"authorities" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"authorities" Fince çeviri

EN authorities
volume_up
{çoğul}

authorities (ayrıca: administrators)
According to the Spanish authorities, they immediately began to investigate the case.
Espanjan viranomaiset ilmoittivat aloittaneensa tapauksen tutkimukset välittömästi.
But the Brussels' authorities are not the Committee on the Rules of Procedure.
Brysselin viranomaiset eivät kuitenkaan ole työjärjestystä käsittelevä valiokunta!
A biological rest period is, for the first time, required by the Senegalese authorities.
Senegalin viranomaiset pyysivät ensimmäisen kerran biologista palautumisaikaa.
authorities
volume_up
valtuudet {çoğ.}
The competences of the data protection authorities in this case would be those linked to the specific flights concerned.
Tietosuojaviranomaisten valtuudet liittyisivät tässä tapauksessa kyseessä oleviin yksittäisiin lentoihin.
In this respect, religious freedom is central to human dignity, and goes far beyond the powers invoked by state authorities.
Tässä mielessä uskonnonvapaus on keskeinen osa ihmisarvoa ja ohittaa tärkeydessään valtiovallan käyttämät valtuudet.
In spite of the single market, the diverse powers of the national customs authorities end at the borders of their respective Member States.
Sisämarkkinoista huolimatta päättyvät kulloinkin erilaiset kansallisten tullihallitusten valtuudet jäsenvaltion rajalle.

Fince' de "authorities" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere seems to be a misunderstanding between the British and German authorities.
Brittiläisten ja saksalaisten viranomaisten välillä näyttää olevan väärinkäsitys.
EnglishBecause of these problems the Commission contacted the Greek authorities in 2004.
Komissio otti näiden ongelmien vuoksi yhteyttä Kreikan viranomaisiin vuonna 2004.
EnglishThat is the message we should convey very strongly to the Georgian authorities.
Tämä on sanoma, joka meidän olisi tuotava vahvasti julki Georgian viranomaisille.
EnglishThe Commissioner is quite right in what he says about the Belgian authorities.
Herra komissaari on aivan oikeassa siinä, mitä hän sanoo Belgian viranomaisista.
EnglishI will refer the matter to the relevant authorities and they will let you know.
Välitän kysymyksen asiasta vastaaville viranomaisille, jotka vastaavat siihen.
EnglishThis undertaking is being discriminated against by the German VAT authorities.
Kyseinen yritys on kokenut syrjintää Saksan arvonlisäveroviranomaisten taholta.
EnglishLocal and regional authorities are not sufficiently involved in this approach.
Alue- ja paikallisviranomaiset eivät ole riittävästi mukana tässä menettelyssä.
EnglishAll the European forestry authorities cooperate within the ECE Timber Commission.
Kaikki eurooppalaiset metsäviranomaiset ovat yhteistyössä ECE: n metsäkomissiossa.
EnglishThis is a very important issue which affects 22 local authorities in Ireland.
Se on erittäin tärkeä asia, joka vaikuttaa 22 paikallisviranomaiseen Irlannissa.
EnglishWe have established good working contacts with UEFA and other sporting authorities.
Olemme luoneet hyvät työskentelysuhteet UEFA:an ja muihin urheiluviranomaisiin.
EnglishI mentioned the responsibility of our national authorities for these matters.
Totesin, että näiden asioiden pitää olla jäsenvaltioiden viranomaisten vastuulla.
EnglishServing a final warning to the Maltese authorities is, I believe, an important step.
Uskon viimeisen varoituksen antamisen Maltan viranomaisille olevan tärkeä askel.
EnglishThe result is transparency in financing by the State or other public authorities.
Tuloksena on valtion tai muiden julkisten viranomaisten rahoituksen avoimuus.
EnglishThis does not depend in any circumstances on national institutions and authorities.
Tämä ei ole missään oloissa kiinni jäsenvaltioiden elimistä tai viranomaisista.
EnglishIn my view, it is not only a matter for the authorities in Great Britain itself.
Asia ei mielestäni koske pelkästään Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisia.
EnglishThe market surveillance authorities of Member States are responsible for this.
. (EN) Jäsenvaltioiden markkinoiden valvontaviranomaiset ovat vastuussa tästä.
EnglishAt present, the prosecuting authorities have no independence from the executive.
Tällä hetkellä syyttäjäviranomaiset ovat täysin riippuvaisia täytäntöönpanovallasta.
EnglishIt should aim to support Belarusian society without supporting the authorities.
On pyrittävä tukemaan Valko-Venäjän yhteiskuntaa tukematta kuitenkaan viranomaisia.
EnglishMember States therefore play a key role, as do the national competition authorities.
Jäsenvaltiot ovat siten kansallisten kilpailuviranomaisten ohella avainasemassa.
EnglishBe aware that the only valid ID is the one obtained from national authorities.
Muista, että vain kansallisten viranomaisten myöntämä henkilökortti on virallinen.