitologian tarkistamisen yhteydessä tärkeä oikeus eli peruuttamista koskeva oikeus.
EnglishIn parallel, very strict sanctions must be imposed on those who infringe, even going as far as the revocation of their operators' licence.
Vastaavasti määräysten rikkojia varten on oltava ankarat rangaistukset, jotka ulottuvat toimiluvan peruuttamiseen asti.
EnglishA high level of invention has the advantage that it is easy to defend in court, because revocation proceedings are of course a huge problem.
Suuressa keksinnöllisyydessä on se etu, että sitä on hyvä puolustaa tuomioistuimissa, koska mitätöimistä koskevat kanteet ovat tietysti valtava ongelma.
English. – The rapporteur sought to propose that the Court of Justice should have its competence broadened through the revocation of Article 68 of the EC Treaty.
   . – Esittelijä yritti ehdottaa, että yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa laajennettaisiin kumoamalla EY:n perustamissopimuksen 68 artikla.
EnglishSince the Lamfalussy procedure increasingly applies to financial market dossiers, Parliament’s right of revocation should, as a matter of urgency, be regulated structurally.
Koska Lamfalussyn menettelyä sovelletaan yhä enemmän rahoitusmarkkinoita koskeviin asioihin, parlamentin palauttamisoikeutta olisi kiireesti säänneltävä rakenteellisesti.
EnglishFinally, there is also a need to safeguard the principle of hearing defendants in cases involving the revocation of a suspended sentence or the imposition of a conditional sentence.
Lopuksi on turvattava myös periaate, jonka mukaisesti asianosaisia on kuultava tapauksissa, joihin liittyy ehdollisen rangaistuksen määrääminen tai muuntaminen ehdottomaksi.
EnglishSecondly, the adaptation of the procedural time limits to the time limits for the granting and revocation of refugee status, ensuring that applications for asylum can be processed speedily.
Toiseksi: menettelyjen määräaikojen mukauttaminen pakolaisaseman myöntämistä tai peruuttamista koskeviin määräaikoihin turvapaikkahakemusten nopean käsittelyn takaamiseksi.
EnglishThe fact that the report does not dare to demand the revocation of the agreement or its reciprocity is proof of the fact that any superficial protests about it are for the sake of appearances only.
Se, että mietinnössä ei uskalleta vaatia sopimuksen kumoamista tai sen vastavuoroisuutta on osoitus siitä, että kaikki pinnalliset siihen kohdistuvat vastalauseet esitetään vain muodon vuoksi.