"authority" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"authority" Fince çeviri

EN authority
volume_up
{isim}

authority (ayrıca: lord)
What does the political authority, the Council, think of this laissez-faire philosophy?
Mitä ylin poliittinen auktoriteetti, neuvosto, ajattelee tästä antaa mennä -filosofiasta?
Mr President, the European Union lacks moral authority.
Arvoisa puhemies, Euroopan unionista puuttuu moraalinen auktoriteetti.
Whenever other people are being opposed, the authority is in place.
Kun muita ihmisiä vastustetaan, auktoriteetti on olemassa.
authority (ayrıca: clout, influence, leverage, weight)
And, of course, with enlargement will come even greater authority.
Laajentumisen myötä unionin vaikutusvalta luonnollisesti kasvaa edelleen.
China's authority and the pressure it exerts are growing all the time as its economic influence grows.
Kiinan vaikutusvalta ja painostus kasvavat koko ajan taloudellisen vaikutusvallan myötä.
Great nations cannot and must not base their authority on the massacre of defenceless refugees.
Suurvaltojen vaikutusvalta ei voi eikä saa perustua puolustuskyvyttömien pakolaisten joukkomurhaan.
authority (ayrıca: consultant, expert, judge, pundit)
The World Health Organisation is the leading authority in this area, and we are working closely with it.
Maailman terveysjärjestö on tällä alalla johtava asiantuntija, ja teemme sen kanssa tiiviisti yhteistyötä.
That would allow the establishment of an actual independent data protection supervision authority, which could be supported by technical and expert assistance from the EU.
Sen nojalla voidaan perustaa todellinen riippumaton tietosuojan valvontaviranomainen, jota voidaan tukea EU:n teknisellä tuella ja asiantuntija-avulla.
(GA) Mr President, I am no authority on this matter, but since I come from an island nation, I know that fishing is very important for coastal communities throughout Ireland.
(GA) Arvoisa puhemies, en ole tässä asiassa asiantuntija, mutta koska tulen saarivaltiosta, tiedän, että kalastus on erittäin tärkeää rannikkoyhteisöille kaikkialla Irlannissa.
authority (ayrıca: command)
If not, the moral authority of the whole European Union on transparency and legitimacy is seriously weakened in the WTO.
Jos ne eivät niin tee, koko Euroopan unionin moraalinen käskyvalta avoimuus- ja laillisuuskysymyksissä WTO:ssa heikkenee huomattavasti.
authority (ayrıca: expert, maven, professional)
authority (ayrıca: mandate)
The doctor-patient relationship will not be adversely affected by the directive and the authority of the service provider to prescribe medicinal products remains clear.
Direktiivillä ei vaikuteta kielteisesti lääkärin ja potilaan väliseen suhteeseen, ja palveluntarjoajan valtuus määrätä lääkkeitä pysyy selkeänä.
For a start, the Council's authority to draw up guidelines should be done away with, as, secondly, should Article 9's restriction on control by the Court of Justice.
Ensinnäkin neuvoston valtuus laatia suuntaviivoja samoin kuin 9 artiklaan sisältyvä yhteisöjen tuomioistuimen harjoittamaa valvontaa koskeva rajoitus olisi poistettava.
authority
The decision on this is for the Council and the European Parliament, as the budgetary authority.
Päätäntävalta tässä asiassa kuuluu neuvostolle ja budjettivallan käyttäjille eli Euroopan parlamentille.

Fince' de "authority" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishLikewise the necessity for training of police officers and others in authority.
Sama pätee poliisivoimien ja muiden viranomaisten koulutuksen tarpeellisuuteen.
EnglishThat is why I voted for the report on the European GNSS Supervisory Authority.
Siksi äänestin GNSS:n Euroopan valvontaviranomaista koskevan mietinnön puolesta.
EnglishSecondly, a new European Electronic Communications Market Authority is proposed.
Toiseksi ehdotetaan uutta Euroopan sähköisen viestinnän markkinaviranomaista.
EnglishIt could do with more resources, but that is an issue for the budgetary authority.
Toimisto tarvitsisi enemmän määrärahoja, mutta tämä on budjettiviranomaisen asia.
EnglishMr President, undermining one' s own political authority is always a bad thing.
Arvoisa puhemies, oman poliittisen uskottavuuden horjuttaminen on aina huono asia.
EnglishParliament is conscious of its responsibility as part of the budgetary authority.
Parlamentti on tällöin tietoinen vastuustaan yhtenä budjettivallan käyttäjänä.
EnglishSince January, I have been the head of a regional authority in my own country.
Tammikuusta lähtien olen ollut paikallisen viranomaisen johdossa omassa maassani.
EnglishParliament, as budgetary authority, will decide on all these figures later on.
Parlamentti budjettivallan käyttäjänä päättää kaikista näistä luvuista myöhemmin.
EnglishOn whose authority have nautical miles suddenly become kilometres on those maps?
Kenen luvalla noissa kartoissa merimaileista on yhtäkkiä tullut kilometrejä?
EnglishAccordingly, we need a strong Commission that shows authority and legitimacy.
Tarvitsemme näin ollen vahvaa komissiota, jolla on valtaa ja joka on legitiimi.
EnglishNo, but Europe will have a standpoint and that is the one which will have authority.
Eihän sillä olekaan, mutta Euroopalla on jokin kanta, johon toimivalta perustuu.
EnglishIt has a single currency but it does not have a genuine economic policy authority.
Unionilla on yhtenäisvaluutta mutta ei todellista talouspoliittista määräysvaltaa.
EnglishThis should be handed over to the national police or other appropriate authority.
Se pitäisi jättää kansallisen poliisin tai vastaavan järjestyksenvalvojan huoleksi.
EnglishThis question is addressed to the Commission but also to the budgetary authority.
Se on kysymys komissiolle, se on kuitenkin kysymys myös budjettivallan käyttäjille.
EnglishOf course our Parliament would also need to be accorded the authority due to it.
On myös luonnollista, että parlamenttimme saa kaiken toimivallan, joka sille kuuluu.
EnglishThe European Food Safety Authority must not be a smokescreen for public opinion.
Euroopan elintarvikeviranomaisen toiminta ei saa olla hämärää kansalaisille.
EnglishI do not have the authority to modify comitology; that is not within my powers.
Minulla ei ole valtuuksia muuttaa komiteamenettelyä; minulla ei ole siihen oikeutta.
EnglishSubmit it to a health insurance authority in the country where you go for treatment.
Lähetä lomake sen maan sairausvakuutusviranomaiselle, johon olet menossa hoitoon.
EnglishFunds should be obtained on a regional basis, but authority must be central.
Varoja olisi hankittava alueellisesti, mutta määräysvallan on oltava keskitettyä.
EnglishOn whose authority do you speak on behalf of all 500 million European citizens?
Millä valtuuksilla puhutte kaikkien 500 miljoonan EU:n kansalaisen puolesta?