"to begin" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to begin" Fince çeviri

EN to begin
volume_up
[began|begun] {fiil}

The Presidency will now begin to discuss the proposals with this Parliament.
Puheenjohtajavaltio aloittaa nyt tämän parlamentin kanssa keskustelut ehdotuksista.
I wish to begin by thanking the Commissioner for that very helpful response.
Haluaisin aloittaa kiittämällä komissaaria tästä hyödyllisestä vastauksesta.
Microsoft Security Essentials will begin scanning the selected file or folder.
Microsoft Security Essentials aloittaa valitun tiedoston tai kansion tarkistamisen.
to begin (ayrıca: to commence, to get, to grow, to start)
Any such discussion should of course begin with the Treaty.
Kaikkien sellaisten keskustelujen pitää tietenkin alkaa perustamissopimuksesta.
After this, the process to gather signatures on paper or online can begin.
Tämän jälkeen voidaan alkaa kerätä allekirjoituksia paperilla tai sähköisesti.
Commissioner, would the Commission be able to confirm when this process will begin?
Arvoisa komission jäsen, voiko komissio vahvistaa, milloin tämä prosessi alkaa?
As we speak, the G20 in Paris is beginning discussions on regulating the global commodities markets, with particular reference to agricultural commodities.
Nyt puhuessamme G20-ryhmä aloittelee Pariisissa keskusteluja maailmanlaajuisista hyödykemarkkinoista ja erityisesti maataloushyödykkeistä.
As you know, we are in a transition period - we are moving from the Treaty of Nice to the Treaty of Lisbon and, at the same time, we are beginning a new Parliamentary term.
Kuten tiedätte, olemme siirtymävaiheessa ja korvaamassa Nizzan sopimusta Lissabonin sopimuksella, mutta samaan aikaan aloittelemme uutta parlamenttikautta.

Fince' de "to begin" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(DE) I will begin with the last point, because I know it is very controversial.
(DE) Aloitan viimeisestä kohdasta, koska tiedän sen olevan hyvin kiistanalainen.
EnglishI think the incoming Commission will have to begin by tackling three main issues.
Mielestäni uuden komission on aloitettava työnsä hoitamalla kolme tärkeää asiaa.
EnglishMr President, I should like to begin by congratulating Mrs Hautala on this report.
Arvoisa puhemies, aluksi haluan onnitella esittelijä Hautalaa tästä mietinnöstä.
EnglishIn response to your three questions, Mr Howitt, I shall begin with the timetable.
Jäsen Howitt, aloitan vastaukseni kolmeen kysymykseenne puhumalla aikataulusta.
EnglishAsk your network administrator for the name of the VPN server before you begin.
Kysy VPN-palvelimen nimi verkonvalvojalta ennen kuin aloitat ohjatun toiminnon.
EnglishProgrammes which begin in a more modest way can also develop along those lines.
Myös ohjelmat, jotka käynnistyvät maltillisemmin, voivat kehittyä tähän suuntaan.
EnglishMadam President, I would like to begin by thanking Mrs Jöns for her splendid work.
Arvoisa puhemies, aivan aluksi haluan kiittää rouva Jönsiä erinomaisesta työstä.
EnglishI shall begin with the developments in Ukraine and what they mean for the future.
Aloitan Ukrainan tilanteen kehittymisestä ja sen merkityksestä tulevaisuudelle.
EnglishBefore you begin, make sure you know the name of the printer that you want to add.
Liitä tai yhdistä tulostin tietokoneeseen tulostimen valmistajan ohjeiden mukaan.
EnglishComprehensive, independent and transparent stress tests must begin immediately.
Kattavat, riippumattomat ja avoimet stressitestit on aloitettava välittömästi.
EnglishNevertheless, this progress is still not sufficient to begin talks on accession.
Tämä edistys ei kuitenkaan vielä riitä liittymisneuvottelujen aloittamiseen.
EnglishMr President, I will begin by responding to the comment from Mr Bushill-Matthews.
Arvoisa puhemies, aloitan vastaamalla jäsen Bushill-Matthewsin huomautukseen.
EnglishI shall begin with some very sad information regarding the floods in Europe.
(PL) Aluksi joitakin hyvin murheellisia tietoja, jotka koskevat Euroopan tulvia.
EnglishTherefore, we must now begin a new phase which sees commitments become realities.
Sen vuoksi meidän on nyt aloitettava uusi vaihe, jossa lupaukset toteutetaan.
EnglishMadam President, I would like to begin by thanking the rapporteur for a good report.
Arvoisa rouva puhemies! Aloittaisin kiittämällä esittelijää hyvästä mietinnöstä.
EnglishIt gives rise to a hope, that of seeing work finally begin on a social Europe.
Tämä antaa toivoa siitä, että sosiaalista Eurooppaa aletaan vihdoin rakentaa.
EnglishReforestation and restoration of the protected areas must begin immediately.
Metsien uudelleenistutus ja suojelualueiden entisöinti on aloitettava viipymättä.
EnglishLet me begin by warmly thanking the rapporteur, Mr Klinz, for his balanced report.
Aloitan kiittämällä lämpimästi esittelijä Wolf Klinziä tasapainoisesta mietinnöstä.
English   – Mr President, I regret having to begin my speech with words of criticism.
   – Arvoisa puhemies, joudun valitettavasti aloittamaan puheenvuoroni kritiikillä.
EnglishMr President, I wish to begin by thanking Mr Khanbhai for his excellent report.
Arvoisa puhemies, kiitän aivan ensiksi Khanbhaita hänen erinomaisesta mietinnöstään.