"well-established" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"well-established" Çekçe çeviri

volume_up
well {sıf.}

EN well-established
volume_up
{sıfat}

well-established (ayrıca: established, prevalent)
volume_up
zavedený {sıf. er.}
Contacts at expert level are well established with the French authorities, thus allowing effective progress.
Kontakty na úrovni odborníků jsou s francouzskými orgány dobře zavedeny, což umožňuje účinný pokrok.
The EU has a well-established dialogue with the government of the Philippines where both sides discuss a wide range of issues, including human rights.
EU má s filipínskou vládou zavedený dialog, v němž obě strany diskutují o mnoha otázkách včetně lidských práv.
It must be noted that a well-established system can also generate added value by exploiting unused capacities and avoiding logistical losses.
Je třeba poznamenat, že dobře zavedený systém může rovněž vytvářet přidanou hodnotu, protože budou využívány nevyužité kapacity a zabrání se ztrátám v oblasti logistiky.
well-established (ayrıca: approved, proven, evinced)
volume_up
osvědčený {sıf. er.}
Scientific consensus on the origins and causes of climate change is well-established and recognised worldwide.
Vědecký konsenzus o původu a příčinách změny klimatu je osvědčený a uznávaný na celém světě.
As you know, there is not a well-established indicator for innovation, which is a technical issue dividing some experts.
Jak víte, chybí zde osvědčený ukazatel pro inovace, což je technický problém rozdělující některé odborníky.

Çekçe de "well-established" için benzer çeviriler

well isim
well sıfat
well zarf
to well fiil
established sıfat
to establish fiil

Çekçe' de "well-established" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSecondly, a single internal energy market must be established, as well as a renewable energy market.
Zadruhé, je třeba zavést jednotný vnitřní trh s energií a také trh s obnovitelnou energií.
EnglishIn addition to that, Prague is also a well-established and beautiful European congress destination.
Praha je navíc osvědčeným a krásným evropským kongresovým centrem.
EnglishOur enlargement policy is well established, and has taken on board the lessons learned from previous enlargements.
Naše politika rozšíření je osvědčená a bere v úvahu poučení z předchozích rozšíření.
EnglishThe need for the whole programme is far from well established.
Potřeba celého programu zdaleka není pevně zakotvena.
EnglishThe success of territorial cooperation is now well established.
Úspěch územní spolupráce je nyní jasně prokázán.
EnglishIts task is to collect data, point to well-established procedures and draw up and support information campaigns.
Jejím úkolem je shromažďovat údaje, upozorňovat na osvědčené postupy a připravovat a podporovat informační kampaně.
EnglishRecent, minor climate changes are entirely consistent with well-established, long-term natural climate cycles.
Drobné změny klimatu, které jsme v poslední době zaznamenali, jsou zcela v souladu se stálými dlouhodobými přirozenými klimatickými cykly.
EnglishLadies and gentlemen, according to our Rules of Procedure, the point that Mr Watson has raised is correct and is well established in the Rules of Procedure.
Dámy a pánové, námitka, kterou vznesl pan Watson, je správná a je pevně zakotvena v jednacím řádu.
EnglishThere is also a proposal to amend the name of the EIT to the 'European Institute of Innovation and Technology' but to keep its well-established brand 'EIT'.
Je zde rovněž návrh pozměnit název ETI na "Evropský inovační a technologický institut", avšak ponechat jeho zavedenou značku "ETI".
EnglishThe small increase in mean global temperatures over the last hundred years is entirely consistent with well-established, long-term, natural climate changes.
Malé zvýšení průměrné světové teploty za posledních sto let je plně v souladu s prokázanými dlouhodobými přírodními změnami klimatu.
EnglishAnd evolution, although it was established well over 100 years ago by Charles Darwin and a vast number of other people, evolution still is a little bit intangible.
A evoluce, ačkoli byla ustanovena před více než 100 lety Charlesem Darwinem a širokým počtem dalších lidí, stále je trošku nehmatatelná.
EnglishI therefore welcome the Czech Presidency and the well-established cooperation with the next country to hold the presidency, Sweden, and I wish you good luck.
Vítám proto zde české předsednictví a těším se na osvědčenou spolupráci s příští zemí, která převezme předsednictví, Švédskem, a přeji vám mnoho štěstí.
EnglishTherefore, transitional periods should be established, as well as supervisory institutions in order to safeguard against the negative impact on the Ukrainian economy and society.
Proto by se měla ustanovit přechodná období a kontrolní orgány, které by chránily ukrajinské hospodářství a společnost před negativními vlivy.
EnglishIt is hard to take the reins of power for the first time after a Presidency which, well established as one of the engines of Europe, has already steered the ship of the Union several times.
Je těžké poprvé převzít otěže vedení po předsednictví, které se již v minulosti osvědčilo jako jeden z hnacích motorů Evropy a několikrát řídilo loď Unie.
EnglishThe Canadian Minister for Foreign Affairs announced this week that Canada's sovereignty over the Arctic's lands and waters was long-standing, well-established and based on historic title.
Kanadský ministr zahraničních věcí tento týden prohlásil, že svrchovanost Kanady nad arktickými zeměmi a vodami je dlouhodobá, prokázaná a vyplývá z historického nároku.
EnglishThe well-established cooperation between the EU EOMs and the European Parliament combines technical expertise with political sensitivity and ensures that the EU speaks with one voice.
Zavedená spolupráce mezi volebními pozorovacími misemi EU a Evropským parlamentem kombinuje technické odborné znalosti s politickou citlivostí a zaručuje, že EU hovoří jedním hlasem.
EnglishIn this process, the European symbols are a crucial linking element for developing a positive identity at European level, complementary to and not replacing well-established national identities.
Evropské symboly jsou v tomto procesu důležitým pojítkem pro vytvoření pozitivní identity na evropské úrovni, která bude doplňovat, nikoli nahrazovat, zavedenou identitu národní.