"tight" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"tight" Çekçe çeviri

EN tight
volume_up
{sıfat}

tight (ayrıca: narrow, skintight, strait)
volume_up
těsný {sıf. er.}
So the timetable is very tight and meeting that 2015 deadline becomes more and more difficult.
Harmonogram je tedy velmi těsný a dodržení lhůty, která trvá do roku 2015, se stává stále složitějším.
I congratulate Mr Manka on his successful negotiations in view of the very tight framework for the 2010 budget.
Blahopřeji panu Maňkovi k jeho úspěšnému jednání s ohledem na velmi těsný rámec pro rozpočet na rok 2010.
The timetable for all the institutions involved has been tight, due to the specific nature of this financial assistance as a crisis instrument.
Časový plán všech zúčastněných orgánů byl vzhledem ke zvláštní povaze této pomoci jakožto krizového nástroje těsný.
tight (ayrıca: compact, constant, firm, fixed)
volume_up
pevný {sıf. er.}
If it is addressed to EU leaders, then what has been done until now is adequate and the tight schedule is a good thing.
Pokud má oslovit vedoucí představitele EU, potom to, co bylo až dosud uděláno, je přiměřené, a pevný harmonogram je správnou věcí.
tight (ayrıca: clinging, close-fitting, snug, apposite)
volume_up
přiléhavý {sıf. er.}

"tight" için eşanlamlılar (İngilizce):

tight

Çekçe' de "tight" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn trying to reach that agreement, we were operating under a very tight timetable.
Ve snaze dosáhnout této dohody jsme se řídili velmi striktním časovým harmonogramem.
EnglishMany people have pushed the Commission to alleviate the very tight dairy situation.
Mnozí lidé nutili Komisi k uvolnění velmi napjaté situace v odvětví mléka.
EnglishShe has since been released, but the tight restrictions on women simply continue.
Od té doby ji propustili, ale přísná obmezení žen jednoduše pokračují.
EnglishThe conclusion is very clear that the margins are very tight in almost all the headings.
Ze závěrů zcela jasně vyplývá, že rezervy jsou velmi malé téměř ve všech položkách.
EnglishIt's how we understand the world inside and reflect it outside into this tight loop.
Je to o tom, jak rozumíme vnitřnímu světu a jeho vnějším projevům v jejich úzkém svazku.
EnglishThis tight reporting system will ensure that the plans will materialise as planned.
Tento přísný systém podávání zpráv zajistí dodržení stanovených plánů.
EnglishYou know the very tight situation of Heading 4 of the financial framework.
Je vám známá napjatá situace v souvislosti s okruhem 4 finančního rámce.
EnglishSome people question whether our airport security measures are too tight.
Někteří lidé se ptají, zda naše bezpečnostní opatření na letištích nejsou příliš přísná.
EnglishThe tight link between public finances and the financial and economic crisis is very clear.
Vztah mezi veřejnými financemi a finanční a hospodářskou krizí je očividný.
EnglishWe must quickly put an end to this new tight-fistedness and new hesitancy in the European Union.
Musíme s touto novou šetřivostí a novým váháním v Evropské unii rychle skoncovat.
EnglishYou might enjoy the awkwardly tight, cut-off pajama bottoms with balloons.
Můžete si užít pohled na trapně těsné kalhoty od pyžama s balónky.
EnglishHamas seems to be embroiled in its struggle with Fatah and to be kept on a tight leash by Iran.
Zdá se, že se hnutí Hamás zapletlo do bojů s hnutím Fatah a že jej Írán drží zkrátka.
EnglishAs Mr Surján said, the available budget is tight - 1% of gross national product.
Jak uvedl pan Surján, je rozpočet, který máme k dispozici, napjatý - 1 % hrubého národního produktu.
EnglishIt is good to keep a tight rein on expenditure and acknowledge the demands of common sense.
Je správné držet výdaje na uzdě a uznat požadavky zdravého rozumu.
EnglishYou know, it's been kind of in this sort of tight box for a long, long time.
Jasně, ale v téhle těsné škatulce už je docela dost dlouho.
EnglishHow would we have been able to find the funds otherwise, given our tight budgetary constraints?
Jak bychom jinak mohli vzhledem k přísným rozpočtovým omezením finanční prostředky nalézt?
English(DE) I appreciate that Mr McCreevy has a tight schedule, but others have pressing engagements too.
(DE) Chápu, že pan McCreevy má nabitý program, avšak ostatní mají také důležité závazky.
EnglishThe first is the tight time scale allowed for Member States to adjust their fishing effort.
Prvním jsou krátké lhůty, které mají členské státy pro přizpůsobení svých rybolovných činností.
EnglishA single currency only works in a tight-knit federal environment.
Jednotná měna funguje pouze v pevně propojeném federálním prostředí.
EnglishBy the same token, they give the green light to those who are included in their tight circle of corruption.
A stejně tak dávají zelenou těm, kteří jsou součástí jejích úzkého kroužku korupce.