"to lessen" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to lessen" Fince çeviri

EN to lessen
volume_up
[lessened|lessened] {fiil}

The easiest way to lessen our energy dependency is by using less energy.
Helpoin tapa vähentää energiariippuvuuttamme on käyttää vähemmän energiaa.
On the other hand it will lessen the consequences of collisions between pedestrians and motor vehicles.
Toisaalta tämä vähentää jalankulkijoiden ja moottoriajoneuvojen törmäyksistä johtuvia seurauksia.
It will also lessen day—to-day anxiety and worry caused by the fluctuating price of pigmeat for example.
Se myös vähentää jokapäiväistä levottomuutta ja huolestuneisuutta, jota aiheuttavat esimerkiksi sianlian hinnan vaihtelut.

Fince' de "to lessen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNothing else will solve the problems or lessen the human rights abuses.
Millään muulla tavalla ei ratkaista ongelmia eikä vähennetä ihmisoikeusrikkomuksia.
EnglishMoreover, the demands for adaptability will not lessen over the next few years.
Lisäksi on otettava huomioon, että sopeutumiskykyä koskevat vaatimukset eivät vähene tulevina vuosina.
EnglishIn all probability, the charge on the budget will lessen over time.
Talousarvioon kohdistuva kuormitus vähenee todennäköisesti ajan myötä.
EnglishThese proposals lessen the requirement to speak English across air traffic control.
Nämä ehdotukset heikentävät vaatimusta siitä, että englantia on puhuttava kaikkialla lennonjohdon alalla.
EnglishOnly in that way can we boost efficiency, lessen bureaucracy and clarify responsibilities.
Vain siten voidaan parhaiten tehostaa toimintoja, karsia byrokratiaa ja selkeyttää vastuullisuutta.
EnglishEnvironmental aid in the future can also be used to lessen the burden production places on the environment.
Ympäristötukea on jatkossa voitava käyttää myös ympäristöä kuormittavan tuotannon vähentämiseen.
EnglishWill it lessen the chances of countries intending to join NATO if Russia does not approve of their future membership?
Huononevatko Natoon haluavien maiden mahdollisuudet, jos Venäjä ei hyväksy niiden jäsenyyttä?
EnglishThe fact that the talks on accession will not lead to changing the legal framework does not lessen the importance of the issue.
Se, että liittymisneuvottelut eivät johda oikeudellisen kehyksen muuttumiseen, ei vähennä asian painoarvoa.
EnglishThe agreement will strengthen our power to do this; its rejection would lessen the attention paid to our views.
Sopimus antaa meille siihen paremmat mahdollisuudet; sopimuksen hylkääminen vähentäisi näkemyksiimme kiinnitettävää huomiota.
English   Mr President, I voted on the Lucas report in support of measures to lessen the impact on climate change.
   Arvoisa puhemies, tuin jäsen Lukasin mietintöä koskeneessa äänestyksessä toimenpiteitä ilmastonmuutosvaikutusten vähentämiseksi.
EnglishFirst of all, several amendments seek to lessen the proposed price reductions, or even to dispense with them altogether.
Ensinnäkin useatkin tarkistukset tähtäävät ehdotettujen hinnanalennusten lieventämiseen tai jopa niistä kokonaan luopumiseen.
EnglishThis is important for newcomers, but mainly to lessen the 'windfall profits' that are so prominent in the electricity sector.
Tämä on tärkeää paitsi uusille tulokkaille myös ”satunnaisten voittojen” pienentämiseksi, jotka ovat sähköalalla huomattavia.
EnglishHowever this does not lessen the commitment of our Government to the principles of the report and the underlying values inherent therein.
Tämä ei kuitenkaan heikennä hallituksemme sitoutuneisuutta mietinnön periaatteisiin ja sen taustalla piileviin arvoihin.
EnglishI believe it is vitally important to support this system, given the need to lessen the impact of accidents and help the victims.
Mielestäni on ehdottoman tärkeää tukea tätä järjestelmää, sillä onnettomuuksien vaikutuksia on lievennettävä ja uhreja on autettava.
EnglishThe European Union is keen to ensure that this situation does not worsen and is trying to mobilise all possible means to lessen its effects.
Euroopan unioni on valmis torjumaan tilanteen pahenemisen, se pyrkii saamaan liikkeelle kaikki voimavarat tilanteen lievittämiseksi.
EnglishEconomic history is littered with examples of monetary authorities deciding to stimulate inflation in order to lessen the burden of national debt.
Talouden historia on täynnä hetkiä jolloin rahaviranomaiset ovat käynnistäneet inflaation vähentääkseen julkisen velan taakkaa.
EnglishThis does not lessen my appreciation for your work, but I do think you should have let those people speak who appealed to the Rules.
Tämä ei kuitenkaan vähennä silmissäni työnne arvostusta, mutta mielestäni teidän olisi pitänyt antaa puheenvuoro työjärjestykseen vedonneelle.
EnglishIf we introduce stricter legislation in the area of fisheries, will consumer demand lessen or, on the other hand, will imports from third countries increase further?
Jos kalastusalan lainsäädäntöä tiukennetaan, taantuuko kysyntä tai kasvaako kolmansista maista tuleva tuonti lisää?
EnglishThat way we can ensure that we are making an investment now which will lessen any claim on the structural and cohesion funds later is lessened.
Voimme näin huolehtia siitä, että investoimme jo nyt ja varmistamme siten, että vaadimme myöhemmin vähemmän rakenne- ja koheesiorahastoilta.
EnglishWe hope that through this resolution we will help to lessen the suffering of the Sri Lankan people and to bring about much-needed peace in that country.
Toivomme, että voimme tämän päätöslauselman avulla lieventää Sri Lankan kansan kärsimyksiä ja saada aikaan maahan kauan kaivatun rauhan.