"demand" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"demand" Fince çeviri

EN demand
volume_up
{isim}

1. genel

A discussion that ties in closely with this is the demand for a kerosene tax.
Tähän läheisesti liittyvä keskustelunaihe on vaatimus kerosiiniverosta.
Another is the urgent demand that the Maastricht criteria be rigorously applied.
Toinen on painokas vaatimus Maastrichtin kriteerien tiukasta soveltamisesta.
At the Luxembourg summit in December 1997 this demand was taken on board.
Luxemburgin huippukokouksessa joulukuussa 1997 tämä vaatimus sitten hyväksyttiin.
demand (ayrıca: request, solicitation, prayer, asking)
This demand is a humanitarian rather than a technical demand.
Tämä on pikemmin humanitaarinen kuin teknisluonteinen pyyntö.
The demand for a more socially responsible Europe has long been on the agenda.
Pyyntö sosiaalisesti vastuullisesta Euroopasta on ollut jo kauan asialistalla.
The first demand that is made in my report is for this code to be made legally binding.
Mietintöni ensimmäinen pyyntö onkin, että kyseisistä säännöistä tehdään oikeudellisesti sitovia.

2. İktisat

demand
A high demand for services is a characteristic feature of developed economies.
Palvelujen suuri kysyntä on kehittyneiden talouksien luonteenomainen piirre.
Demand for services provided by regions and individuals will certainly increase.
Kuitenkin alueellisten ja henkilökohtaisten palvelujen kysyntä tulee kasvamaan.
The security of energy supply and demand is a key component of our relationship.
Energiahuollon turvallisuus ja kysyntä ovat suhteidemme avaintekijä.
demand
volume_up
tarve {isim}
The demand is therefore far outstripping the financial scope of the programme.
Tarve ylittää siis ohjelman taloudelliset mahdollisuudet reilusti.
However, the demand for sector-specific analyses comes up again and again.
Alakohtaisten analyysien tarve tulee kuitenkin toistuvasti esiin.
The demand for support is far greater than the resources available.
Tuen tarve on paljon suurempi kuin käytettävissä olevat varat.
demand

"demand" için eşanlamlılar (İngilizce):

demand

Fince' de "demand" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNaturally we must demand that the weapons inspectors be allowed back unhindered.
Meidän on tietenkin vaadittava, että asetarkastajat saavat palata vapaasti maahan.
EnglishThis was an important step forward and an important demand on Parliament’s part.
Tämä oli merkittävä askel eteenpäin ja yksi tärkeimmistä parlamentin vaatimuksista.
English(RO) Nabucco will provide for a large part of the European Union's demand for gas.
(RO) Nabucco-hankkeella vastataan suureen osaan Euroopan unionin kaasuntarpeesta.
EnglishWe see the report as a change towards an expansive and demand-stimulated economy.
Näemme mietinnön käänteenä kohti ekspansiivista ja elvyttävää suhdannepolitiikkaa.
EnglishI demand an answer as to who decides whether my questions may be asked or not.
Vaadin vastausta siihen, kuka päättää siitä, saako kysymyksiäni esittää vai ei.
EnglishI am convinced this is the best way to deliver the results our citizens demand.
Olen varma, että tämä on paras tapa saavuttaa kansalaisten vaatimat tulokset.
EnglishThere are many other reasons why such great demand exists on the market at present.
Markkinoilla nykyisin vallitsevaan valtavaan kysyntään on monia muitakin syitä.
EnglishWe cannot accept these proposals and that is why we demand this report is rejected.
Emme voi hyväksyä tällaisia ehdotuksia, ja sen vuoksi vaadimme sen hylkäämistä.
EnglishThese questions demand answers, and no satisfactory answers have been given.
Nämä kysymykset vaativat vastauksia, joita ei ole annettu tyydyttävällä tavalla.
EnglishI am not arguing that we should abandon the demand for budgetary restrictions.
En väitä, että meidän olisi luovuttava talousarviota koskevista rajoituksista.
EnglishI demand that the Greens withdraw their accusation that I am against change.
Vaadin, että vihreät peruvat puheensa siitä, että minä olisin muutoksia vastaan.
EnglishThey are entitled to expect results and also to demand that they be achieved.
Heillä on oikeus odottaa tuloksia ja asettaa vaatimuksia niiden toteutumisesta.
EnglishThe families of the victims demand this and are appealing to us in their suffering.
Uhrien omaiset vaativat sitä, ja me haluamme huutaa heidän tuskansa kuuluville.
EnglishI demand, though, that currently unresolved points in certain areas be dealt with.
Pyydän kuitenkin, että tietyillä alueilla vielä avoimina olevat kohdat ratkaistaan.
EnglishIt will demand political courage and a firm faith in the future of our old continent.
Se vaatii poliittista rohkeutta ja lujaa uskoa vanhan maanosamme tulevaisuuteen.
EnglishTraffickers demand astronomical amounts to smuggle their customers to the West.
Kuljettajat pyytävät tähtitieteellisiä summia asiakkaidensa kuljettamisesta länteen.
EnglishTherefore any demand for international human rights is a precondition of recognition.
Kansainvälisten ihmisoikeuksien vaatiminen on sen vuoksi tunnustuksen edellytys.
EnglishI of course unreservedly support the demand for a European form of company.
Tuen luonnollisesti varauksetta eurooppalaista yritysmuotoa koskevaa vaatimusta.
EnglishWe therefore need to stem the flood of rubbish and demand a longer life for products.
Meidän on siis tukittava jätevirrat ja edistettävä tavaroiden pitkää käyttöikää.
EnglishThe citizens demand that priority should be given to EU cooperation in this area.
Kansalaiset vaativat, että tämän alan EU-yhteistyö on asetettava etusijalle.