"occupation" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"occupation" Fince çeviri

EN occupation
volume_up
{isim}

occupation (ayrıca: crew)
If occupation continues, the government will not exclude violent resistance.
Jos miehitys jatkuu, hallitus ei sulje pois väkivaltaista vastarintaa.
Because if this is not a military occupation, then what is it?
Ellei kyseessä ole sotilaallinen miehitys, mitä se sitten on?
The Occupation is over, the French people are free, and we are too.
Miehitys on päättynyt, Ranskan kansa on vapaa, ja niin olemme mekin.
occupation (ayrıca: business, calling, career, craft)
The occupation of road haulier is already second to none in terms of being a truly European occupation.
Kuljetusalan ammatti on jo nyt enemmän kuin mikään muu todella eurooppalainen ammatti.
In most European countries, segregation by occupation and sector remains almost unchanged.
Suurimmassa osassa Euroopan maita ammatti- ja alakohtainen eriytyminen ovat pysyneet lähes ennallaan.
Fishing - like farming - is a very precarious occupation.
(EN) Kalastus on - maanviljelyn tavoin - hyvin epävarma ammatti.
occupation (ayrıca: business, career, deed, job)
volume_up
työ {isim}
We are talking about a sector, Mr President, which has ancient traditions, and we are talking about an occupation which unites work, traditions and culture.
Arvoisa puhemies, puhumme alasta, jolla on pitkät perinteet, puhumme toiminnasta, jossa yhdistyvät työ, perinteet ja kulttuuri.
The alternative to this system would be highly detailed regulatory provisions: these are appropriate for certain jobs and occupations but not for others.
Tämän järjestelmän vaihtoehto olisi äärimmäisen tarkka sääntely, jota pidetään sopivana joillekin erityisille työ- ja ammattitehtäville, mutta ei kaikille.
If it carries on in this way, we had better increase the number of places in this House, since that will be the only occupation left that unqualified people would be allowed to do.
Jos tällainen kehitys jatkuu, meidän olisi syytä lisätä parlamentin paikkoja, koska se on kohta ainoa työ, jota epäpätevillä henkilöillä on mahdollisuus tehdä.
occupation (ayrıca: distraction, pastime, diversion)

"occupation" için eşanlamlılar (İngilizce):

occupation

Fince' de "occupation" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe behaviour of the Turkish occupation forces in Cyprus is also a real scandal.
Turkin miehittäjäjoukkojen käyttäytyminen Kyproksella on todellinen skandaali.
EnglishFor us it was not just the date of liberation, but also the start of occupation.
Meille se ei ollut vain vapautuksen päivä, vaan se merkitsi myös miehityksen alkua.
EnglishNeither will the occupation of the land of white farmers resolve the problems.
Valkoihoisten maanviljelijöiden maiden valloitus ei myöskään ratkaise ongelmia.
EnglishFinally, I share the honourable Member's pre-occupation with the drugs control issue.
Esittelijän tapaan olen hyvin huolissani huumevalvontaa koskevasta kysymyksestä.
Englishit puts forward strategies for active participation in the imperialist occupation.
Mietinnössä ehdotetaan strategioita imperialistiseen miehitykseen osallistumiselle.
EnglishWe are not debating the problem of the military occupation of Cyprus by Turkey.
Emme keskustele ongelmasta, joka liittyy siihen, että Turkki on miehittänyt Kyproksen.
EnglishAt the beginning of 1990, when the occupation ended, Latvians accounted for only 51%.
Miehityksen päättyessä 1990-luvun alussa latvialaisia oli vain 51 prosenttia.
EnglishThis was therefore long before the Turkish occupation of the north in 1974.
Näin oli siis jo kauan ennen sitä, kun Turkki miehitti pohjoisen vuonna 1974.
EnglishThe livelihood of the people in these areas is often dependent on this one occupation.
Rannikkoalueiden toimeentulo on usein riippuvainen tästä yhdestä elinkeinosta.
EnglishConditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (
Maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseksi täytettävät edellytykset (
EnglishThey are simply asking for an end to the military occupation they are subjected to.
He pyytävät vain ja ainoastaan heitä alistavan sotilaallisen miehityksen lopettamista.
English(ET) The Baltic States almost bloodlessly rid themselves of the Soviet occupation.
(ET) Baltian maat vapautuivat neuvostomiehityksestä miltei verettömästi.
EnglishThere is no doubt about it; these prisons in Iraq are part of the policy of occupation.
Asiasta ei ole epäilystäkään – Irakin vankilat ovat osa valloituspolitiikkaa.
EnglishFor imperialism is no less than occupation, appropriation and subjugation.
Imperialismihan tarkoittaa juuri miehitystä, varastamista ja alistamista.
EnglishA crime, because Indonesian colonial occupation has lasted for 24 years.
Rikos siksi, että Indonesian siirtomaavalta on jatkunut saarella 24 vuotta.
EnglishLatvia lost part of its territory as a result of its occupation by the USSR.
Latvia menetti osan alueestaan Neuvostoliiton miehityksen seurauksena.
EnglishMoreover, the military are still not ending their occupation of the airspace.
Armeija ei myöskään vielä ole luopumassa hallitsemastaan ilmatilasta.
EnglishIn relation to the occupation, I have spoken with many people from Ossetia and Abkhazia.
Olen puhunut miehityksestä monien ossetialaisten ja abhasialaisten kanssa.
EnglishThe escalated violence and brutality of the occupation is quite disproportionate.
Yhä lisääntyvät väkivaltaisuudet ja raakuudet miehitetyillä alueilla ovat täysin suhteettomia.
EnglishHow can someone fund a country under occupation, however, and why does no one talk about it?
Miten miehitettyä valtiota voidaan tukea? Miksi kukaan ei ota asiaa puheeksi?