"position" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"position" Fince çeviri

EN position
volume_up
{isim}

position (ayrıca: foot, heel, hull, socket)
volume_up
kanta {isim}
The common position, as it has come back to us, is not a bad common position.
Yhteinen kanta, sellaisena kuin se on palautettu meille, ei ole huono yhteinen kanta.
This is Italy's position and that of all the Member States of the European Union.
Tämä on Italian kanta ja kaikkien Euroopan unionin valtioiden kanta.
At the latest London summit, Parliament’s position was clearly ignored.
Viimeisimmässä Lontoon huippukokouksessa parlamentin kanta selkeästi sivuutettiin.
position (ayrıca: rank, situation, stand, station)
volume_up
asema {isim}
A good example of this is the position of the Russian minorities in Estonia and Latvia.
Hyvä esimerkki tästä on Viron ja Latvian venäjänkielisen vähemmistön asema.
Are there players with a simple or collective dominant position?
Onko toimijoilla yksinomainen vai kollektiivinen hallitseva markkina-asema?
A highly regarded position in the international community does not come free.
Arvostettu asema kansainvälisessä yhteisössä ei tule ilmaiseksi.
position (ayrıca: exposure, locality, placement, situation)
Valitse Kuvan sijainti -kohdasta Sovita tai Keskitä.
The size, position and direction of your gestures, and the order in which you draw them, become part of the picture password.
Eleiden koko, sijainti ja suunta sekä niiden piirtämisjärjestys tulevat osaksi kuvasalasanaa.
We are talking about devices and technologies capable of transmitting an object's position, features and identity.
Kyse on laitteista ja tekniikoista, joilla voidaan välittää esineen sijainti-, ominaisuus- ja tunnistetietoja.
position (ayrıca: feeling, line, opinion, sentiment)
That is the Liberal Group's position on Mrs Díez de Rivera's excellent report.
Tämä on suurinpiirtein liberaalien mielipide Díez de Riveran erinomaisesta mietinnöstä.
There has been no sign that the position of the Council would change.
Ei ole havaittu mitään merkkejä siitä, että neuvoston mielipide muuttuisi.
Tämä on komission mielipide.
position (ayrıca: locality, location, mend, patch)
volume_up
paikka {isim}
They are therefore not being deleted from the report, but simply changing position.
Niitä ei siis poisteta mietinnöstä vaan niiden paikka vaihtuu.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
The Commission must defend its position to the utmost and find a place for this external affairs administration in its services.
Komission on tehtävä kaikkensa puolustaakseen paikkaansa ja löydettävä ulkosuhdehallinnolle paikka yksiköissään.
position (ayrıca: completeness, dignity, rank, status)
volume_up
arvo {isim}
The common position with which we are now being presented is far better, for an actual limit value is being introduced for the first time.
Se yhteinen kanta, joka meille nyt esitetään, on paljon parempi, koska varsinainen raja-arvo otetaan nyt ensimmäistä kertaa käyttöön.
It calls for binding objectives to ensure equality in corporate, administrative and political positions of responsibility.
Siinä vaaditaan sitovia tavoitteita, joilla varmistetaan tasa-arvo yritysten, hallinnon ja politiikan alan vastuutehtävissä.
All sides have yielded cherished positions and shed traditional attitudes.
Kaikki puolet ovat luopuneet arvossa pidetyistä asemista ja hylänneet perinteiset asenteet.
position (ayrıca: pose, posture, stance)
volume_up
asento {isim}
Even the position of my head affects audibility, and I cannot really sit here listening with my head tilted to one side.
Jopa pään asento muuttaa kuuluvuutta eikä täällä sentään voi pää vinossa kuunnella.
2:49 Though in all seriousness, this position that you just saw me in, looking down at my phone, that's one of the reasons behind this project, Project Glass.
2:49 Mutta vakavasti puhuen, tämä asento, jossa juuri näitte minut katsomassa alas puhelintani, on yksi syy projektimme Project Glass takana.

Fince' de "position" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Commission is not in a position to tell individual Member States what to do.
Komissio ei voi kertoa yksittäisille jäsenvaltioille, mitä niiden pitäisi tehdä.
EnglishVia the study we propose, we would like the position of farmers to be monitored.
Haluaisimme, että viljelijöiden asemaa seurataan ehdottamamme tutkimuksen avulla.
EnglishIt rather looks as if you are in that position today, and you do not deserve it.
Näyttää vähän siltä, kuin te olisitte nyt tässä asemassa, ettekä ansaitse sitä.
EnglishThe Council position remained set on cases provided for in national legislation.
Asiassa päätettiin korostaa kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjä tapauksia.
EnglishWe, in the European Union would be in no position whatsoever to integrate Turkey.
Me Euroopan unionissa emme yksinkertaisesti pystyisi ottamaan Turkkia jäseneksi.
EnglishI see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
EnglishOn many issues my own group is closer to the Council's position than Parliament's.
Monissa kysymyksissä oma ryhmäni on lähempänä neuvoston kuin parlamentin kantaa.
EnglishI therefore ask the Commission to clarify its position on supplementary measures.
Pyydän näin ollen komissiota täsmentämään kantaansa täydentävistä toimenpiteistä.
EnglishThe common position has come up with a compromise here that I entirely support.
Yhteisessä kannassa asiaan on löydetty sopuratkaisu, jolle annan täyden tukeni.
EnglishMy position is not rooted in any type of ideological or religious fundamentalism.
Kantani ei perustu mihinkään ideologiseen tai uskonnolliseen fundamentalismiin.
EnglishSubject: Position of the Italian EU Presidency regarding clandestine immigrants
Aihe: Laittomien maahanmuuttajien kohtelu EU:n puheenjohtajavaltiossa Italiassa
EnglishPeople without this opportunity end up in the position of second-class citizens.
Ihmisistä, joilla ei ole tätä mahdollisuutta, tulee toisen luokan kansalaisia.
EnglishMr President, I believe that we have already set out very clearly our position.
Arvoisa puhemies, komissio on mielestäni jo selkeästi ilmaissut kantansa asiassa.
EnglishThere is no split in the European position as adopted by the Foreign Ministers.
Euroopan kannassa ei ole sisäisiä jakoja ulkoministerien hyväksymässä muodossa.
EnglishI do not understand the Commission' s position in opposing a positive list at all.
Komission kielteistä kantaa sallittujen ainesten luetteloon en lainkaan ymmärrä.
EnglishMy last point is about the position of small shops with regard to implementation.
Viimeinen huomautukseni käsittelee pienkauppojen asemaa täytäntöönpanon osalta.
EnglishLastly, I should like to clarify our group's position on eco-taxes on packaging.
Lopuksi haluaisin täsmentää ryhmämme kantaa pakkausmateriaalien ympäristöveroihin.
EnglishAll in all, I think that this is a balanced and workable position for Parliament.
Kaiken kaikkiaan pidän tätä tasapainoisena ja toimivana kantana parlamentille.
EnglishIt is excellent that we are adopting a clear position against passive smoking.
On erittäin hyvä, että otamme selkeästi kantaa passiivista tupakointia vastaan.
EnglishIt will not achieve this if it falls short of maintaining an exemplary position.
Se ei pysty saavuttamaan tätä, jos se ei pysty pitämään yllä esimerkillistä asemaa.