"elaboration" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"elaboration" Fince çeviri

EN elaboration
volume_up
{isim}

elaboration (ayrıca: gestation)
A third point, also made by the Parliament, is the elaboration of the Lisbon strategy.
Kolmas niin ikään parlamentin mainitsema seikka on Lissabonin strategian kehittely.
elaboration (ayrıca: corrective)

"elaboration" için eşanlamlılar (İngilizce):

elaboration

Fince' de "elaboration" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBy way of elaboration, I would like to say something about six fundamentals.
Laajentaakseni aihetta hieman sanon muutaman sanan kuudesta perusperiaatteesta.
EnglishWe have adopted a harmonised framework for the elaboration of the country strategy papers.
Olemme hyväksyneet yhdenmukaistetun kehyksen maaraporttien laatimiseksi.
EnglishMadam President, I strongly support the elaboration of this EU Strategy for the Danube Region.
(EN) Arvoisa puhemies, tuen voimakkaasti Tonavan aluetta koskevan EU:n strategian laatimista.
EnglishThe decision on ratification hardly needs further elaboration.
Ratifioimista koskeva päätös kaipaa tuskin tarkempaa esittelyä.
EnglishWe are promoting the elaboration by the main stakeholders of a European code of responsible fishing practice.
Komissio kannustaa tärkeimpiä toimijoita laatimaan eurooppalaiset säännöt vastuullisesta kalastuksesta.
EnglishThis elaboration will probably include mention of discrimination on grounds of sexual identity.
Työstämisen yhteydessä siihen todennäköisesti lisätään maininta sukupuoliseen identiteettiin perustuvasta syrjinnästä.
EnglishA further elaboration is provided in the ten-point explanation of vote submitted in writing by SOS Democracy.
Asiaa on käsitelty laajemmin sosiaalidemokraattiryhmän 10-kohtaisessa kirjallisessa äänestysselityksessä.
English'Calls to explore, within the same forums, the elaboration of an international convention ..'.
(EN) "Kehottaa komissiota tutkimaan edellä mainituilla foorumeilla sellaisen kansainvälisen yleissopimuksen laatimista..",
EnglishThe aspect of subsidiarity requires further elaboration.
Toissijaisuusperiaate edellyttää täsmentämistä.
EnglishIt will be taken into consideration in the elaboration of the work that the Commission is doing at the moment.
Se otetaan huomioon komission työn valmisteluissa.
EnglishI hope we can improve on the cooperation and the further elaboration of this regulation on clearing and settlement.
Toivon, että voimme parantaa tätä yhteistyötä ja selvitystoimintaa koskevan asetuksen tulevaa valmistelua.
Englishelaboration of additional qualitative indicators;
EnglishBelieve me when I say that I consider the enforcement of this directive to be just as important as its elaboration.
Voitte uskoa minua, kun sanon, että katson tämän direktiivin täytäntöönpanon olevan aivan yhtä tärkeää kuin sen laatimisen.
EnglishI therefore fully support the elaboration of a comprehensive regulation for the protection of minority rights at European level.
Kannatan näin ollen vilpittömästi kattavan sääntelyn laatimista vähemmistöjen oikeuksien suojelemiseksi unionin tasolla.
EnglishWe are also proposing a fair distribution of the refugee burden and the elaboration of a common Union strategy on migration policy.
Pyrimme myös pakolaisrasituksen oikeudenmukaiseen jakamiseen ja unionin yhteisen strategian muodostamiseen maahanmuuttopolitiikassa.
EnglishThe elaboration of this policy area in concrete terms, however, is once again at odds with our idea of security and stability in Europe.
Tämänkään politiikan alan konkreettiset suunnitelmat eivät kuitenkaan vastaa käsitystämme Euroopan turvallisuudesta ja vakaudesta.
EnglishThe elaboration and defence of consistent EU positions vis-à-vis the US do not depend on the existence of a treaty-based structure.
Unionin Yhdysvaltoja koskevien kantojen yhdenmukaisuuden lisääminen ja puolustaminen ei siis riipu sopimusperustaisen rakenteen olemassaolosta.
EnglishTurning to the future content of the strategy, I would like to underline that we are, of course, only at the beginning of the process of elaboration and preparation.
Strategian tulevaan sisältöön liittyen haluan korostaa, että olemme tietysti vasta valmisteluprosessin alussa.
EnglishI know that there is widespread dissatisfaction in this House about the fact that you were not properly consulted during the elaboration of our proposals.
Tiedän, että parlamentissa ollaan laajasti tyytymättömiä siihen, ettei teitä ollut kuultu riittävästi ehdotustemme laatimisen yhteydessä.
EnglishA theme of this type warrants a clear and rigorous elaboration of the moral options and a serious approach in the exposition of the facts and ideas.
Tällainen aihe ansaitsisi osakseen selkeitä ja täsmällisiä moraalisia valintoja sekä suurta vakavuutta tosiasioiden ja ajatusten esittämisessä.