"fuller" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"fuller" Fince çeviri

EN fuller
volume_up
{isim}

fuller (ayrıca: walker)

Fince' de "fuller" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is the last ray of hope offering the prospect of a healthier, fuller life.
Ne ovat viimeinen toivonhiven tulevasta terveemmästä ja täydemmästä elämästä.
EnglishFuller harmonisation at this stage would not have been possible.
Täydellisempi yhdenmukaistaminen ei tässä vaiheessa olisi ollut mahdollista.
EnglishI confirm that I will be available to give fuller, more precise answers at committee meetings.
Lupaan antaa yksityiskohtaisempia ja täsmällisempiä vastauksia valiokuntien kokouksissa.
EnglishThe EU in its present form offers the potential for fuller cooperation.
Nykymuotoinen EU tarjoaa mahdollisuudet yhteistyön syventämiseen.
EnglishWhy are we not making fuller use of the depleted southern North Sea gas fields for storage?
Miksi emme käytä tehokkaammin ehtyneitä eteläisen Pohjanmeren alueen kaasukenttiä varastointiin?
EnglishMr Commissioner, I would just like fuller information on that.
Yksikertaisesti, arvoisa komission jäsen, haluaisimme täydellisimmät tiedot näistä asioista.
EnglishPerhaps we can, at a later date, have a fuller explanation.
Kaiketi saamme myöhemmässä vaiheessa yksityiskohtaisen selvityksen.
EnglishThe Committee on Fisheries hopes that they will afford a fuller and more developed analysis.
Kalatalousvaliokunta toivoo, että niiden pohjalta on mahdollista tehdä täydellisempi ja kehittyneempi analyysi.
EnglishIn any case, we shall require a fuller definition.
Tarvitsemme joka tapauksessa täsmällisemmän määritelmän asiasta.
EnglishBuckminster Fuller once wrote, "If the future of all human civilization depended on me, what would I do?
Buckminster Fuller kirjoitti aikanaan: "Jos koko ihmissivilisaation tulevaisuus riippuisi minusta, mitä tekisin?
EnglishFor these reasons, we believe that a single Community labelling scheme merits fuller exploration.
Näistä syistä olemme sitä mieltä, että yhteen merkkiin perustuvaa yhteisön järjestelmää on tutkittava perusteellisemmin.
EnglishStrictly speaking, I could end my response there but his comments deserve a fuller answer.
Voisin itse asiassa rajoittaa vastaukseni tähän toteamukseen, mutta Bigliardon näkökannat ansaitsevat perusteellisemman vastauksen.
EnglishWe believe that our amendment to paragraph 7 gives fuller expression to this idea than the original paragraph.
Katsomme, että 7 kohtaan tekemämme tarkistuksen ansiosta tämä tulee selvemmin esille kuin alkuperäisessä tekstissä.
EnglishWe must learn now to adapt our Union to a wider membership - a fuller house - with inevitable family disputes.
Nyt meidän on opittava sopeuttamaan unionimme useampiin jäseniin - täydempään taloon. Perheriitoja tulee väistämättä.
EnglishIt is a first step towards fuller integration of environmental considerations into product design and consumption patterns.
Tämä on ensimmäinen askel kohti ympäristönäkökohtien sisällyttämistä tuotesuunnitteluun ja kulutustottumuksiin.
EnglishMadam President, I wish that Mrs Lindeperg could have had a better time-slot and a fuller House for this debate.
Arvoisa puhemies, olisin toivonut parempaa ajankohtaa ja täydempää parlamenttia rouva Lindepergin mietinnöstä käytävälle keskustelulle.
EnglishI would be interested to have a fuller explanation from the Commissioner on how we could bring them back to the negotiating table.
Minua kiinnostaisi kuulla komission jäseneltä kattava selvitys siitä, kuinka voisimme saada heidät takaisin neuvottelupöytään.
EnglishWith one of they regions, we will be off like a long dog, and then our citizens can all take a fuller part in the integration of Europe'.
Yhtenä näistä alueista meillä on hyvä asema, ja meidän kansalaiset voivat kaikki osallistua tiiviimmin Euroopan yhdentymiseen."
EnglishAnd where environmental sciences have typically tried to understand the world from what we see, a much fuller understanding can be got from what we hear.
Ympäristötieteet yrittävät tavallisesti ymmärtää maailmaa visuaalisesti, vaikka kuuntelemalla saa tarkemman kuvan.
EnglishWe need continuous research into safer plant design and a fuller answer to these very difficult problems.
Meidän on tehtävä jatkuvaa tutkimustyötä pystyäksemme suunnittelemaan voimalat turvallisemmiksi ja saadaksemme täydellisempiä vastauksia näihin hyvin vaikeisiin ongelmiin.