"incorporation" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"incorporation" Fince çeviri

EN incorporation
volume_up
{isim}

1. genel

Looking at the situation as it is at present, the incorporation of environmental safeguards into other policy areas is still nowhere near good enough.
Jos tarkastelemme nykytilannetta, voimme havaita, että luonnonsuojelun yhdistäminen muihin politiikan osa-alueisiin on vielä täysin riittämätöntä.
And secondly, if the answer is yes, what are the scope and consequences of its incorporation for European infrastructure and from a Spanish point of view?
Toiseksi: jos vastaus on myöntävä, millainen ulottuvuus ja millaisia seurauksia niiden liittämisellä on sekä Euroopan eri osien yhdistämisen kannalta että Espanjan näkökulmasta?
incorporation (ayrıca: inclusion)
In addition, the incorporation of laws in the Member States has greatly improved.
Lisäksi lainsäädännön sisällyttäminen osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä on parantunut merkittävästi.
This should be solely a technical incorporation which will in no way affect the content.
Tämän on määrä olla puhtaasti tekninen sisällyttäminen, jolla ei ole minkäänlaista vaikutusta sisältöön.
It is precisely this incorporation of Gruntvig in the Socrates programme which actually shows how Europe works.
Juuri tämä Gruntvig-osan sisällyttäminen Sokrates-ohjelmaan osoittaa oikeastaan, kuinka Euroopan unioni toimii.

2. İşletme

incorporation

"incorporation" için eşanlamlılar (İngilizce):

incorporation
corporation

Fince' de "incorporation" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe therefore support the incorporation of the BLU Code into Community legislation.
Siksi me kannatamme BLU-säännöstön sisällyttämistä yhteisön lainsäädäntöön.
EnglishThirdly, the incorporation of health policy into the other areas of Community policy.
Kolmanneksi terveyspolitiikka on sisällytettävä muihin yhteisön politiikan aloihin.
EnglishBut will the incorporation of Europol into EU procedures not complicate the problem?
Mutta eikö ongelmaa pikemminkin vaikeuteta liittämällä Europol unionin menettelyihin?
EnglishThe second point is, to a certain extent, an incorporation of the proportionality principle.
Toiseksi suhteellisuusperiaate on sisällytetty tietyssä määrin direktiiviin.
EnglishWe must support the process which will allow the incorporation of Transnistria into Moldova.
Meidän on tuettava prosessia, joka mahdollistaa Transnistrian liittämisen Moldovaan.
EnglishAn additional clause will be included in the instruments of incorporation of new agencies.
Lauseke myös sisällytetään uusien virastojen perussääntöehdotuksiin.
EnglishWhat is more, the directive requires further work and the incorporation of a great many safeguards.
Lisäksi direktiivi vaatii vielä hiomista ja monien suojatoimien lisäämistä.
EnglishI am in favour of the incorporation of the Charter into the treaty.
Kannatan perusoikeuskirjan sisällyttämistä perussopimukseen.
EnglishIt is also proposing the incorporation of a special cold-weather test in the automobiles directive.
Samoin se esittää henkilöautodirektiiviin erityistä kylmätestiä.
English[2] These technical updates include, in particular, the incorporation
[2] Näihin teknisiin päivityksiin kuuluvat erityisesti
EnglishThe incorporation of the nine new Member States was possible only under exceptional conditions, of course.
Yhdeksän uuden jäsenvaltion liittäminen mukaan oli mahdollista tietenkin vain poikkeusehdoin.
EnglishThe existing instruments of incorporation of the agencies will be modified.
EnglishI urge you to show solidarity and support for the incorporation of the Baltic energy networks into the EU.
Kehotan teitä osoittamaan solidaarisuutta ja tukemaan Baltian energiaverkostojen yhdistämistä EU:hun.
EnglishRight at the top of the list is the incorporation of fundamental children' s rights into the new treaty.
Ensimmäisenä, aivan huipulla, on se, että lasten perusoikeudet sisällytetään uuteen perustamissopimukseen.
EnglishThe incorporation of these kinds of clauses into future trade agreements to be negotiated is therefore paramount.
On siksi äärimmäisen tärkeää, että tuleviin kauppasopimuksiin sisällytetään tällaisia lausekkeita.
EnglishIn this context, we have tabled an amendment on the incorporation of Schengen into the Treaty.
Olemme esittäneet tähän asiaan liittyvän tarkistuksen, jossa ehdotamme Schengenin sopimuksen liittämistä sopimukseen.
EnglishMr President, let me begin by expressing my delight over the incorporation of Schengen into the Treaty.
Arvoisa puhemies, ensinnäkin pidän myönteisenä Schengenin säännöstön sisällyttämistä Amsterdamin sopimukseen.
EnglishMr President, I would just like to say a few words on the question of the incorporation of the Charter into the Treaties.
. (IT) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron peruskirjan sisällyttämisestä perussopimuksiin.
EnglishThe second is the successful incorporation of issues relating to people with disabilities in all policies.
Toisena tavoitteena on valtavirtaistaa vammaisuuteen liittyvät näkökohdat tehokkaammin kaikessa politiikassa.
EnglishPolitical agreement was also reached on the incorporation of Europol into the legal framework of the European Union.
Myös Europolin sisällyttämisestä Euroopan unionin säädöskehykseen on päästy poliittiseen sopimukseen.