"about" için İngilizce-Danca çeviri

EN

"about" Danca çeviri

EN about
volume_up
{zarf}

about (ayrıca: by)
volume_up
om {zarf}
My third point is that it is not only about quantity but also about quality.
Det tredje punkt er, at det ikke kun handler om kvantitet, men også om kvalitet.
That was what Parliament needed to make a decision about, not about tactical trickery.
Det var det, Parlamentet skulle træffe afgørelse om, ikke om taktiske krumspring.
This is, by the way, not just about rotation, but also about other objectives.
Det handler i øvrigt ikke kun om rotation, men også om andre målsætninger.
about (ayrıca: almost, nearly, practically)
People may say that the Treaty of Amsterdam has been ratified, or just about.
Man siger, at Amsterdam-traktaten er ratificeret, eller i hvert fald næsten.
We believe it is an excellent report, which has got the balance just about right.
Det er efter vores mening en fremragende betænkning, som næsten har den helt rigtige balance.
Unilateralism with a reason is just about comprehensible.
En unilateral holdning med en begrundelse er næsten til at forstå.
about (ayrıca: around, round, towards)
Investment now represents only about 18 % of the gross domestic product of Europe.
Investeringerne udgør nu kun omkring 18 % af Europas bruttonationalprodukt.
There are about 120 000 officials in the Member States ' administrations.
Der er omkring 120.000 tjenestemænd i medlemsstaternes myndigheder.
In fact, the currency convergence costs represent about 20 % of the total.
Faktisk udgør valutakonvergensomkostninger kun omkring 20 % af de samlede omkostninger.
about (ayrıca: approximately, roughly)
And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children.
Men de som spiste vare omtrent fem Tusinde Mænd foruden Kvinder og Børn.
And Saul numbered the people that were present with him, about six hundred men.
Da mønstrede Saul de Folk han havde hos sig omtrent.
On the substance, I believe that Parliament has gained about 75 % of what it wanted.
Hvad angår indholdet, tror jeg Europa-Parlamentet har opnået omtrent 75 % af, hvad det ønskede.
about (ayrıca: above, beyond, concerning, on)
volume_up
over {zarf}
I am becoming more and more confused as to what this declaration is actually about.
Jeg bliver mere og mere forvirret over, hvad denne erklæring egentlig drejer sig om.
That is what the politics of democratic control and public accountability are all about.
Det er kernen i politikken om demokratisk kontrol og ansvar over for offentligheden.
Apart from the figures, though, we are talking here about people and children.
Men ud over tallene er det mennesker og børn, det drejer sig om.
about
And the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords.
Pillerne til Forgården som var rundt om den med Fodstykker Pæle og Reb.
And the arches round about were five and twenty cubits long, and five cubits broad.
(Der var Forhaller rundt om fem og tyve Alen lange og fem Alenbrede.
And thou shalt set up the court round about, and hang up the hanging at the court gate.
Rejs Forgården rundt om og hæng Forhænget op foran Forgårdens Indgang.
about
volume_up
cirka {zarf}
Within about 4 or 5 years, 40 % of all invoicing in world trade will be in the euro.
Inden for cirka fire eller fem år vil 40 % af al fakturering i verdenshandelen være i euro.
About ECU 1 a month will be spent in aid of unemployment.
Det vil betyde, at der kan anvendes cirka en ecu pr. måned pr. en ledig person.
Within the space of a year - between 1995 and 1996 - the number of bees declined by about 10 %.
Inden for et år, fra 1995 til 1996, er antallet af biavlere faldet med cirka 10 %.
about
The first thing workers knew about the situation they were facing was when they were driving into work and they heard it on the radio.
Arbejdstagerne hørte første gang om deres nye situation i radioen vej til arbejde.
Madam President, I rise following Mrs Hautala's statement about Mrs Lucas being imprisoned on her way to the part-session here today.
Fru formand, jeg har en kommentar til fru Hautalas indlæg om fru Lucas ' arrestation vej til mødet her i dag.
You are attempting to give the impression that the European Patent Office is now about to approve patents on human genes, and this is not the case.
De forsøger at give indtryk af, at Den Europæiske Patentmyndighed nu er vej til at udstede patenter på menneskelige gener, og det er ikke tilfældet.
about
And he made a molten sea, ten cubits from the one brim to the other: it was round all about, and his height was five cubits: and a line of thirty cubits did compass it round about.
Fremdeles lavede han Havet i støbt Arbejde ti Alen fra Rand til Rand helt rundt fem Alen højt; det målte tredive Alen i Omkreds.
Also he made a molten sea of ten cubits from brim to brim, round in compass, and five cubits the height thereof; and a line of thirty cubits did compass it round about.
Fremdeles lavede han Havet i støbt Arbejde ti Alen fra Rand til Rand helt rundt fem Alen højt; det målte tredive Alen i Omkreds.

