EN complement
volume_up
{isim}

1. genel

complement (ayrıca: add-on, extra, supplement, codicil)
volume_up
lisä {isim}
Joint action is an important complement to the Convention.
Yhteinen toimenpide on tärkeä lisä sopimukseen.
The open method of coordination must also be reinforced, as this is an essential complement to the European Union's legislation.
Avointa koordinointimenetelmää on myös vahvistettava, sillä se on välttämätön lisä Euroopan unionin lainsäädäntöön.
Giving the European political parties a legal status is a valuable complement to the constitutionalisation of the Treaties.
Oikeusaseman antaminen eurooppalaisille poliittisille puolueille on arvokas lisä perustamissopimusten perustuslaillistamisessa.
complement (ayrıca: recruit, supplement)
Neighbourhood policy is at the bilateral level, and this is the first regional complement.
Naapuruuspolitiikkaa toteutetaan kahdenvälisesti, ja tämä on ensimmäinen alueellinen täydennys.
We believe that this is an important complement to the Lehne report on the European private company statute.
Katsomme mietinnön olevan tärkeä täydennys yksityisen eurooppayhtiön sääntöjä koskevaan jäsen Lehnen mietintöön.
I will eagerly await its proposals, because I think that it is a necessary complement to the proposals put forward up to now.
Odotan innolla sen ehdotuksia, koska katson sen olevan tarpeellinen täydennys tähän saakka esitettyihin ehdotuksiin.
complement
complement
complement

2. Matematik

complement
complement

3. Dilbilim

complement

"complement" için eşanlamlılar (İngilizce):

complement

Fince' de "complement" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI shall therefore dwell on a few points that complement what has just been said.
Tarkastelen näin ollen muutamaa kysymystä, jotka täydentävät edellä sanottua.
EnglishNot to the detriment of the role of the European Parliament, but to complement it.
Tämän ei pidä tapahtua Euroopan parlamentista huolimatta, vaan sovussa sen kanssa.
EnglishThose elements complement each other; they certainly do not contradict each other.
Nämä tekijät täydentävät toisiaan eivätkä todellakaan ole ristiriidassa keskenään.
EnglishWhy not wait until the study was complete with the full complement of 25 countries?
Miksi emme odottaisi, kunnes tutkimus on valmis ja kattaisi kaikki 25 maata?
EnglishThese explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
EnglishThere has long been a need to create a European company to complement this picture.
Eurooppayhtiön perustamista on tarvittu jo kauan tilanteen täydentämiseksi.
EnglishOur discussion was the natural complement to concluding the Reform Treaty.
Keskustelumme oli luonnollinen jatke uudistussopimuksen valmiiksi saamiselle.
EnglishAn effective crisis response requires instruments that complement one another.
Tehokas kriisinhallinta edellyttää välineitä, jotka täydentävät toisiaan.
EnglishWe simply want the convention and the WTO and GATS negotiations to complement each other.
Haluamme vain, että yleissopimus ja WTO- ja GATS-neuvottelut täydentävät toisiaan.
EnglishThe Union should support, coordinate and complement the Member States.
Unionin olisi tuettava, koordinoitava ja täydennettävä jäsenvaltioiden toimia.
EnglishThe school milk programme and the school fruit programme complement each other very well.
Koulumaito-ohjelma ja kouluhedelmäohjelma täydentävät oikein hyvin toisiaan.
EnglishIt is essential that Europol should complement Interpol, rather than replace it.
On tärkeää, että Europol toimii Interpolin lisänä eikä korvaa sitä.
EnglishCompetitiveness and cohesion are elements which complement and support one another.
Kilpailukyky ja koheesio ovat toisiaan täydentäviä ja tukevia voimia.
EnglishI regard open coordination as a complement to legislation, not as an alternative to it.
Pidän avointa koordinointia lainsäädäntöä täydentävänä menetelmänä, en sen vaihtoehtona.
EnglishThe policy of the Union must complement the individual capabilities of the Member States.
Unionin politiikan on täydennettävä jäsenvaltioiden omia mahdollisuuksia.
EnglishWe also know that the efforts made by those nations complement each other over time.
Tiedämme myös, että näiden kansakuntien tekemät ponnistelut täydentävät toisiaan ajan myötä.
EnglishAmong them was the Fisheries Initiative, which was set up to complement the Structural Funds.
Niistä mainittakoon Pesca-aloite, joka luotiin täydentämään rakennerahastoja.
EnglishIts role must be to support and complement the action of the Member States.
Unionin asemaa on tuettava ja unionin toiminnan on täydennettävä jäsenvaltioiden toimintaa.
EnglishThese two aspects are not contradictory but do in fact complement each other.
Nämä kaksi näkökohtaa eivät ole keskenään ristiriitaiset vaan oikeastaan täydentävät toisiaan.
EnglishThe rights concerned - openness and data protection - complement and reinforce each other.
Nämä oikeudet – avoimuus ja tietosuoja – täydentävät ja tukevat toisiaan.