"to mitigate" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to mitigate" Fince çeviri

EN to mitigate
volume_up
[mitigated|mitigated] {fiil}

We cannot tame them, but we can collectively mitigate their devastation.
Emme voi kesyttää niitä, mutta voimme yhdessä lieventää niiden aiheuttamia tuhoja.
Once again, regional cooperation could mitigate the effects of these natural events.
Jälleen kerran alueellisella yhteistyöllä voitaisiin lieventää näiden luonnonilmiöiden vaikutuksia.
EU funds should be a means to mitigate one of the most serious effects of the financial crisis.
EU:n rahastoilla olisi voitava lieventää rahoituskriisin vakavimpia seurauksia.

Fince' de "to mitigate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Englishin under a transitional regime which will be implemented in order to mitigate
vaikutus tämänhetkiseen rahoitustulon jakautumiseen kansallisten keskuspankkien
EnglishThe effects of this policy have helped to stabilise and mitigate State aid.
Tämän politiikan vaikutuksilla on edistetty vakauttamista ja vähennetty valtiontukea.
EnglishIntelligent car technology makes it possible to mitigate or even eliminate these problems.
Älyautotekniikalla näitä ongelmia voidaan vähentää ja ne voidaan jopa poistaa.
EnglishThen pressure arises to mitigate measures and to permit more exclusions.
Silloin syntyy painetta lievittää toimenpiteitä ja sallia lisää poikkeuksia.
EnglishI ask you: have drastic measures been taken to mitigate the dependency on oil?
Kysyn teiltä seuraavaa: onko päättäväisiä toimia toteutettu öljyriippuvuuden vähentämiseksi?
EnglishIf so, did the Commission attempt any publicity initiatives to mitigate this?
Jos oli, tekikö komissio minkäänlaisia julkisia aloitteita tämän vaikutuksen lieventämiseksi?
EnglishTo mitigate the problems, our words must therefore be in harmony with our actions.
Jotta ongelmat saadaan ratkaistua, puheiden täytyy vastata tekoja.
EnglishTherefore we must find ways to mitigate the subsequent risks.
Meidän on siten löydettävä keinoja vähentää ratkaisusta seuraavia riskejä.
EnglishThis made it much more difficult to take any measures to mitigate the effects of the disaster.
Sen vuoksi oli vaikeampaa ryhtyä minkäänlaisiin toimiin katastrofin seurauksien lieventämiseksi.
EnglishThe common position states that the goal of the action campaigns is to mitigate noise.
Yhteisessä kannassakin ilmaistaan, että toimintasuunnitelmien tavoitteena on melurasitteen lieventäminen.
EnglishI too want to mitigate suffering, and references to Trojan Horses are misplaced in my view.
Minäkin haluan vähentää kärsimyksiä, mutta en voi hyväksyä sellaisia termejä kuin " Troijan hevoset" .
EnglishThe European institutions must continue their efforts to mitigate the consequences of the disaster.
Euroopan unionin toimielinten on jatkettava toimiaan maanjäristyksen seurausten lieventämiseksi.
EnglishWe must, today, take action to mitigate these effects. Mistakes, unfortunately, have to be put right.
Meidän on nyt toimittava vaikutusten lieventämiseksi, sillä virheet on valitettavasti oikaistava.
EnglishThe European Globalisation Fund was created to help mitigate such unfortunate events.
Euroopan globalisaatiorahasto perustettiin juuri tällaisten valitettavien tapahtumien seurauksien lievittämiseksi.
EnglishThese two debates must be rolled into one if we want to fight climate change and mitigate its effects.
Nämä keskustelut on yhdistettävä, jos haluamme torjua ilmastonmuutosta ja lievittää sen vaikutuksia.
EnglishCodes of conduct to mitigate harmful cross-border competitive taxation should also be applied.
Haitallisen rajat ylittävän verokilpailun lieventämistä koskevia menettelytapasääntöjä olisi myös noudatettava.
EnglishThe Commission has claimed that the correction and recovery mechanisms mitigate the effects of the errors.
Komissio on väittänyt, että oikaisu- ja takaisinperintäjärjestelmät lieventävät virheiden vaikutuksia.
EnglishAmendment No 5 serves to mitigate the Commission proposal.
Tarkistuksella 5 voidaan keventää komission ehdotusta.
EnglishHowever, we can try to mitigate the negative effects by properly involving employees in the process.
Voimme kuitenkin yrittää torjua kielteisiä vaikutuksia siten, että otamme työntekijät kunnolla mukaan prosessiin.
EnglishSecondly, it helps mitigate problems with restructuring, which affect national enterprises as well.
Toiseksi se auttaa osaltaan lievittämään kansallisiin yrityksiin liittyviä rakennemuutoksesta aiheutuvia ongelmia.