"will tell" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"will tell" Çekçe çeviri

EN will tell
volume_up
{fiil}

1. "future tense"

will tell
So we met in November 2002, and Aicha will now tell you how that came about.
. ~~~ A Aicha vám teď poví, jak k tomu došlo.
They buy more of your service and they tell more of their friends, which leads to more profit.
Nakupují více vašich služeb a poví o vás více přátelům, což vede k vyššímu zisku.
The international community at some point will tell you where to get off - perhaps not just quite yet.
Mezinárodní společenství vám jednou poví, kudy se dostat z problému - jen to možná nebude hned.
will tell (ayrıca: will say)
And then they're going to tell their story in strict chronological order.
A pak vám řekne svůj příběh v přesně chronologickém sledu.
And any psychologist will tell you that fear in the organism is linked to flight mechanism.
Jakýkoliv psycholog vám řekne, že strach je v organismu propojen s mechanismem útěku.
The Commissioner will tell us whether this is an inadvertent error.
Komisař nám řekne, jestli jde o neúmyslnou chybu.

Çekçe de "will tell" için benzer çeviriler

will isim
will fiil
to tell fiil

Çekçe' de "will tell" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishYou tell us that the European Social Fund cannot be the only source of funding.
Připomínáte nám, že Evropský sociální fond nemá být jediným zdrojem financování.
EnglishYou tell us that the European Social Fund cannot be the only source of funding.
Připomínáte nám, že Evropský sociální fond nesmí být jediným zdrojem financování.
English(Music) (Limited Frequency Music) I had patients tell me that those sound the same.
(Hudba) (Hudba s ořezanými frekvencemi) Moji pacienti by řekli, že znějí stejně.
EnglishAnd he'd tell you, "Well most people say thrived, but some people say throve."
A on by Vám řekl: "No, většina lidí by řekla "fajn" ale někteří by řekli "dobře".
EnglishMulticultural writers are expected to tell real stories, not so much the imaginary.
Od multikulturních autorů se očekávají "skutečné" příběhy, fiktivní už tolik ne.
EnglishI would like to tell you about an example of this close to us here in Europe.
Rád bych vám pověděl o jednom takovém příkladu z nepříliš vzdálené části Evropy.
EnglishI would like to tell you that there is no legal basis for an EU policy on sport.
Rád bych vám řekl, že neexistuje žádný právní základ pro evropskou politiku sportu.
EnglishMrs Frassoni, I can tell you that there was nothing dramatic about it at all.
Paní Frassoniová, mohu vás ujistit, že kolem tohoto se nedělo nic dramatického.
EnglishThe Commissioner should tell that to his successor, whether temporary or permanent.
Pan komisař by o tom měl informovat svého nástupce, ať už dočasného nebo stálého.
EnglishAnd then I can't tell you how hard it is to do that radiator, which is curved.
A ani vám nedokážu popsat, jak je těžké vytvořit tento chladič, který je zaoblený.
EnglishSo, what have I learned from this experiment that I would like to tell the world?
Takže, co jsem se naučila z tohoto experimentu, který bych chtěla říci světu?
EnglishHowever, in that respect, let me tell you something that you may not be aware of.
V této souvislosti mi ovšem dovolte upozornit na něco, čeho si možná nejste vědomi.
EnglishIf the dark prophecies are fulfilled, the cynics will say: did we not tell you so?
Splní-li se špatná proroctví, cynikové budou reagovat "copak jsme vám to neříkali?"
EnglishSome have decided to tell their citizens the truth and adopt austerity measures.
Některé se rozhodly sdělit svým občanům pravdu a přijmout úsporná opatření.
EnglishI am always shocked when people tell us that the Americans have pulled ahead.
Vždy jsem naprosto překvapena, když nám někdo tvrdí, že Američané mají náskok.
EnglishI should like to tell you that in Cyprus, the interest rate currently stands at 6%.
Rád bych vám sdělil, že na Kypru je v současnosti úroková sazba na úrovni 6 %.
EnglishI'll tell you a little bit about our team because it's indicative of what we do.
Řeknu vám něco málo o našem týmu, protože to vypovídá o povaze naší práce.
EnglishAnd in 29 years -- I'm very grateful to tell you I've never lost one in 29 years.
A za 29 let -- jsem velice vděčný, že jsem nikoho neztratil za těch 29 let.
English(Laughter) Chris asked me to tell again how we found the structure of DNA.
(Smích) Chris mě pořádal, abych znovu vyprávěl, jak jsme objevili strukturu DNA.
EnglishWhy I'm here is to tell you that the next step is really the exciting part.
Jsem tu proto, abych vám řekl o dalším kroku, který je tím opravdu vzrušujícím.