EN

commission {isim}

volume_up
1. genel
commission (ayrıca: business, duty, errand, exercise)
Better enforcement of laws: that is for the Commission and the Court.
Parempi lakien täytäntöönpano on komission ja yhteisöjen tuomioistuimen tehtävä.
Any Commission proposal will have to be subject to a legislative impact assessment.
Kaikille komission ehdotuksille on tehtävä oikeudellisten vaikutusten arviointi.
It is the Commission's job to execute and monitor the regulations on animal welfare.
Komission tehtävä on toimeenpanna ja valvoa eläintensuojelumääräyksiä.
commission (ayrıca: committee)
A Judicial Commission and an Independent Human Rights Commission have been set up.
Lisäksi on perustettu oikeudellisten asioiden komitea ja riippumaton ihmisoikeuskomitea.
A special police task force and the independent Melo Commission were set up.
Tämän johdosta perustettiin poliisin erikoisryhmä ja riippumaton Melon komitea.
It does so by issuing reports (‘opinions’) on Commission proposals.
Komitea antaa lausuntoja komission ehdotuksista.
commission (ayrıca: delegation, delegacy)
The Commission delegation, on the other hand, must be a delegation and not an embassy.
Yhteisön valtuuskunnan on sitä vastoin oltava valtuuskunta, ei suurlähetystö.
A mission from the Commission is currently in the region to analyse what is needed.
Alueella on tällä hetkellä komission valtuuskunta, jonka tehtävänä on analysoida tarpeita.
The Irish delegation will vote for President Prodi and the Commission.
Irlannin valtuuskunta äänestää puheenjohtaja Prodin ja komission puolesta.
commission (ayrıca: committee, task force)
It had been well prepared for by the Preparatory Commission (PrepCom) in New York.
New Yorkissa toimiva valmisteleva toimikunta oli tehnyt hyvää työtä.
The Commission was widely discredited due to several of its member countries having very dubious human rights records.
Toimikunta joutui erittäin huonoon valoon, koska monissa sen jäsenmaissa ihmisoikeustilanne oli erittäin arveluttava.
Recently, we also noted the creation of an international commission against impunity in Guatemala, which we also strongly support.
Guatemalassa on äskettäin perustettu myös kansainvälinen toimikunta rankaisematta jättämistä vastaan, ja tuemme tätä toimikuntaa.
commission (ayrıca: assignment)
The Commission already has that mandate and it has brought forward its proposals.
Komissiolla on jo kyseinen toimeksianto, ja se on antanut ehdotuksensa.
Vielä yhdestä uudesta tutkimuksesta on annettu toimeksianto.
Another aspect not clearly spelled out in the joint resolution is the remit of the caretaker Commission.
Toinen seikka, jota ei ole muotoiltu selvästi yhteisessä päätöslauselmassa, on väliaikaisen komission toimeksianto.
2. İktisat
commission
I know that this Commission has only been an acting Commission for some time.
Tiedän, että tämä komissio on ollut jo jonkin aikaa enää vain virkaa tekevä komissio.
Member of the Commission. - We are aware that the Commission is not a price setter.
. - (EN) Olemme tietoisia siitä, ettei komissio määrää hintoja.
A feasibility study on this is currently being finalised by the European Commission.
Euroopan komissio viimeistelee parhaillaan toteutettavuustutkimusta asiasta.
commission
3. Finans
commission
But I would like to stress that the figure proposed by the Commission is much too small.
Haluaisin kuitenkin korostaa, että komission ehdottama palkkio on aivan riittämätön.
From the Commission' s perspective, granting a joint enterprise in the fisheries sector is quite a risky action.
Komission mielestä yhteisyrityksen perustamiseksi myönnettävä palkkio kalastusalalla on melkoinen riski.
Fourthly, the Commission wants to set the number of rights for the special steer premium individually for each holding.
Neljänneksi: komissio haluaa lisäksi ottaa käyttöön tuottajakohtaiset palkkio-oikeudet urospuolisista naudoista maksettavien erityispalkkioiden yhteydessä.
commission
4. Siyaset
commission
These issues need to be clarified before the Commission is given a new mandate.
Nämä seikat on selvitettävä, ennen kuin komissiolle annetaan uusi valtuutus.
I recognise that the Commission must be both effective and legitimate.
Myönnän, että komission on oltava tehokas ja että sillä on oltava valtuutus tehtäväänsä.
However, the Commission is ready to proceed further if there should at any stage be a clear mandate from the Council.
Komissio on kuitenkin valmis viemään asiaa eteenpäin, jos neuvostolta jossain vaiheessa saadaan selkeä valtuutus.

