EN delay
volume_up
{isim}

delay
A delay in this process would pose a threat to the environment and human health.
Käytöstäpoiston viivästyminen muodostaisi uhkan sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.
Any delay in the appointment of the Commission would not be in the interests of our citizens either.
Myöskään komission virkaan asettamisen viivästyminen ei palvele kansalaisten etua.
Aihe: Yhteisen kalatalouspolitiikan uudistamista koskevien ehdotusten viivästyminen
delay
Any further delay and implementation of our policies will be delayed.
Pienikin viivästys aiheuttaa politiikkamme täytäntöönpanon viivästymisen.
The delay officially recognised by the Commission comes as a shock to us.
Komission virallisesti myöntämä viivästys on meille järkytys.
Here we have finished the first reading, but there is an unjustified delay in the Council.
Ensimmäinen käsittely on saatettu päätökseen, mutta neuvostossa viivästys on perusteeton.
delay (ayrıca: latency, time delay, time lag, retard)
volume_up
viive {isim}
If the delay was on the part of the Commission, we should ask why there was a delay.
Jos viive johtui komissiosta, meidän on mietittävä syytä siihen.
The Commission hopes that this delay is due solely to technical reasons.
Komissio toivoo, että viive johtuu pelkästään teknisistä syistä.
I hope the delay in a revised proposal might lead to progress.
Toivon, että viive tarkistetussa ehdotuksessa johtaisi edistykseen.
delay (ayrıca: cunctation)
Any delay would create problems for farmers throughout the Member States.
Kaikenlainen viivyttely aiheuttaisi kaikissa jäsenvaltioissa ongelmia maanviljelijöille.
Any delay will open the gates to the plain theft of intellectual property.
Viivyttely avaa oven silminnähtäville teollis- ja tekijänoikeuksien varkauksille.
Sooner or later we will liberalise the market, but a delay may be disastrous.
Markkinat vapautetaan ennemmin tai myöhemmin, mutta viivyttely voi olla kohtalokasta.
delay
It is a delay but, above all, an admission of failure.
Kyseessä on tietysti myöhästyminen, mutta myös kyvyttömyys, jota on vaikea hyväksyä.
Would you explain how you think we can make up the delay?
Voisitteko selittää, kuinka tämä myöhästyminen voidaan teidän mielestänne ottaa kiinni.
Tarkistukset johtaisivat ei-toivottuun myöhästymiseen.
delay
The delay has now lasted for over one and a half years.
Hidastelu on nyt jatkunut yli puolentoista vuoden ajan.

"delay" için eşanlamlılar (İngilizce):

delay

Fince' de "delay" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishA further issue that brooks no delay is ending the conflict in the Middle East.
Viivytteleminen ei tule kyseeseen myöskään Lähi-idän konfliktin lopettamisessa.
EnglishCommissioner Kinnock' s package of reforms must be pushed through without delay.
Komission jäsen Kinnockin uudistuspaketti on saatava viipymättä ajetuksi läpi.
EnglishThat proved to be impossible and I was one minute late due to the Bureau' s delay.
Se ei ollut mahdollista ja myöhästyin minuutin puhemiehistön viivytyksen takia.
EnglishI think you will be able to obtain a replacement card without delay, Mr Tindemans.
Parlamentin jäsen Tindemans, uskon, että saatte nopeasti toisen äänestyskortin.
EnglishFirstly, there has been a considerable delay in implementing the Lisbon strategy.
Ensinnäkin, Lissabonin strategian täytäntöönpano on viivästynyt merkittävästi.
EnglishThe measures set out in the two Erika packages must be implemented without delay.
Kahdessa Erika-paketissa määritellyt toimet on pantava täytäntöön viipymättä.
EnglishOf course, the delay arose because the High Level Panel's report was only in French.
Lykkääminenhän johtuu siitä, että Veilin selonteko on saatavilla vain ranskaksi.
EnglishWe are now being asked to allow a short delay, in order to improve it further.
Nyt meitä pyydetään vähän hengähtämään, jotta voisimme parannella sitä entisestään.
EnglishThey can begin to provide services immediately without any unnecessary delay.
Ne voivat alkaa tarjota palvelujaan välittömästi ilman mitään turhia viivästyksiä.
EnglishHere and now, I appeal to the Council not to delay the conciliation procedure.
Vetoan tässä ja nyt neuvostoon, jottei se viivästyttäisi sovittelumenettelyä.
EnglishSeveral of you spoke about the delay in implementing the second generation system.
Monet mainitsivat toisen sukupolven järjestelmän toteuttamisen viivästymisen.
EnglishDeposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (
Talletusten vakuusjärjestelmä: talletussuojan taso ja korvausten maksuaika (
EnglishWhile this explains many a delay, it cannot serve as an excuse for everything.
Se kyllä selittää muutamat viivytykset, mutta ei voi selittää niitä kaikkia.
EnglishThis is now affecting the old EU Member States, after something of a delay.
Tämä vaikuttaa nyt vanhoihin EU:n jäsenvaltioihin melkoisen viivästyksen jälkeen.
EnglishThere is a major deficit in this area which must be remedied without delay.
Tällä alalla voidaan havaita suuria puutteita, jotka on viipymättä korjattava.
EnglishThe outside world would not understand a delay or refusal from the European Union.
Ulkomaailma ei ymmärtäisi Euroopan unionin viivyttelyä tai kieltäytymistä.
EnglishThe second defect is that the grace period of five years creates rather a long delay.
Toinen puute on se, että viiden vuoden siirtymäkausi muodostaa aika pitkän viipeen.
EnglishI urge him to set up this office without delay - we have already lost too much time.
Kehotan häntä perustamaan sen viipymättä - olemme menettäneet jo liian paljon aikaa.
EnglishI would, however, like to highlight the delay in mobilising this type of support.
Haluan kuitenkin korostaa, että tuen käyttöönottoon liittyvää viivettä on lyhennettävä.
EnglishExcessively long tender procedures can delay realisation of Structural Funds.
Myös ylipitkät tarjousmenettelyt voivat hidastaa rakennerahastojen käyttöä.