"adventitious" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"adventitious" Fince çeviri

EN adventitious
volume_up
{sıfat}

adventitious (ayrıca: abrupt, unanticipated, unforeseen, unpredictable)
adventitious (ayrıca: contingent, extemporary, haphazard, incidental)
This adventitious contamination can occur during cultivation, harvest, transport, storage and processing.
Tämä satunnainen saastuminen voi tapahtua viljelyn, korjuun, kuljetuksen, varastoinnin ja valmistusprosessin aikana.
A tolerance threshold of 1% for the adventitious presence of GMOs in non-GM products is realistic.
Yhden prosentin raja-arvo geneettisesti muuntamattomien tuotteiden satunnaisesti sisältämille GMO:eille on realistinen.
The report asks the Commission to establish legally-binding definitions of the terms 'adventitious' and 'technically unavoidable'.
Mietinnössä komissiota pyydetään määrittelemään oikeudellisesti sitovat käsitteet "satunnainen" ja "teknisesti mahdotonta välttää".

Fince' de "adventitious" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIf GMOs are present, whether adventitious or not, that fact should be stated.
Jos GMO:eja sisältyy tuotteisiin joko satunnaisesti tai muuten, siitä olisi ilmoitettava.
EnglishThis is provided that the GM presence is adventitious or technically unavoidable.
Tätä edellytetään sen vuoksi, että GMO:n esiintyminen on adventiivista tai sitä on teknisesti mahdotonta välttää.
EnglishThe threshold values for the adventitious presence of GMOs need to be coordinated in the two texts.
GMO:ien satunnaista esiintymistä koskevat raja-arvot on yhdenmukaistettava näissä kahdessa säädöksessä.
EnglishWe are regulating limit values, threshold values for technically unavoidable, adventitious contamination.
Olemme asettamassa raja-arvoja, kynnysarvoja satunnaiselle saastumiselle, jota on teknisesti mahdotonta välttää.
EnglishA tolerance threshold of 1% for the adventitious presence of GMOs in non-GM products is realistic.
Yhden prosentin raja-arvo geneettisesti muuntamattomien tuotteiden satunnaisesti sisältämille GMO:eille on realistinen.
EnglishThirdly, the claim of adventitious contamination due to GM materials must be carefully defined.
Kolmanneksi geneettisesti manipuloituja organismeja sisältävistä ainesosista johtuvaa satunnaista saastumista koskeva vaatimus on määriteltävä tarkkaan.
EnglishThe last few years have shown that the adventitious presence of traces of GMOs in conventional products has become inevitable.
Muutaman viime vuoden aikana on käynyt ilmi, että satunnaiset GMO:ien jäämät perinteisissä tuotteissa ovat väistämättömiä.
EnglishHence, conventional products containing adventitious traces of such GM seeds below this threshold would not have to be labelled.
Tällöin tavanomaisia tuotteita, jotka sisältävät tällaisten siementen satunnaisia jäämiä tätä raja-arvoa vähemmän, ei tarvitsisi merkitä.
EnglishSecondly, I understand that the Commission chooses the quantitative detectability techniques in order to define the adventitious presence of GMOs.
Ymmärrän senkin, että komissio valitsee määrään perustuvat havaitsemistekniikat satunnaisten GMO-jäämien määrittämiseksi.
EnglishWe need science to rule here and we need scientific risk assessments of the level of adventitious protein sources in feed.
Tarvitsemme tiedettä laatiaksemme tätä koskevia sääntöjä ja tarvitsemme tieteellisiä riskinarviointeja rehun satunnaisesta valkuaispitoisuudesta.
EnglishThis proposal includes additional conditions and requirements concerning the adventitious presence of GM seeds in lots of non-GM seeds.
Ehdotus sisältää lisäehtoja ja -vaatimuksia, jotka koskevat tavanomaisten siemenerien satunnaisesti sisältämiä muuntogeenisiä siemeniä.
EnglishAt first, the centre's core task will be to deal with communicable diseases from whatever source – deliberate or adventitious.
Aluksi keskuksen keskeisimpänä tehtävänä on käsitellä tartuntatauteja niiden lähteestä riippumatta – eli sekä tahallisia että tahattomia tartuntoja.
EnglishThen everyone will be forced to come to terms with the real world, where there will always be the possibility of some adventitious GM content.
Silloin kaikkien olisi kyettävä hyväksymään tosiasiat ja se, että tavanomaisiin tuotteisiin voi aina sisältyä satunnaisia muuntogeenisiä jäämiä.
EnglishIn relation to the labelling exemption threshold for adventitious release of GMOs authorised in Europe, we support the 0.5% threshold.
Euroopan unionissa hyväksyttyjen GMO:iden satunnaisen leviämiseen liittyvän merkintävapautuskynnyksen kynnysarvoksi kannatamme 0,5 prosentin kynnysarvoa.
EnglishWe know that food contamination or the adventitious presence of GM material is possible, but we must still be able to detect this accurately.
Tiedämme, että elintarvikkeet voivat saastua ja GMO:iden tahaton esiintyminen on mahdollista. Lisäksi ne on vielä voitava jäljittää ehdottoman varmasti.
EnglishThe presence of genetically modified organisms in seed, at least in the lower batches, is generally adventitious and often technically unavoidable.
Muuntogeenisiä organismeja esiintyy yleensä siemenissä, ainakin matalampina annoksina, satunnaisesti tai määrinä, joita ei voida teknisesti välttää.
EnglishIn my view, Amendment 50 is better than Amendment 57 when it comes to the adventitious and technically unavoidable contamination of feed ingredients.
Tarkistus 50 on mielestäni parempi kuin tarkistus 57, kun on kyse satunnaisesta tai teknisesti väistämättömistä syistä johtuvasta rehun epäpuhtaudesta.
EnglishI wish to begin with a short description of the problem we are faced with when dealing with the adventitious presence of GM seeds in conventional products.
Haluan aloittaa kuvailemalla lyhyesti ongelman, jonka tavanomaisten tuotteiden satunnaisesti sisältämät geneettisesti muunnetut siemenet muodostavat.
EnglishMoreover, during the vote we took in July to set a threshold of 0.5% or 1% for the adventitious contamination of GMOs, did we show impartiality?
Lisäksi, osoitimmeko me puolueettomuutta, kun äänestimme heinäkuussa tahattomaan GMO:eilla tapahtuvaan saastuttamiseen liittyvän kynnyksen asettamisesta 0,5 tai 1 prosenttiin?
EnglishHowever, the thresholds apply only to adventitious traces of authorised GMOs that have undergone extensive environmental and health-risk assessment.
Raja-arvot koskevat kuitenkin vain sellaisten luvallisten muuntogeenisten organismien tahatonta esiintymistä, joiden ympäristö- ja terveysriskit on arvioitu perusteellisesti.