"unlawful" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"unlawful" Çekçe çeviri

EN unlawful
volume_up
{sıfat}

unlawful (ayrıca: bootleg, illegal, illicit, tortious)
volume_up
nezákonný {sıf. er.}
However, we are opposed to the possibility of legalising unlawful residence through marriage to a migrant worker, as reflected in the Metock ruling.
Jsme ale proti možnosti legalizovat nezákonný pobyt sňatkem s migrujícím pracovníkem, která vyplynula z rozhodnutí ve věci Metock.
Failure to do this would render unlawful any act this Parliament takes on the basis of a 754-strong Chamber - three over the limit of 751.
V případě, že k tomu nedojde, bude jakýkoli zákon vynesený tímto Parlamentem nezákonný, protože Parlament bude mít 754 křesel - o tři více, než umožňuje Smlouva.
Moreover, Russia must make a positive contribution in the case of 'frozen conflicts' and must now bring to an end the unlawful circumstances in Abkhazia and South Ossetia.
Rusko musí kromě toho pozitivně přispět v případě "zmrazených konfliktů" a musí ukončit nezákonný stav v Abcházii a Jižní Osetii.
unlawful (ayrıca: bootleg, illegal, underground)

"unlawful" için eşanlamlılar (İngilizce):

unlawful
lawful

Çekçe' de "unlawful" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThirdly, we also laid down that punishability would presuppose unlawful conduct.
Za třetí, rovněž jsme stanovili, že předpokladem trestnosti bude protiprávní jednání.
EnglishIn some countries, unlawful employment accounts for almost 15% of all employment.
V některých zemích připadá na nelegální zaměstnávání téměř 15 % všech pracovních míst.
EnglishEthnically motivated databases for the purpose of preventing crimes are unlawful.
Etnicky motivované databáze za účelem prevence kriminality jsou nezákonné.
EnglishWe cannot tolerate unlawfulness and repeated instances of unlawful conduct.
Nemůžeme tolerovat nezákonnost a opakující se případy protiprávního chování.
EnglishAny unauthorized copying or reproduction of this output is unlawful.
Jakékoli neautorizované kopírování nebo reprodukce tohoto výstupu jsou nezákonné.
EnglishThis time we are concerned about the unlawful imprisonment of Roxana Saberi.
Tentokrát se soustředíme na nezákonné uvěznění Roxany Saberiové.
EnglishYou would all have said that it is unlawful for the European Union to send election observers there.
Všichni byste řekli, že je nezákonné, aby tam Evropská unie pozorovatele vyslala.
EnglishUnlawful behaviour, when it falls within my mandate, is always a form of maladministration.
Nezákonné jednání, pokud spadá do mé působnosti, má vždy formu nesprávného úředního postupu.
EnglishThis is unlawful discrimination and you should not accept it.
Jedná se o nezákonnou cenovou diskriminaci, kterou byste neměli akceptovat.
EnglishOur fines are set at a level that fairly punishes past unlawful behaviour.
Naše pokuty jsou stanovovány na úrovni, která spravedlivě trestá předcházející protiprávní jednání.
EnglishI would really like to clarify that this is unlawful.
Byl bych opravdu velmi rád, kdybychom si mohli ujasnit, že to je skutečně nezákonné.
EnglishIn addition, undeclared and unlawful employment is increasing.
Kromě toho stoupá podíl neohlášeného a nelegálního zaměstnávání.
EnglishI would like to ask you to check whether Amendment 4 was unlawful.
Chtěl bych Vás požádat o kontrolu, zda pozměňovací návrh č.
EnglishThey are high but they reflect the damage caused and the unlawful gains achieved by members of the cartel.
Jsou vysoké, ale odrážejí způsobenou škodu a protiprávní zisk, jehož dosáhli členové kartelu.
EnglishOne contained unlawful amounts of lead and five other toys contained brominated flame retardants.
Jedna z nich obsahovala nelegální množství olova a pět dalších hraček obsahovalo bromované zpomalovače hoření.
EnglishIt is unlawful discrimination when, for example:
Uveďme si několik příkladů nezákonné cenové diskriminace:
EnglishWhat about the unlawful actions against Romanians in Rome?
EnglishAfter all, it is indeed a case of unlawful conduct.
EnglishThe list could go on to include media censorship, keeping the nation in poverty, unlawful arrests, disappearances and torture.
Seznam by mohl pokračovat a obsahovat cenzuru médií, udržování národa v chudobě, nezákonné zatýkání, mizení a mučení.
EnglishAs I have mentioned before on more than one occasion, Lithuanians working abroad happen to experience such unlawful treatment.
Jak jsem již uvedla při více příležitostech, Litevci pracující v zahraničí se setkávají s takovým protiprávním zacházením.