"herring" için İngilizce-Danca çeviri

EN

"herring" Danca çeviri

DA

EN herring
volume_up
{isim}

1. Balık bilimi

herring
The sale of Baltic-caught herring and small Baltic herring for human consumption would also be at risk.
Risiko for forbud vil også omfatte salg af sild og strømming fra Østersøen til konsum.
Stocks of herring and sprat continue to be very healthy.
Men også bestanden af sild og brisling er fortsat i en udmærket forfatning.
This organization was catching, landing and processing herring and mackerel for major multiples.
Denne virksomhed fanger, lander og forædler sild og makrel til større supermarkedskæder.

"herring" için eşanlamlılar (İngilizce):

herring

Danca' de "herring" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe herring stock here - according to the scientists - is in a very good condition.
Sildebestanden befinder sig her - ifølge forskerne - i en meget fin tilstand.
EnglishInitial figures available for 1997 indicate a drastic reduction in the herring by-catch.
De første tal for 1997 synes at vise en drastisk reducering af sildebifangsterne.
EnglishCoordination of economic policy should not be used as a red herring.
Samordning af den økonomiske politik må ikke anvendes som afledningsmanøvre.
EnglishI am sorry if the Member thought I was introducing a red herring.
Jeg beklager, hvis medlemmet mente, at jeg var ved at komme ind på et vildspor.
EnglishCan I also deal with the red herring that Prime Minister Jospin has introduced into this debate.
Jeg vil også gerne kommentere de friske nyheder, som premierminister Jospin har bragt til torvs.
EnglishFinland's and Sweden's herring fishing industry must therefore be allowed to continue.
Det skal altså være muligt for Finland og Sverige at fortsætte industrifiskeriet af østersøsild i Østersøen.
EnglishAnother point concerns fishing for cod and herring in the Baltic Sea.
Et andet punkt er torske- og sildefiskeriet i Østersøen.
EnglishWe consider this kind of proposal to be a red herring.
Vi anser et sådant forslag for en falsk problemstilling.
EnglishI regard the reference to seeking an alternative legal basis as something of a red herring so far as this proposal is concerned.
Jeg anser henvisningen til at søge et alternativt retsgrundlag som et vildspor, hvad dette forslag angår.
EnglishThe globalisation of the economy is a red herring here and cyclical crises have absolutely nothing to do with it.
Globaliseringen af økonomien viser sig i dette tilfælde at være en fælde, og det har ikke noget at gøre med cykliske kriser.
EnglishAs the price of Baltic herring for direct human consumption is higher, as much as possible goes to direct human consumption.
Da prisen for østersøsild beregnet til menneskers forbrug er højere, går så meget som muligt til menneskers forbrug.
EnglishI was particularly amazed to read in the report that the number of herring taken by by-catch is greater than the quota itself.
Jeg blev især forbløffet over at læse i betænkningen, at den sildemængde, der blev fanget ved bifangst, er større end kvotaen selv.
EnglishBut at least 10 % of the total herring catch in the North Sea still disappears into fish meal, as a by product of the sprat fishing sector.
Men i hvert fald 10 % af den samlede sildefangst i Nordsøen forsvinder stadig i fiskemelet som bifangst ved brislingefiskeriet.
EnglishMadam President, the reasons given for this directive are the usual ones about the fight against terrorism and organised crime, but this is a red herring.
Vi bør derfor anerkende den indsats, som alle, der har været involveret i at skabe konsensus om dette emne, har ydet.
EnglishThe herring is an especially nutritious fish for human beings but sadly one which is no longer to be found in great abundance on the slabs of our fishmongers.
Silden er en særlig næringsrig fisk for mennesker, men den findes desværre ikke længere i store mængder på vores fiskehandleres hylder.
EnglishAs we know, Baltic herring and the fishing of Baltic herring are of extreme importance for the professional fishermen in Finland, for the archipelago and the coastal region.
Som vi ved, er østersøsild og fiskeri af østersøsild særdeles vigtigt for erhvervsfiskerne i Finland, for skærgårds- og kystregionen.
EnglishBehind the proposal is the concern for the general decline in herring and Baltic herring stocks as well as the negative effect on the environment caused by fishing.
Bagved forslaget ligger en bekymring for en generel reducering af silde- og østersøsildebestandene samt for fiskeriets negative miljøpåvirkninger.
EnglishThe concrete problem that we must face therefore concerns the conditions under which herring fishing should be allowed for reasons other than human consumption.
Det konkrete problem, som vi skal tage fat på, vedrører således betingelserne for, at man kan tillade sildefiskeri i Østersøen til andre formål end konsum.
EnglishIn the Baltic, however, the situation is different, as there the herring stocks are not under threat and fishing even has a positive effect on the marine environment.
Situationen i Østersøen er alligevel en anden, for der er sildebestandene ikke truede og fiskerivirksomheden har endda en positiv virkning på havmiljøet.
EnglishThe fishing of Baltic herring for purposes other than direct human consumption makes up 80 per cent of the total Finnish catch; the main part of it goes to fodder for fur farms.
Østersøsildefiskeriet til andet end menneskers forbrug står for 80 procent af hele den finske fangst; hoveddelen går til foder for pelsdyrbranchen.