EN tack
volume_up
{isim}

tack (ayrıca: stud, sparrowbill)
tack (ayrıca: nail, peg, spike, tine)
tack (ayrıca: brad)
tack

Çekçe' de "tack" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe are changing tack and promoting enhanced coordination as a basic preventive tool.
Měníme kurz a jako základní preventivní nástroj podporujeme posílenou spolupráci.
EnglishI am pleased that the European Parliament has changed tack and has closed this massive loophole.
Jsem ráda, že Evropský parlament změnil kurs a tuto obrovskou mezeru právní úpravy uzavřel.
EnglishWe are all now being asked to change tack again here.
A od nás všech se nyní požaduje, abychom zde směr opět změnili.
EnglishMr President, let me change tack and bring to your attention some real-life facts.
Pane předsedající, dovolte mi, abych pozměnil směr rozpravy a obrátil vaši pozornost na některé skutečnosti reálného života.
EnglishThe current crisis which the car industry is facing also offers opportunities to completely change tack.
Stávající krize, které automobilový průmysl čelí, rovněž nabízí příležitosti k naprosté změně taktiky.
EnglishWill you eventually change tack in order to address the problems?
Změníte nakonec směr, aby se problémy řešily?
EnglishIn our view, these proposals from the Commission on reforming the Stability and Growth Pact are taking the wrong tack.
Podle našeho názoru se tyto návrhy Komise na reformu Paktu stability a růstu ubírají špatným směrem.
EnglishI think it is now time for a change of tack.
EnglishIn order to combat this insecurity we must change tack and dispense with the laissez-faire methods and ideologies which brought it about.
Chceme-li s touto nejistotou bojovat, musíme změnit linii a obejít se bez metod a ideologií volného trhu, které ji způsobily.
EnglishOn an entirely different tack, at University of Washington, they, a few years ago, were doing an experiment where they captured some crows on campus.
Z jiného soudku, na Washingtonské univerzitě před pár lety dělali experiment, při kterém odchytávali vrány v kampusu.
EnglishIt is also crucial that the Commission change tack and focus on a number of smaller targets which are measurable and tailored to individual Member States.
Také je zásadní, aby Komise změnila kurs a zaměřila se na řadu menších cílů, které jsou měřitelné a uzpůsobené jednotlivým členským státům.
EnglishHowever, I feel obliged to raise the cohesion policy for discussion and express my dissatisfaction that the path towards implementing the Lisbon Strategy seems to have changed tack.
Cítím však povinnost předložit k diskusi otázku politiky soudržnosti a vyjádřit svou nespokojenost nad tím, že cesta k provádění Lisabonské strategie zřejmě změnila směr.
EnglishIf we in the European Union could share with others the notion that human value and human rights always win out against market value, we would be on the right tack, on the right road.
Jestliže my v Evropské unii dokážeme sdílet s jinými představu, že lidská hodnota a lidská práva vždy převažují nad tržní hodnotou, jsme na správné cestě v správném směru.