EN term
volume_up
{isim}

term (ayrıca: era, period, season, spell)
You go up in the short term, and then you go up even more in the long term.
Jdete nahoru v krátkém období a potom jdete nahoru ještě více v dlouhodobém období.
Temporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes
Dočasný výbor pro změny klimatu (prodloužení funkčního období): viz zápis
Your second term coincides with the 60th anniversary of the Schuman Declaration.
Vaše druhé funkční období připadá na 60. výročí Schumanovy deklarace.
term (ayrıca: aim, end, goal, objective)
volume_up
cíl {er.}
If 20 years to halve debt is the long-term perspective, what is the short-term perspective?
Je-li 20 let na snížení dluhu o polovinu dlouhodobým cílem, jaký je cíl krátkodobý?
The second more mid-term objective is of course linked to the Olympic Games.
Druhý, více střednědobý cíl samozřejmě souvisí s olympijskými hrami.
Specifically, a medium-term objective of gross domestic product growth (GDP) is introduced.
Konkrétně je zaveden střednědobý cíl růstu hrubého domácího produktu (HDP).
term (ayrıca: concept, name, notion, perch)
The term 'real economy', as opposed to the financial sector, is interesting.
Pojem "skutečné hospodářství" jako protiklad finančního odvětví je zajímavý.
Furthermore, we reject the term 'flexicurity' as a meaningless piece of word-juggling.
Dále odmítáme pojem "flexikurita", protože to je bezvýznamné slovíčkaření.
You've probably heard the term "interdependence" applied to the modern world.
. ~~~ Asi jste slyšeli pojem vzájemná závislost v dnešním světě.
term (ayrıca: date, deadline, slot, time)
TermThe term or keyword is the word or phrase that a user types into a search engine.
TermínTermín neboli klíčové slovo je slovo nebo fráze, které uživatel zadává do vyhledávače.
We use the term frequently and interpret what it really means in a variety of ways.
Tento termín používáme často a jeho skutečný význam vykládáme mnoha různými způsoby.
And I would like to add the term 'cultural' impact, as this is quite important.
A ráda bych dodala termín "kulturní" dopad, neboť ten je poměrně významný.
term (ayrıca: countenance, expression, face, locution)
In a capitalist world the term 'uncompetitive' is synonymous with social scourge.
V kapitalistickém světě je výraz "nekonkurenceschopný" synonymem sociální pohromy.
The shorter your search term, the more likely it is that you'll get useful results.
Čím kratší je hledaný výraz, tím pravděpodobnější jsou užitečné výsledky.
Mr President, international protection is a coded and euphemistic term for asylum.
Pane předsedající, mezinárodní ochrana je zakódovaný a eufemistický výraz pro azyl.
term (ayrıca: course, process, run, trek)
volume_up
běh {er.}
term (ayrıca: date, period, stroke, time)
volume_up
doba {diş.}
Term of protection of copyright and related rights (debate)
Doba ochrany autorského práva a některých souvisejících práv (rozprava)
A 70-year term is open to all new innovative business models.
Sedmdesátiletá doba ochrany je otevřena novým inovativním obchodním modelům.
Term of protection of copyright and related rights (
Doba ochrany autorského práva a některých souvisejících práv (
term (ayrıca: deadline, time, time limit)
volume_up
lhůta {diş.}
This term may be extended to 60 days in specific cases.
Tato lhůta může být ve zvláštních případech prodloužena na 60 dnů.
(ES) Mr President, the term of the agreement with Mauritania will expire in one year's time and we are already making preparations for a new agreement.
(ES) Pane předsedající, lhůta dohody s Mauritánií vyprší za rok a my již připravujeme novou dohodu.
I believe that the deadline of five months, to address the deviation from the adjustment path towards the medium-term objective, is sufficient.
Domnívám se, že lhůta pěti měsíců je dostačující pro řešení odchylek od postupného dosažení střednědobých cílů.
term (ayrıca: appellation, denomination, name, title)
The new term civil dialogue has even been coined to describe these policies.
K popisu těchto politik byl dokonce vytvořen název občanský dialog.
Therefore, this is not the right term to use as it is misleading.
Nejedná se tedy o správný název, protože tento termín je zavádějící.
These first three files have names that contain the search term.
Tyto první tři soubory mají název, který obsahuje hledaný výraz.
Collective term for monoclonal formed Immunglobulins and immunoglobulin fragments.
Souhrnné označení pro monoklonálně vytvořené Imunoglobuliny a jejich fragmenty.
Diagnostics Collective term for all examinations leading to the diagnosis of an illness.
Souhrnné označení pro všechna vyšetření vedoucí ke stanovení diagnózy nemoci.
This means that it should remain possible to use the term wine to designate fruit wines.
To znamená, že by mělo zůstat možné používat termín víno k označení ovocných vín.
term (ayrıca: condition, parole, proviso, requirement)
term (ayrıca: semester, session, midyear)
term (ayrıca: semester)
Jiné uplatňují limity na jeden semestr nebo na jeden rok.
In terms of economic recovery, the programme views the institutionalisation of the financial stabilisation mechanism and the European Semester as essential.
Pokud jde o hospodářskou obnovu, program považuje za zásadní institucionalizaci mechanismu finanční stabilizace a evropský semestr.
In terms of the European Semester, the only thing that we want is to coordinate with everything: with Eurobonds, with project bonds, with the mechanism, etc. ...
Pokud jde o evropský semestr, jediné, co požadujeme, je úplná koordinace, a to se vším: s eurobondy, s projektovými dluhopisy, s mechanismem atd. ...
term (ayrıca: subject)
And if you read that literature, one of the things that you really have to come to terms with is even when you're the subject in the experiment, you don't know.
Pokud čtete přísluné články, jedna z věcí, s kterou se opravdu musíte smířit, je, že i když jste pokusný subjekt, nevíte.
term
volume_up
volební období {nö.}
The parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.
Toto volební období se chýlí ke konci a může být hrdé na svůj pozoruhodný výkon.
The elections are coming and we will then be in another parliamentary term.
Volby se blíží a po nich začne nové volební období.
However, this Parliament's term is coming to an end.
Avšak volební období tohoto Parlamentu se chýlí ke konci.

