"to divert" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to divert" Fince çeviri

EN to divert
volume_up
[diverted|diverted] {fiil}

In contrast, it is possible to divert millions of euro from the EU funding pot without running almost any risk at all.
Sen sijaan EU:n rahastoista on mahdollista ohjata pois miljoonia euroja ilman lähes minkäänlaista riskiä.
Meanwhile, the UK’s GBP 1.25 million an hour should be diverted into an escrow account.
Yhdistyneen kuningaskunnan 1,25 miljoonaa Ison-Britannian puntaa tunnissa pitäisi sitä vastoin ohjata sulkutilille.
If entertainment can be diverted to also increase positive emotion, meaning, eudaimonia, it will be good enough.
Jos viihde voidaan ohjata myös lisäämään positiivisia tunteita, merkitystä, hyvää olotilaa, se on tarpeeksi hyvä.
to divert (ayrıca: to deflect)
to divert

Fince' de "to divert" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is easy for you to try and divert this debate, but it must not be diverted.
On helppoa yrittää kammeta keskustelua väärille raiteille, mutta näin ei saa käydä.
EnglishAll this would divert the EDF from its purpose, which is development.
Kaikki tällainen etäännyttää EKR:ää sen kehityksellisestä tarkoituksesta.
EnglishWill it divert the currently under-funded public services from real emergencies?
Ohjaako se tällä hetkellä alirahoitettujen julkisten palvelujen huomiota pois todellisista hätätapauksista?
EnglishThe risk is that, in the interests of monitoring, this would divert a lot of resources from other areas.
Vaarana on, että seurantatoimet vievät paljon resursseja muilta aloilta.
EnglishUnilateral action by the Member States is not enough to divert the threat of such diseases.
Jäsenvaltioiden yksipuoliset toimet eivät riitä tämänkaltaisiin sairauksiin liittyvien uhkien torjumiseen.
EnglishThe revolutions in the Arab world must not divert our attention from the Middle East peace process.
Arvoisa puhemies, arabimaailman kansannousujen ei pidä kääntää huomiotamme pois Lähi-idän rauhanprosessista.
EnglishWe cannot allow corrupt and cruel dictatorships to divert aid from the needy into their own pockets.
Emme voi sallia korruptoituneiden ja julmien diktatuurien siirtää apua sitä tarvitsevilta omiin taskuihinsa.
EnglishWe can skirt around the issue or divert to the sidelines.
Voimme kierrellä aihetta ja harhautua sivupoluille.
EnglishThe idea is to divert attention away from this fact.
Tavoitteena on suunnata huomio pois tästä tosiseikasta.
EnglishMany people make insinuations and generate mistrust in order to divert attention from their own weaknesses.
Monet esittävät syytöksiä ja pyrkivät heikentämään luottamusta kääntääkseen huomion pois omista heikkouksistaan.
EnglishThe investment facility is a vehicle used by the European Investment Bank to divert loans to our partner countries.
Investointikehys on Euroopan investointipankin käyttämä väline, jolla se suuntaa lainoja kumppanimaillemme.
EnglishThe report points out that such freedoms could divert Hungary away from expressing its national identity.
Mietinnössä korostetaan, että tällaiset vapaudet saattavat kuitenkin estää Unkaria ilmentämästä kansallista identiteettiään.
EnglishWe are forced to suspect then that these talks were only conducted during the Olympic Games to divert our attention.
Herää pakostakin epäilys, että keskusteluja käytiin olympialaisten aikaan vain huomiomme suuntaamiseksi toisaalle.
EnglishThey intend to talk about the immigration and Roma issue in order to divert the focus from Italy's real problems.
Ne aikovat keskustella maahanmuutosta ja romaneja koskevasta kysymyksestä siirtääkseen huomion Italian todellisista ongelmista.
EnglishBut this should not divert us from our purpose.
EnglishOur internal problems must not divert us from our external responsibilities, particularly with regard to developing countries.
Sisäiset ongelmat eivät saa herpaannuttaa meitä kantamasta ulkoista vastuutamme, varsinkaan suhteessa kehitysmaihin.
EnglishNo malicious attack by the media, which some people are trying to orchestrate, must divert us from that principle.
Ei mikään tiedotusvälineiden pahanilkinen hyökkäys, jollaisia jotkut yrittävät orkestroida, saa meitä luopumaan tästä periaatteesta.
English(HU) The European Commission is planning to divert considerable resources to two areas in the modification of the 2009 budget.
(HU) Euroopan parlamentti aikoo poistaa huomattavan määrän varoja kahdelta alalta vuoden 2009 talousarviota muuttamalla.
EnglishSuch an obligation would divert the inspection vessel from the performance of its existing tasks, which is certainly not acceptable.
Sellainen velvoite haittaisi tarkastusaluksen nykyisten tehtävien hoitamisesta, mitä ei varmastikaan voida hyväksyä.
EnglishWe cannot support the Secchi report because it paves the way for fiscal harmonization which would divert tax money from Denmark.
Emme voi tukea Secchin mietintöä, koska se johtaisi verojen yhdenmukaistamiseen, joka veisi verokruunuja pois Tanskalta.