EN

to constitute [constituted|constituted] {fiil}

volume_up
This would constitute a clear goal against which progress could be measured.
Tämä muodostaa selkeän tavoitteen, jota voimme käyttää edistyksen mittaamisessa.
The SEPA council will constitute a good platform for moving towards these improvements.
SEPA-neuvosto muodostaa hyvän foorumin, jotta nämä parannukset saadaan aikaan.
Most of this money will constitute the contribution by the European Union.
Suurin osa näistä rahoista muodostaa Euroopan unionin maksuosuuden.
But it will constitute such an instrument only if it is not deflected from its objectives.
Vain tämä voi olla oikea keino, jos sen päämäärät eivät muutu.
Furthermore, the individual must not constitute a threat to public order or domestic security.
Kyseinen henkilö ei myöskään saa olla uhkana yleiselle järjestykselle tai maan turvallisuudelle.
This procedure must be recognized as an exception and must not constitute a precedent.
Menettelyn tulee olla luonteeltaan poikkeuksellinen, eikä ennakkotapaus.
There is a desire to construct an EU superstate, and the proposals constitute a decisive step in that direction.
Halutaan perustaa EU-supervaltio, ja nämä ehdotukset ovat ratkaiseva askel sen suuntaan.
We do not see any need to tamper with those points in the Rules of Procedure that concern the number of countries whose representatives constitute a political group.
Emme näe mitään syytä kajota niihin työjärjestyksen kohtiin, jotka koskevat sitä, kuinka monta valtiota jäsenten on edustettava, että voivat perustaa poliittisen ryhmän.
Only a Europe of nations, based on the principles that made our civilisation great – the nation, the family and freedom – will enable our continent once again to constitute a social model.
Vain mahtavan kulttuurimme periaatteille – kansakunta, perhe ja vapaus – rakentuvan kansakuntien Euroopan avulla maanosamme voi jälleen kerran perustaa sosiaalisen mallin.

Fince' de "to constitute" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishTo turn the argument around, men constitute almost half the earth’s population.
Vastaperusteluna voidaan esittää, että maailman väestöstä miltei puolet on miehiä.
EnglishIf an additive proves to constitute a risk, its use must continue to be ruled out.
Jos lisäaineen todetaan muodostavan riskin, sen käyttö on kiellettävä edelleen.
EnglishFor me these criteria do not constitute a risk to the financing of social security.
En näe näitä kriteereitä vaaratekijänä sosiaalisen suojelun kustannettavuudelle.
EnglishThat is why it does not constitute a typical decentralised agency in an EU sense.
Siksi se ei ole perinteisessä mielessä tavanomainen, hajautettu EU:n virasto.
EnglishThey should constitute another centre of activities in the fight against obesity.
Koulujen olisi toimittava liikunnan keskuksina taistelussa liikalihavuutta vastaan.
EnglishI would like to know whether the guidelines legally constitute a common position.
Haluaisin tietää, muodostavatko suuntaviivat oikeudellisesti yhteisen kannan.
EnglishThis would constitute a clear goal against which progress could be measured.
Tämä muodostaa selkeän tavoitteen, jota voimme käyttää edistyksen mittaamisessa.
EnglishAcidified water also releases heavy metals which constitute a health problem.
Happamoitunut vesi lisää myös raskasmetalleja, jotka ovat suuri terveysongelma.
EnglishThey finally constitute and facilitate a guarantee of job security in the EU.
Ne ovat ja mahdollistavat viime kädessä takuun työpaikkojen turvaamiselle EU:ssa.
EnglishThe compulsory adjustment proposed in the reform does not constitute true adjustment.
Uudistuksessa ehdotetut pakolliset mukautukset eivät ole todellisia mukautuksia.
EnglishAfter all, if the trial in question was unfair, then this would constitute a crime.
Jos tämä oikeudenkäynti nimittäin oli epäoikeudenmukainen, kyse on rikoksesta.
EnglishFull employment must constitute a fundamental aim for EU economic and social policy.
Täystyöllisyyden on oltava unionin talous- ja sosiaalipolitiikan perustavoite.
EnglishThis may constitute in the future a veritable reserve army for future terrorism.
Uusi köyhälistö saattaa tulevaisuudessa kätkeä itseensä todellisen terrorismivarannon.
EnglishFires do not constitute a problem for the Nordic forests. On the contrary.
Palot eivät aiheuta minkäänlaisia ongelmia Pohjoismaiden metsille, päinvastoin.
EnglishThese two principles will soon constitute a precedent for our other trade partners.
Nämä kaksi periaatetta toimivat pian ennakkotapauksina muille kauppakumppaneillemme.
EnglishDo we, then, together with the Americans, now constitute a single superstate?
Muodostammeko me nyt yhdessä Yhdysvaltojen kanssa jonkinlaisen supervaltion?
EnglishIn total, own resources constitute 98.3% of revenue for the 2001 EU budget.
Omat varat muodostavat kaiken kaikkiaan 98,3 prosenttia vuoden 2001 talousarviosta.
EnglishIn this instance, two countries would constitute a cross-border block of airspace.
Tässä tapauksessa kaksi maata muodostaisi rajatylittävän ilmatilan lohkon.
EnglishThis principle of solidarity must constitute the guarantee of the European social model.
Solidaarisuusperiaatteen on muodostettava eurooppalaisen sosiaalisen mallin tae.
EnglishThe shortcomings also constitute the most comprehensive part of the resolution.
Päätöslauselmassa käsitelläänkin lähinnä vaaleissa ilmenneitä puutteita.