"annual report" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"annual report" Fince çeviri

EN annual report
volume_up
{isim}

annual report
Annual report on the implementation of the European Security Strategy and ESDP (
Euroopan turvallisuusstrategiaa ja ETPP:n täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus (
Annual report on the European Ombudsman's activities in 2007 (debate)
Euroopan oikeusasiamiehen toimintaa koskeva vuosikertomus 2007 (keskustelu)
Annual report on the deliberations of the Petitions Committee 2008 (short presentation)
Vuosikertomus vetoomusvaliokunnan toiminnasta vuonna 2008 (lyhyt esittely)
annual report
Annual report on the activities of the European Ombudsman in 1996
Euroopan oikeusasiamiehen vuosittainen toimintakertomus (1996)
Mr President, we have now had our first annual report from the Ombudsman.
Arvoisa puhemies, meillä on nyt käsissämme oikeusasiamiehen ensimmäinen varsinainen toimintakertomus.
The annual report for 1996 is the first to cover a full year of activity by the European Ombudsman.
Vuoden 1996 toimintakertomus on ensimmäinen, joka kattaa Euroopan oikeusasiamiehen koko kalenterivuoden toiminnan.

Fince de "annual report" için benzer çeviriler

annual isim
Finnish
annual sıfat
report isim
to report fiil

Fince' de "annual report" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThen the annual economic report will certainly also show some different results.
Silloin myös taloudellinen kertomus voisi varmasti esittää toisenlaisia tuloksia.
EnglishFinally, the second bi-annual report states that almost everything has been done.
Lopuksi, toisessa puolivuotiskertomuksessa sanottiin ja tehtiin melkein kaikki.
EnglishThis is the second year that we are discussing the annual report in Parliament.
Tämä on toinen vuosi, jolloin keskustelemme vuosikertomuksesta parlamentissa.
EnglishI have mentioned two important initiatives in this field in my annual report.
Olen vuosikertomuksessani maininnut kaksi tätä alaa koskevaa tärkeää aloitetta.
EnglishThe next item is the presentation of the annual report of the Court of Auditors.
Esityslistalla on seuraavana tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen esittely.
EnglishHowever, in your letter, you simply referred to the Commission's annual report.
Kirjeessänne te kuitenkin viittasitte ainoastaan komission vuosikertomukseen.
EnglishMr President, I present the annual report on the work of the Committee on Petitions.
Arvoisa puhemies, esittelen vetoomusvaliokunnan työtä koskevan vuosikertomuksen.
EnglishThe fact is that we used to have just a single annual report by the Commission.
Tosiasia on, että aiemmin me saimme vain yhden vuosikertomuksen komissiolta.
EnglishOn 8 May 2009 the Governing Council took note of the TARGET Annual Report 2008.
EKP:n neuvosto tarkasteli 8.5.2009 TARGET-järjestelmän vuosikertomusta vuodelta 2008.
EnglishOn 24 May 2012 the Governing Council took note of the TARGET Annual Report 2011.
EKP:n neuvosto tutustui 24.5.2012 TARGET-järjestelmän vuosikertomukseen vuodelta 2011.
EnglishI should also like to thank the Court of Auditors for a constructive annual report.
Minäkin haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta rakentavasta vuosikertomuksesta.
EnglishIn the annual report I have given an account of the activities in this field so far.
Vuosikertomuksessa olen selostanut tähän mennessä toteutettuja toimia tällä alalla.
EnglishThe ECB Annual Report 2008 reflects the causes and circumstances of the crisis well.
EKP:n vuosikertomuksessa 2008 käsitellään kriisin syitä ja olosuhteita hyvin.
EnglishThis annual report will be the last in the life of this current Parliament.
Tämä vuosittaisesta selvityksestä laadittu mietintö on tämän parlamentin viimeinen.
EnglishWe debate the annual economic report with the Council and the Commission.
Me keskustelemme neuvoston ja komission kanssa taloudellisesta vuosikertomuksesta.
EnglishThis is a demand for an annual report, not operated now for almost thirty years.
Kyseessä on käytäntö vuosittaisesta mietinnöstä, jota ei ole sovellettu lähes 30 vuoteen.
EnglishThe different chapters of the Annual Report address four main concerns.
Vuosikertomuksen eri luvuissa tarkastellaan neljää pääasiallista huolenaihetta.
EnglishFinally, I would like to explain our criticisms of the Council’s annual report.
Lopuksi haluan perustella neuvoston vuosittaisesta selvityksestä esittämäämme kritiikkiä.
English   The next item is the presentation of the Court of Auditors' annual report.
   Esityslistalla on seuraavana tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen esittely.
EnglishI would welcome an annual report from the Commission to the European Parliament.
Olisi hyvä, jos komissio voisi raportoida tästä asiasta vuosittain Euroopan parlamentille.