Danca' de "about" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Commission must take a hard look at itself and think about who we represent.
Kommissionen skal foretage en selvransagelse og tænke på, hvem vi repræsenterer.
EnglishHe has also had to face the obfuscation and delays brought about by the Council.
Han har også måttet kæmpe mod den forvirring og de forsinkelser, Rådet har skabt.
EnglishThirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
For det tredje, er der forskellige vurderinger af undersøgelsen i Kommissionen?
EnglishThis has come about via Amsterdam and Lisbon and is now continuing in Stockholm.
Dette arbejde er foregået i Amsterdam og i Lissabon og fortsætter nu i Stockholm.
EnglishMadam President, the confusion is brought about by your chairing of the sitting.
Fru formand, forvirringen skyldes den måde, De udøvede Deres formandsfunktion på.
EnglishHow critical are we about some of the things the Commission is doing over there?
Hvor kritiske er vi, når det gælder nogle af de ting, som Kommissionen gør der?
EnglishFar too little is known about the mechanisms of action of endocrine disrupters.
Virkningsmekanismerne for hormonsystemforstyrrende stoffer er ikke altid kendte.
EnglishThere was a discussion about the definition of " poverty " and " social income ".
Der var en diskussionen af definitionen på " fattigdom " og " social indkomst ".
EnglishThe restrictions described in Item 8 are, however, the wrong way to go about it.
De foranstaltninger, der er beskrevet i punkt 7, går imidlertid den forkerte vej.
EnglishTo conclude, let me once again protest strongly in this House about sex tourism.
Til slut vil jeg endnu en gang i Europa-Parlamentet strengt fordømme sexturismen.
EnglishIf there is one European programme which our citizens know about, it is Socrates.
Hvis der findes et program, som de europæiske borgere kender, så er det Sokrates.
EnglishAbout a third of the Community budget is spent on structural support measures.
Ca. en tredjedel af Fællesskabets budget går til strukturstøtteforanstaltninger.
EnglishPrevious progress reports have, unfortunately, had not a word to say about this.
Desværre er de endnu ikke blevet nævnt med et eneste ord i fremskridtsrapporterne.
EnglishOf course, the positive list does not mean that we have nothing to worry about.
Det er naturligvis rigtigt, at positivlisten ikke fjerner alle vores bekymringer.
EnglishFirstly, the ELDR Group’ s amendment is about tax coordination, not harmonisation.
Dog synes jeg, at en del af argumenterne blot lyder som en masse undskyldninger.
EnglishSecondly, the team: everything possible has been said about the team, or almost.
De kunne have opnået et gran af tillid, hvis De havde udskiftet en del af det.
EnglishHowever, what has Kostunica done about the problem of prisoners in the meantime?
Men hvad har Kostunica i mellemtiden gjort med hensyn til fangeproblematikken?
EnglishBut I think we are not being careful enough about the various concepts involved.
Men jeg synes altså, at man omgås disse forskellige begreber temmelig uforsigtigt.
EnglishI had serious doubts about the conclusions of this study and the methods used.
Jeg tvivlede meget på resultaterne af denne undersøgelse og den anvendte metode.
EnglishBut what about providing the young people of Kyrgyzstan with business training?
Men hvordan ser det ud med formidlingen af erhvervskvaliteter til unge kirgisere?