"commission" için eşanlamlılar (İngilizce):

commission

Fince' de "commission" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Commission's report presents the economic situation in the Eurozone in 2007.
Komission kertomuksessa esitellään euroalueen taloudellinen tilanne vuonna 2007.
EnglishOn behalf of the Commission President Prodi pledged EUR 120 million to the fund.
Komission puheenjohtaja lupasi komission puolesta rahastoon 120 miljoonaa euroa.
EnglishCommission officials plan to start being there permanently from 1 February 2002.
Komission virkamiehet aikovat toimia siellä pysyvästi 1. helmikuuta 2002 alkaen.
EnglishEveryone here has condemned the Commission's declaration as lacking in ambition.
Kaikki täällä ovat arvostelleet komission julkilausumaa kunnianhimon puutteesta.
EnglishWe need a strong Commission that can confront the crisis as quickly as possible.
Tarvitsemme vahvan komission, joka voi puuttua kriisiin mahdollisimman nopeasti.
EnglishI consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
Mielestäni koko komission täytyy olla paikalla tämän keskustelun loppuun saakka.
EnglishThese are all proposals that we are waiting for from the Commission, Mr Barroso.
Näitä kaikkia ehdotuksia me odotamme komissiolta, arvoisa puheenjohtaja Barroso.
EnglishI think that was one of the longest Commission speeches ever made in this place.
Luulenpa äskeisen olleen yksi pisimpiä komission jäsenen täällä pitämiä puheita.
EnglishMember of the Commission. - I would like to thank Mr Gklavakis for his comments.
komission jäsen. - (EN) Haluaisin kiittää Ioannis Gklavakisia hänen huomioistaan.
EnglishOECD data was used in the Commission's report to the Stockholm European Council.
OECD:n tietoja käytettiin komission kertomuksessa Tukholman Eurooppa-neuvostolle.
EnglishThis is again a recipe for conflict and it was not in the Commission's proposals.
Tässä on jälleen yksi konfliktin siemen, eikä tämä ollut komission ehdotuksissa.
EnglishYou told us: 'To be strong, the European Parliament needs a strong Commission' .
Sanoitte, että ollakseen vahva Euroopan parlamentti tarvitsee vahvan komission.
EnglishWhat are the Council's problems with last October's proposal from the Commission?
Mitä ongelmia neuvostolla on viime lokakuussa esitetyssä komission ehdotuksessa?
EnglishI am calling for criticism of the ECOFIN Council for undermining the Commission.
Vaadin Ecofin-neuvoston kritisoimista siitä, että se on estänyt komission toimia.
EnglishWhat we are asking the Commission is that it ensure that the rules are respected.
Sen sijaan me pyydämme komissiolta sen varmistamista, että sääntöjä noudatetaan.
EnglishI think the incoming Commission will have to begin by tackling three main issues.
Mielestäni uuden komission on aloitettava työnsä hoitamalla kolme tärkeää asiaa.
EnglishThe question for tomorrow, therefore, is: how will we strengthen the Commission?
Huomisen kannalta on siis esitettävä kysymys: kuinka me vahvistamme komissiota?
EnglishThe Commission too must demonstrate social responsibility and sound management.
Myös komission on osoitettava sosiaalista vastuullisuutta ja järkevää hallintoa.
EnglishMr President, I am deeply disappointed by the Commission's statement here today.
Arvoisa puhemies, olen todella pettynyt komission tämänpäiväiseen julkilausumaan.
EnglishFor all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
Kaiken tämän perusteella kehotamme komissiota ryhtymään useisiin toimenpiteisiin.