"will bring" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"will bring" Çekçe çeviri

EN will bring
volume_up
{fiil}

1. "future tense"

will bring
That is Millennium Goal number 8, and achievement of that eighth goal will bring the other goals a little closer to realisation.
To je cíl tisíciletí číslo 8 a dosažení tohoto osmého cíle přivede ostatní cíle trochu blíž k realizaci.
I hope that the initiative will bring us much closer to a threefold victory: a victory for Croatia, Slovenia and the European Union.
Věřím, že nás tato iniciativa přivede blíže k trojnásobnému vítězství: pro Chorvatsko, Slovinsko a Evropskou unii.
The very thorny issue of 'Icesave remains open, and on Saturday there will be a referendum which will bring Icelanders to the polls.
Otevřená zůstává velmi citlivá otázka Icesave a v sobotu se bude konat referendum, které přivede Islanďany k volebním urnám.
will bring

Çekçe' de "will bring" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd how much clout could they bring to bear if they chose to engage on the issue?
A kolik si toho na sebe můžou naložit, pokud se rozhodnou zasáhnout do problému.
EnglishWe have no reports of other forms of transport being used to bring people home.
Nemáme žádné zprávy o využití jiných druhů dopravy k návratu do domovských zemí.
EnglishAs we all know, complex financial instruments and leverage bring their own risk.
Jak všichni víme, složité finanční nástroje a investice přináší vlastní riziko.
EnglishIf we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
Domnívám se, že pokud se nebudeme držet faktů, budeme této sněmovně kazit pověst.
EnglishToday, we are discussing how we can bring some momentum to the internal market.
Dnes diskutujeme o tom, jak můžeme vnitřní trh opět určitým způsobem stimulovat.
EnglishAfter 13 years it is time to bring the shameful Srebrenica episode to a closure.
Po třinácti letech je již čas, aby byla tato hanebná srebrenická epizoda uzavřena.
EnglishFor once it will bring some good news to my province, which certainly needs it.
Pro jednou také do svého kraje přinesu dobré zprávy, které jsou určitě potřeba.
EnglishI think that we can bring the result to a vote tomorrow with a degree of pride.
Myslím si, že výsledek můžeme zítra předložit k hlasování s notnou dávkou hrdosti.
EnglishOne of the key reforms, I believe, is to bring parliamentary democracy to the WTO.
Myslím, že jednou z klíčových reforem je zavést do WTO parlamentní demokracii.
EnglishGalileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
Galileo proto přináší hmatatelné výsledky pro každodenní život našich občanů.
EnglishWe express our urgent expectation that future talks will bring the desired results.
Vyjadřujeme naše důrazné očekávání, že budoucí jednání přinesou žádoucí výsledky.
EnglishThe Dutch Party for Freedom (PVV) will now work flat out to bring that about.
Holandská Strana pro svobodu (PVV) bude nyní pracovat naplno, aby k tomu došlo.
English(RO) Mr President, the Council will bring the Hungarian Presidency to an end.
(RO) Pane předsedající, nadcházející zasedání Rady uzavře maďarské předsednictví.
EnglishThis should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.
To by mělo být dostatečnou pobídkou k pokračování a uzavření této problematiky.
English(NL) Madam President, I should like to bring up a few points in this brief debate.
(NL) Paní předsedající, v této stručné rozpravě bych rád zmínil několik bodů.
EnglishThis means working today to bring tomorrow's technology rapidly on stream.
To znamená začít jednat dnes, abychom rychle uvedli do chodu technologii zítřka.
EnglishWe have to examine the reasons and the drive that bring these people into Europe.
Musíme zkoumat příčiny a důvody, které vedou tyto lidi k migraci do Evropy.
EnglishA directive alone will not suffice to bring this about, but it is a precondition.
Směrnice sama nedokáže tohoto cíle dosáhnout, ale je jeho nutnou podmínkou.
EnglishIt is an excellent example of how we can bring our cultural message to the world.
Je výborným příkladem toho, jak můžeme světu předat své kulturní poselství.
EnglishThese are things that we have to push further and bring conclusion and finality to.
To jsou ty věci, které musíme prosazovat dále, uzavírat a dotahovat do konce.