"explicit" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"explicit" Fince çeviri

EN explicit
volume_up
{sıfat}

explicit (ayrıca: clean-cut, clear, clear cut, lucid)
volume_up
selkeä {sıf.}
Viimeksi mainittu sopimus on erittäin selkeä.
Unionin on oltava hyvin selkeä kannanotossaan.
The Commission' s proposal for the CARDS programme is explicit and our group supports it.
Komission esitys CARDS-ohjelmaksi on selkeä, ja ryhmämme tukee sitä.
explicit (ayrıca: accurate, appropriate, exact, prompt)
That is just an opinion of this House rather than an explicit condition.
Kyseessä on vain parlamentin mielipide eikä mikään täsmällinen jäsenyysedellytys.
A clear, explicit and solid legal base in the Treaty would provide another lever for the funding of a project of this nature.
Perustamissopimuksessa oleva selkeä, täsmällinen ja vakaa oikeusperusta olisi eräs keino saada rahoitusta tällaiselle hankkeelle.
In this regard, Mr President-in-Office of the Council, I would draw your attention to the European Parliament' s resolution on services of general interest, which is very explicit.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tässä yhteydessä kiinnitän huomionne Euroopan parlamentin yleishyödyllisiä palveluja koskevaan päätöslauselmaan, joka oli erittäin täsmällinen.
explicit
Regarding access to the trans-European networks, I see explicit auctions as a good solution.
Mielestäni eksplisiittinen huutokauppa olisi hyvä ratkaisu asiassa, joka koskee Euroopan laajuisiin verkkoihin pääsyä.
An explicit fair trade quota, as has always been demanded by the European Parliament, must at long last be introduced.
Eksplisiittinen fair trade -kiintiö, jota Euroopan parlamentti vaatii, pitää lopultakin saada aikaan.
As these are the facts, and they are not going to change, I hope that Parliament, the Commission and the Council will make the implicit explicit and make clear mention of peat in the future.
Kun faktat ovat nämä, eivätkä ne muuksi muutu, toivon että parlamentti, komissio ja neuvosto tekevät implisiittisestä eksplisiittisen ja mainitsevat turpeen selkeästi jatkossa.
explicit (ayrıca: communicative, demonstrative, free, naked)
volume_up
avoin {sıf.}
The explicit adoption of customer loyalty schemes alongside the customary discounts is likewise right and necessary, but the Commission did not take it into account.
Kanta-asiakasohjelmien ja asiakasalennusten avoin hyväksyminen on myös oikeutettua ja välttämätöntä, mutta niitä komissio ei ottanut huomioon.
explicit (ayrıca: overt, undisguised)
Sen on oltava selvä ja peittelemätön, ei implisiittinen.

"explicit" için eşanlamlılar (İngilizce):

explicit

Fince' de "explicit" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSecondly, we need to have an explicit human rights check in the executing state.
Toiseksi täytäntöönpanovaiheeseen tarvitaan nimenomainen ihmisoikeustarkistus.
EnglishIt has to be spelled out and explicit and that is what our amendments have done.
Se on tehtävä täysin selväksi ja juuri näin meidän tarkistuksissamme on tehty.
EnglishThus there is no explicit reference to economic, employment or social policies.
Niinpä siinä ei mainita suoraan talous-, työllisyys- tai sosiaalipolitiikkaa.
EnglishThe opinion that the Commission has just adopted makes explicit mention of that.
Komission juuri hyväksymässä kannassa tämä asia mainitaan yksiselitteisesti.
EnglishAt the time there was an explicit reference to the Court of Auditor' s report.
Silloin viitattiin nimenomaisesti tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen.
EnglishLibya categorically refuses to make an explicit reference to the Rome Statute.
Libya kieltäytyy jyrkästi tekemästä yksiselitteistä viittausta Rooman perussääntöön.
EnglishThe report raises the issue of permitting transport without explicit authorisation.
Mietinnössä nostetaan esiin kysymys kuljetuksen sallimisesta ilman nimenomaista lupaa.
EnglishThis point was made explicit to the unions at the time, as the minutes of meetings show.
Tämä tehtiin ammattiliitoille tiettäväksi, kuten kokousten pöytäkirjoista ilmenee.
EnglishMilitary action does, of course, require the Security Council's explicit approval.
Sotilaalliset toimet edellyttävät tietenkin turvallisuusneuvoston suoranaista hyväksyntää.
EnglishNo, I would very clearly point out that the Treaty is extremely explicit.
Ei, täsmennän hyvin selkeästi, että perustamissopimus on äärimmäisen yksiselitteinen.
EnglishThe Pact does not provide an explicit definition of these special circumstances.
Sopimuksessa ei ole selvästi määritelty tällaisia erityistilanteita.
EnglishSustainable environmental policy is one of the Bank's explicit tasks.
Kestävän ympäristöpolitiikan noudattaminen on eräs EIP:n selkeistä tehtävistä.
EnglishWe made this explicit pledge to Parliament and the Committee on Budgets.
Teimme tämän nimenomaisen lupauksen parlamentille ja budjettivaliokunnalle.
EnglishLastly, an explicit reference to the key concept in this area – prevention.
Lopuksi viittaan suoraan ongelman ratkaisun avaimeen – ennaltaehkäisyyn.
EnglishWe must also avoid using words on signs when symbols are sufficiently explicit.
On myös vältettävä sanojen käyttämistä kylteissä silloin, kun tunnukset ovat riittävän selviä.
EnglishWe call for the explicit condemnation of the repression of the demonstration.
Vaadimme, että mielenosoituksen tukahduttaminen tuomitaan selkeästi.
EnglishWould the Commissioner, Mrs Bjerregaard give explicit support to this as well?
Voiko arvoisa komission jäsen Bjerregaard tukea tätä myös suorasti?
EnglishIt probably needs to be more explicit about the notion of hospitality.
Luultavasti on tarpeen vielä tarkentaa niitä kestityksen käsitteen osalta.
EnglishFirst, to make explicit what is already implicit in the proposal.
Ensinnäkin yritämme täsmentää sitä, mikä on jo esitetty ehdotuksessa epäsuorasti.
EnglishI believe the President of the Commission should be much more explicit.
Mielestäni komission puheenjohtajan pitäisi olla paljon selväsanaisempi.