"to interpret" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to interpret" Fince çeviri

EN to interpret
volume_up
[interpreted|interpreted] {fiil}

Perhaps I should interpret this as a tacit confirmation of what is happening.
Ehkä minun täytyy tulkita sitten niin, että tapahtunut myönnetään hiljaisesti.
But no-one should interpret our attitude as uncritical.
Kenenkään ei kuitenkaan pidä tulkita, että suhtautumisemme olisi epäkriittinen.
We should not interpret it in such a narrow sense that it becomes a straitjacket.
Meidän ei pidä tulkita sitä niin, että siitä tulee pakkopaita.
to interpret
Our meetings are not interpreted into our mother tongues despite the fact that many nationalities are represented here.
Meidän kokouksiamme ei tulkata äidinkielellemme, vaikka monia kansallisuuksia on edustettuina.
It is all very well to make a long speech, much longer than the speaking time permits, but the fact is it is not being interpreted.
Puheenvuoro voi hyvin olla pitkä, paljon pitempi kuin puheaika sallii, mutta sitä ei silloin tulkata.
The principle of course applies that no Member State may be placed at a disadvantage by negotiations not being interpreted in its language.
Tässä kohdin pätee periaate, jonka mukaan yksikään jäsenvaltio ei luonnollisestikaan saa joutua huonompaan asemaan sen vuoksi, että neuvotteluja ei voida tulkata sen kielelle.

Fince' de "to interpret" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishLet us together interpret this amendment as a call to find a new middle way.
Meidän on yhdessä tulkittava tarkistusta siten, että saavutamme uuden keskitien.
English(PT) Mr President, Parliament needs to interpret Democracy in a democratic fashion.
(PT) Arvoisa puhemies, parlamentin on tulkittava demokratiaa demokraattisesti.
EnglishHere again, I did not interpret the results in the same way as Caroline Lucas.
Myöskään tässä asiassa en tulkinnut tuloksia samalla tavalla kuin Caroline.
EnglishIt is unnecessary, and we would interpret it as an affront and as a breach of the law.
Se olisi tarpeetonta, ja pitäisimme sitä loukkauksena ja lainsäädännön vastaisena.
EnglishIf you interpret those definitions clearly they should also apply to Turkey.
Jos nuo määritelmät tulkitaan selkeästi, niiden pitäisi myös koskea Turkkia.
EnglishFinally I would like to thank the interpreters who had to interpret my Austrian German.
Haluan kiittää myös tulkkeja, jotka ovat joutuneet tulkkaamaan Itävallan saksaani.
English   Mr President, this concerns the way in which we interpret the Rules of Procedure.
   Arvoisa puhemies, asia liittyy siihen, miten tulkitsemme työjärjestystä.
EnglishIt is in the spirit of that judgment that we must interpret Article 255 of the Treaty.
Meidän on tulkittava perustamissopimuksen 255 artiklaa kyseisen tuomion mukaisesti.
EnglishI want to stress that this is how we interpret paragraph 10 of the draft resolution.
Haluan korostaa sitä, että tulkitsemme päätöslauselmaesityksen kohdan 10 tällä tavoin.
EnglishWe interpret what we see, select the most workable of the multiple choices.
Tulkitsemme näkemäämme valitsemalla toimivimman monista mahdollisuuksista.
EnglishEven different programs will occasionally interpret and process colors differently.
Jopa eri ohjelmat tulkitsevat ja käsittelevät joskus värejä eri tavalla.
EnglishThis is the spirit in which we must also interpret the stability and growth pact.
Tämän mukaisesti meidän on tulkittava myös vakaus- ja kasvusopimusta.
EnglishI hope that this Presidency will interpret that in the right way in any case.
Toivottavasti nykyinen puheenjohtajamaa täyttää oman velvollisuutensa.
EnglishHowever, I repeat, the problem is how you interpret what the Council did yesterday.
Toistan kuitenkin, että ongelma on siinä, kuinka tulkitsemme sen, mitä neuvosto eilen teki.
EnglishThat is how we interpret it and I think there can be no other interpretation.
Näin me sen tulkitsemme, eikä muuta tulkintaa voi mielestäni olla.
EnglishWe use the term frequently and interpret what it really means in a variety of ways.
Me käytämme termiä usein ja tulkitsemme sitä, mitä se todella tarkoittaa, monella eri tavalla.
EnglishThat is how I interpret Mr Solana's discussion paper for the Summit.
Samalla tavalla tarkastelen myös Solanan alustusta huippukokousta varten.
EnglishThe problem is to interpret it, and only the European method has done this so far.
Ongelmana on sen tulkinta, ja toistaiseksi tulkintoja on tehty ainoastaan eurooppalaisin metodein.
EnglishWho will interpret this just principle and who will implement it?
Tämä on aivan oikea periaate, mutta kuka sitä tulkitsee ja kuka panee sen täytäntöön?
EnglishFurthermore, the Member States interpret the warrant differently in their national laws.
Lisäksi jäsenvaltiot tulkitsevat pidätysmääräystä eri tavoin kansallisissa lainsäädännössään.