"cap" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"cap" Fince çeviri

volume_up
cap {isim}

EN cap
volume_up
{isim}

cap (ayrıca: ceiling, roof)
volume_up
katto {isim}
In accordance with the outcome of the Convention, we have a financial framework that sets an upper limit and therefore puts a cap on expenditure.
Valmistelukunnan ehdotuksessa meille määritetään rahoituskehys, jossa asetetaan enimmäismäärä menoille eli näin ollen katto käytettäville varoille.
We therefore endorse Mr Moreira da Silva's proposal to introduce a cap, a maximum ceiling, so that we can be certain that emission levels are indeed dropping.
Näin ollen tuemme esittelijä Moreira da Silvan ehdotusta siitä, että otetaan käyttöön katto, yläraja, jotta voimme olla varmoja siitä, että päästötaso todellakin alenee.
cap (ayrıca: hat, tampion)
volume_up
hattu {isim}
It seems to me that this is not a question of Parliament coming cap in hand, begging for support.
Katsoisin, että kyse ei ole tässä siitä, että parlamentti tulisi hattu kourassa kerjäämään tukea.
Are we going to reduce our authors to medieval minstrels who can play in the middle of the street, with a cap on the floor hoping someone will give them alms?
Aiommeko alentaa musiikintekijämme keskiajan kierteleviksi laulajiksi, jotka soittavat keskellä katua hattu edessään maassa toivoen, että joku antaa heille almun?
cap
volume_up
hattu {isim} (sienen)
It seems to me that this is not a question of Parliament coming cap in hand, begging for support.
Katsoisin, että kyse ei ole tässä siitä, että parlamentti tulisi hattu kourassa kerjäämään tukea.
Are we going to reduce our authors to medieval minstrels who can play in the middle of the street, with a cap on the floor hoping someone will give them alms?
Aiommeko alentaa musiikintekijämme keskiajan kierteleviksi laulajiksi, jotka soittavat keskellä katua hattu edessään maassa toivoen, että joku antaa heille almun?
cap (ayrıca: baseball cap)
cap (ayrıca: bumper, cover, guard, hood)
volume_up
suojus {isim}
cap (ayrıca: primer)
volume_up
nalli {isim}
cap
volume_up
lakki {isim}
We no longer need to stand with cap in hand in front of officials when we want to study, work, travel or seek health care in another EU country.
Meidän ei tarvitse enää seistä lakki kädessä byrokraattien edessä halutessamme opiskella, työskennellä, matkailla tai käyttää terveydenhoitopalveluja toisessa jäsenvaltiossa.
cap (ayrıca: cork, top)
volume_up
korkki {isim}
cap (ayrıca: cover, deck, flap, lid)
volume_up
kansi {isim}
cap (ayrıca: headdress, headpiece)
cap
volume_up
paikka {isim} (hampaan)
cap

Fince' de "cap" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English   Mr President, we are currently engaged in pursuing interim reform of the CAP.
   Arvoisa puhemies, meillä on parhaillaan käynnissä YMP:n väliaikainen uudistus.
EnglishSince the beginning of the CAP there have been fundamental changes to its tasks.
YMP:n alkamisesta lähtien sen tehtäviin on tehty perustavanlaatuisia muutoksia.
EnglishI wish to express my satisfaction with this first text on the future of the CAP.
Haluan ilmaista tyytyväisyyteni tähän ensimmäiseen tekstiin YMP:n tulevaisuudesta.
EnglishWhat we are dealing with here is a new CAP reform, an overhaul of the 1992 reform.
Kyse on uudesta YMP: n uudistuksesta, vuoden 1992 uudistuksen uudesta painoksesta.
EnglishPrevious CAP reforms have led to the liberalisation of agricultural markets.
Edelliset YMP:n uudistukset ovat johtaneet maatalousmarkkinoiden vapauttamiseen.
EnglishSubject: Assessment of radioactive emissions from Sellafield and Cap de la Hague
Aihe: Sellafieldin ja Cap de la Haguen radioaktiivisten päästöjen arviointi
EnglishThe aim of the CAP is to produce a wide-range of crops throughout the Union.
YMP:n tavoitteena on koko unionin alueelle levittäytynyt monipuolinen tuotanto.
EnglishFundamental reform of the CAP at this stage is neither necessary nor desirable.
YMP:n perusteellinen uudistaminen ei ole tässä vaiheessa tarpeellista eikä suotavaa.
EnglishI therefore believe that we must change the course of the CAP, but not abolish it.
Siksi katson, että meidän on muutettava YMP:n suuntaa muttemme saa lakkauttaa sitä.
EnglishThe Commission has attempted to justify itself by reference to reform of the CAP.
Komissio on yrittänyt puolustella toimiaan viittaamalla YMP:n uudistukseen.
EnglishIt threatens the success of the whole enterprise, notably that of the CAP.
Se uhkaa koko hankkeen ja erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan onnistumista.
EnglishWe talk about the two pillars of the CAP – agriculture and rural development.
Puhumme YMP:n kahdesta pilarista – maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä.
EnglishOur CAP must be an opportunity to take a step towards adopting greener practices.
YMP:n on oltava mahdollisuus ottaa askel kohti vihreämpien käytäntöjen käyttöönottoa.
EnglishIn this regard, the EU 2020 strategy includes some ideas about the future CAP.
Tältä osin EU 2020 -strategiassa esitetään joitakin ajatuksia YMP:n tulevaisuudesta.
EnglishSecondly, organic farming plays an essential role in the reform of the CAP.
Toiseksi luonnonmukainen maatalous on keskeinen osatekijä YMP:n uudistuksessa.
EnglishReform, however, is needed across a much wider field than simply the CAP.
Uudistuksia tarvitaan kuitenkin paljon laajemmalti kuin ainoastaan YMP:n osalta.
EnglishOur group has opposed any form of cofinancing of the CAP by the Member States.
Ryhmämme vastusti kaikkia jäsenvaltioiden YMP: n yhteisrahoituksen muotoja.
EnglishHowever, the melting of the Arctic ice cap has numerous, drastic consequences.
Arktisen jääpeitteen sulamisella on kuitenkin monia merkittäviä seurauksia.
EnglishIt is also important that there is no renationalisation of the CAP through cofinancing.
On myös tärkeää, että YMP:tä ei uudelleenkansallisteta yhteisrahoituksen avulla.
EnglishThus, food security continues to require a robust common agricultural policy (CAP).
Elintarviketurva edellyttää siis vahvaa yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP).