"function" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"function" Fince çeviri

EN

function {isim}

volume_up
1. genel
Opposition parties are banned or it is made impossible for them to function.
Oppositiopuolueet kielletään tai niiden toiminta tehdään mahdottomaksi.
Without institutional change, the enlarged Union would simply be unable to function.
Mikäli institutionaalisia muutoksia ei tehdä, laajentuneen unionin toiminta pysähtyy vääjäämättä.
Those burdens obstruct the smooth functioning of the European single market.
Näillä velvoitteilla estetään Euroopan yhtenäismarkkinoiden sujuva toiminta.
That is a function for the inspectors employed by the Member States themselves.
Tehtaiden valvonta on jäsenvaltioiden omien tarkastajien tehtävä.
To summarise, the Ombudsman fulfils a very important function.
Yhteenvetona haluaisin sanoa, että oikeusasiamiehen tehtävä on erittäin tärkeä.
Such a function would entail an upgrading of the secretarial capabilities of the ACP side.
Tällainen tehtävä parantaisi AKT-osapuolen sihteeristön toimintavalmiuksia.
function (ayrıca: aim, design, direction, idea)
The function of my report, therefore, is a rather modest one.
Mietintöni tarkoitus on sen tähden melko vaatimaton.
The directive is said to have a supplementary function with regard to the political signal it sends out.
Direktiivin tarkoitus on toimia täydentävänä tekijänä sen antaman poliittisen signaalin yhteydessä.
It is not a matter of replacing one system by the other, both can function side by side.
Ei ole tarkoitus korvata toista järjestelmää toisella, vaan ne voivat hyvin toimia rinnakkain.
function (ayrıca: celebration, festival, fiesta, party)
2. Matematik
function
Is health a function of positive engagement, of pleasure, and of meaning in life?
Onko terveys positiivisen sitoutumisen, nautinnon, ja elämän tarkoituksen funktio?
We will have to find a substitute system with the same function but a different name.
On löydettävä tilalle korvaava järjestelmä, jolla on sama funktio mutta eri nimi.
I know that the social function of the post is important for old people and for underdeveloped regions.
Tiedän, että postin yhteiskunnallinen funktio on merkittävä, vanhuksille, alikehittyneille alueille.
3. IT
function
Kun painat Caps Lock -näppäintä uudelleen, toiminto poistetaan käytöstä.
As she says, "It's a single function device."
Kuten hän sanoo, "Siinä on vain yksi toiminto."
Check the name of the action to ensure that it's a function or program you want to run.
Tarkista toiminnon nimi ja varmista, että kyseessä on toiminto tai ohjelma, jonka haluat suorittaa.
function
Is health a function of positive engagement, of pleasure, and of meaning in life?
Onko terveys positiivisen sitoutumisen, nautinnon, ja elämän tarkoituksen funktio?
We will have to find a substitute system with the same function but a different name.
On löydettävä tilalle korvaava järjestelmä, jolla on sama funktio mutta eri nimi.
I know that the social function of the post is important for old people and for underdeveloped regions.
Tiedän, että postin yhteiskunnallinen funktio on merkittävä, vanhuksille, alikehittyneille alueille.

"function" için eşanlamlılar (İngilizce):

function

Fince' de "function" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSome computers also use a function key combination to turn the switch on or off.
Joissakin tietokoneissa kytkintoimintoa käytetään toimintonäppäinyhdistelmällä.
EnglishThere remains the question of how this monitoring function should be organised.
Vielä on ratkaistava kysymys siitä, miten seurantatehtävä olisi järjestettävä.
EnglishIt must function efficiently, and, above all, it must be closer to the citizen.
Sen on toimittava tehokkaasti ja ennen kaikkea sen on oltava lähempänä kansalaisia.
EnglishThe keys on your keyboard can be divided into several groups based on function:
Näppäimistön näppäimet voidaan jakaa useaan ryhmään näppäintoimintojen perusteella:
EnglishI also think this means that the symbolic function will be lost on our citizens.
Mielestäni tällä tavalla hätänumeron symbolinen arvo katoaa kansalaistemme silmissä.
EnglishRight now, it is important that European solidarity should function properly.
Juuri nyt on tärkeää, että eurooppalainen solidaarisuus toimii asianmukaisesti.
EnglishI think Parliament has constructively fulfilled its true function of control.
Parlamentti on mielestäni toiminut rakentavasti todellisessa valvojan roolissaan.
EnglishIt is also essential that the Union can function effectively and can develop.
Olennainen asia on myös, että unioni kykenee toimimaan tehokkaasti ja kehittymään.
EnglishTherefore labelling is required if the market is to function in this respect.
Tämän takia merkintöjä tarvitaan, jos markkinoiden halutaan toimivan tässä asiassa.
EnglishThis is a function of the presidency on which the Taoiseach was curiously discreet.
Tästä puheenjohtajavaltion velvollisuudesta ei kumma kyllä juurikaan puhunut.
EnglishShould the same principles function in relation to public aid in social housing?
Pitäisikö soveltaa samoja periaatteita sosiaalisesti tuetun asumisen julkiseen tukeen?
EnglishAn enlarged EU can only function as a Europe of democracies and diversities.
Laajentunut EU on toimiva ainoastaan demokratioiden ja monimuotoisuuden Eurooppana.
EnglishOther mouse buttons will function as usual when the Magnifier is turned on.
Muut hiiren painikkeet toimivat tavalliseen tapaan, kun suurennuslasi on käytössä.
EnglishIndividual identification cannot function properly without electronic identification.
Yksittäinen tunnistaminen ei toimi kunnolla ilman elektronista tunnistamista.
EnglishEvery administrative function improves in the knowledge that it is under scrutiny.
Kaikille hallintoelimille tekee hyvää tietää, että niiden toimintaa pidetään silmällä.
EnglishIn Europe we have a mediatory function and we must retain this function.
Meillä EU:ssa on välitystehtävä ja meidän on pidettävä kiinni tästä tehtävästä.
EnglishWhat difference does it make if the national level is no longer going to function?"
Mitä väliä sillä on, jos kansalliset järjestelmät eivät enää ole voimassa!
EnglishIn two months' time the voters will be assuming their control function over us.
Kahden kuukauden kuluttua äänestäjät toteuttavat meihin kohdistuvaa valvontatehtäväänsä.
EnglishIt has to be said that she does not miss a single Popular Party function in Spain.
On sanottava, että hän ei jätä väliin yhtäkään Partido Popularin tilaisuutta Espanjassa.
EnglishThe Structural Funds are therefore very important and have to function well.
Rakennerahastot ovat siis erittäin tärkeitä ja niiden on toimittava hyvin.