"term" için eşanlamlılar (İngilizce):

term

Çekçe' de "term" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOne issue is how do we, on a long-term basis, come out of the current situation?
Jednou z otázek je, jak se z dlouhodobého hlediska ze současné situace dostaneme?
EnglishSuch a development would benefit both parties in the short and long term alike.
Tento stav přinese výhody oběma stranám z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.
EnglishThis could in the long term prove to be the undoing of this promising initiative.
Pro tuto slibnou iniciativu by to z dlouhodobého hlediska mohlo být zničující.
EnglishThe only long-term solution, as Mr Savary said, is both diplomatic and political.
Jediné dlouhodobé řešení, jak řekl pan Savary, je jak diplomatické, tak politické.
EnglishAlso, we have now to think about the longer-term vision of European supervision.
Musíme se nyní rovněž zabývat dlouhodobou vizí pro dohled na evropské úrovni.
EnglishA text box allows you to type information, such as a search term or password.
Textové pole umožňuje zadávání informací, například hledaného termínu nebo hesla.
EnglishNabucco will only be successful if it receives long-term political guarantees.
Projekt Nabucco uspěje pouze za předpokladu, že získá dlouhodobé politické záruky.
EnglishWe have never been asked to prepare a mid-term review of the European budget.
Nikdy jsme nebyli o přípravu střednědobého přezkumu evropského rozpočtu požádáni.
EnglishTrade can be an important part of a long-term economic solution for Pakistan.
Obchod může být pro Pákistán důležitou součástí dlouhodobého ekonomického řešení.
EnglishAs Guy Verhofstadt has just said, the mid-term review will be decisive for us.
Jak právě řekl Guy Verhofstadt, bude pro nás rozhodující střednědobý přezkum.
EnglishInstead of vague long-term promises, we need binding medium-term undertakings.
Číslo jedna: namísto neurčitých dlouhodobých slibů potřebujeme střednědobé závazky.
English(HU) We will have to come to terms with oil prices remaining high in the long term.
(HU) Musíme se smířit s tím, že ceny ropy zůstanou z dlouhodobého hlediska vysoké.
EnglishSecondly, liquidity has to be provided over a longer term than is currently the case.
Za druhé, likvidita musí být zajištěna na delší dobu, než je tomu v současnosti.
EnglishWe have a very clear long-term energy strategy for the whole of the European Union.
Máme velmi jasnou dlouhodobou energetickou strategii pro celou Evropskou unii.
EnglishThis is a long-term task that requires close monitoring and measurable progress.
Je to dlouhodobý úkol, který vyžaduje pečlivé sledování a měřitelný pokrok.
EnglishA regulatory policy-based framework should be developed with long-term goals in mind.
Regulační politický rámec by měl být vypracován se zřetelem k dlouhodobým cílům.
EnglishWe understand the need to commit to both short-term and long-term measures.
Chápeme, že je třeba zavázat se jak ke krátkodobým, tak k dlouhodobým opatřením.
EnglishNarrowing disparities in those regions must be perceived as a long-term undertaking.
Snižování rozdílů v takových regionech musí být bráno jako dlouhodobý závazek.
EnglishThis can be the case for women, disabled people, or the long-term unemployed.
Sem patří například ženy, lidé se zdravotním postižením či dlouhodobě nezaměstnaní.
EnglishAs for short-term measures, the only proposal has been aid for poor families.
Pokud se týká krátkodobých opatření, jediným návrhem byla pomoc chudým domácnostem.