"to cultivate" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to cultivate" Fince çeviri

EN

to cultivate [cultivated|cultivated] {fiil}

volume_up
Biomass also has the added advantage of giving farmers the chance to cultivate set-aside land.
Biomassalla on myös se etu, että se antaa maanviljelijöille mahdollisuuden viljellä syrjäisiä maaalueita.
Näillä alueilla pitäisi viljellä elintarvikkeita.
We are all aware that a substantial amount of agricultural land is not being cultivated and is becoming degraded.
Olemme kaikki tietoisia siitä, että huomattavaa määrää maatalousmaasta ei viljellä ja että se siten huononee.
It opens up the opportunity to promote and cultivate the European model of sport.
Se tarjoaa mahdollisuuden tukea ja kehittää eurooppalaista urheilumallia.
How can employees cultivate alternative plans if they receive information far too late?
Miten työntekijät voivat sitten kehittää vaihtoehtoisia suunnitelmia, jos heille tiedotetaan aivan liian myöhään?
That is why it is important to cultivate a policy that strengthens democracy and prosperity in the Union's neighbouring regions.
Siksi on tärkeää kehittää politiikkaa, joka vahvistaa demokratiaa ja hyvinvointia unionin naapurialueilla.
I am also of the opinion that even better plants can be cultivated with modern plant production.
Olen myös sitä mieltä, että nykyaikaisen kasvinjalostuksen avulla voidaan jalostaa vielä parempia kasveja.
It has helped to cultivate species in a way that requires less effort and less use of pesticides, and has made it possible to produce bigger harvests.
Sen avulla on voitu jalostaa lajikkeita, joiden viljely vaatii vähemmän työtä, vähemmän kasvinsuojeluaineiden käyttöä ja tuottaa suurempia satoja.
I think that we should ensure within the framework of European agricultural policy that these tomatoes can continue to be cultivated, harvested and processed in these regions.
Meidän tulisi mielestäni huolehtia eurooppalaisen maatalouspolitiikan yhteydessä myös siitä, että näitä tomaatteja voidaan viljellä, korjata ja jalostaa edelleenkin näillä alueilla.
Mr President, I consider sustainable development to be an expression of the task given by God to mankind to cultivate and preserve the earth.
Arvoisa puhemies, kestävä kehitys ilmentää mielestäni Jumalan ihmiskunnalle antamaa tehtävää vaalia ja suojella maapalloa.
Traditionally, Berbers have cultivated their own culture and identity and have maintained a substantial measure of independence in Kabylie.
On perinne, että berberit haluavat vaalia omaleimaisuuttaan ja että he varjelevat Kabyliassa omaa riippumattomuuttaan.
Maintaining a close friendship with the European Union while funding, supporting and cultivating links with the offices of terrorist organisations is not an option.
Ei ole mahdollista vaalia samanaikaisesti ystävyyttä Euroopan unionin kanssa ja rahoittaa ja tukea terroristijärjestöjen toimistoja ja ylläpitää yhteyksiä niihin.
This is yet another attempt to give pseudo-democratic coverage and cultivate self-delusion as to the role of the ΕU and the European Parliament in the global imperialist system.
Kyseessä on jälleen uusi yritys luoda valedemokratiaa ja uskotella, että EU:lla ja Euroopan parlamentilla on sananvaltaa maailmanlaajuisessa imperialistisessa järjestelmässä.
to cultivate (ayrıca: to sustain, to uphold)

Fince' de "to cultivate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishReproduction seed, which farmers themselves cultivate, is at times much more of a problem.
Kylvösiemenet, joita viljelijät itse tuottavat, ovat toisinaan paljon suurempi ongelma.
EnglishThere are often national laws which cultivate such attitudes and send out the wrong messages.
Usein kansalliset lait vaalivat tällaisia asenteita ja lähettävät vääränlaisia viestejä.
EnglishIs Parliament prepared to cultivate its own garden, Mr President?
Arvoisa puhemies, onko tämä parlamentti valmis puhdistamaan oman pesänsä?
EnglishThe Council therefore sees this as an aspect we should like to try to cultivate further.
Neuvoston mielestä tämä on siten näkökohta, johon haluamme kiinnittää entistä enemmän huomiota.
EnglishIt will at the same time cultivate goodwill amongst the Iraqi civilian population.
Se luo samalla suopeutta Irakin siviiliväestön keskuuteen.
EnglishWe must cultivate this approach at all levels of education.
Tätä innovaatioon perustuvaa kulttuuria on kehitettävä kaikilla koulutuksen asteilla.
EnglishIt is important that we cultivate and preserve this multiculturality.
On tärkeää, että vaalimme ja säilytämme tätä monikulttuurisuutta.
EnglishSuch an environment does not cultivate consumer confidence, domestic demand or domestic growth.
Tällainen ympäristö ei lisää kuluttajien luottamusta, sisäistä kysyntää tai sisäistä kasvua.
EnglishThe national parliaments have an enormous wasteland to cultivate.
Kansallisilla parlamenteilla on valtava kesantopelto kylvettävänään.
EnglishAs regards the energy issue: here, too, we need to cultivate a very calm, reasonable relationship.
Energiakysymyksen osalta: myös sen osalta meidän on kehitettävä hyvin tyyni, järkevä suhde.
EnglishIt is no use simply giving people a plot of land; they also have to know how to cultivate it.
Ei ole mitään hyötyä antaa ihmisille maatilkkua, vaan heidän on myös tiedettävä, miten sitä viljellään.
EnglishI would say that the potato is quite a tricky crop to cultivate.
Toteaisin, että peruna on aika hankala kasvi viljeltäväksi.
EnglishWe therefore have to cultivate democratic institutions.
Meidän on tämän vuoksi edistettävä demokraattisia instituutioita.
EnglishBehind our trade barriers there is the risk that we will cultivate the seeds of more international conflict.
Kaupan esteidemme taustalla on vaara, että kylvämme lisää kansainvälisten konfliktien siemeniä.
EnglishThis will cultivate the credibility expected of Parliament.
Tämä luo uskottavuutta, jota parlamentilta odotetaan.
EnglishSound neighbourhood policy should, however, be sufficient to cultivate this historical European tie.
Järkevän naapuruuspolitiikan pitäisi kuitenkin riittää tämän historiallisen eurooppalaisen siteen kehittämiseen.
EnglishOur rural workers who cultivate it feel deceived by the terrorists and that their dignity is violated.
Huumeita viljelevät maanviljelijämme tuntevat, että terroristit ovat pettäneet heidät ja heidän ihmisarvoaan on loukattu.
EnglishThe suggestion that no single farm payment can be received by farmers who cultivate these crops is utterly nonsensical.
Ehdotus, jonka mukaan näitä kasveja viljelevät viljelijät eivät voisi saada suoraa tilatukea, on täysin järjetön.
EnglishThat is how to cultivate a stock.
EnglishWhat is interesting, however, is that it is possible to cultivate excellent, nutritious mushrooms from the remnants of the coffee bush.
On kuitenkin mielenkiintoista, että kahvipensaan jäännöksissä voidaan kasvattaa erinomaisia ja ravintopitoisia sieniä.