"synonymous" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"synonymous" Çekçe çeviri

EN synonymous
volume_up
{sıfat}

synonymous (ayrıca: congruent, congruous, consistent, like)
volume_up
shodný {sıf. er.}
synonymous (ayrıca: synonymic)

"synonym" için eşanlamlılar (İngilizce):

synonym

Çekçe' de "synonymous" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn a capitalist world the term 'uncompetitive' is synonymous with social scourge.
V kapitalistickém světě je výraz "nekonkurenceschopný" synonymem sociální pohromy.
EnglishElections must be synonymous with the choice that one expresses through a vote.
Volby musí být synonymem konkrétní volby, kterou člověk vyjádří svým volebním hlasem.
EnglishAnd, as often happens in America, immigration became synonymous with Mexicans.
A jak se v Americe často stává, imigrace se stala synonymem pro mexičany.
EnglishAs a result, policemen in Bulgaria have become synonymous with 'money-grabbing' businessmen.
Výsledkem je, že policisté v Bulharsku se stali synonymem hrabivých obchodníků.
EnglishAs far as the citizens are concerned, Europe is synonymous with waste of money.
Pokud jde o občany, je pro ně Evropa synonymem pro plýtvání penězi.
EnglishMr President, the very name Darfur has become synonymous with human misery and suffering.
Vážený pane předsedající, výraz "Dárfúr" se stal synonymem lidského neštěstí a utrpení.
EnglishWe must take note: being flexible is not synonymous with doing nothing.
Musíme si uvědomit, že být flexibilní není totéž jako nedělat nic.
EnglishFreight transportation and hard working lorry drivers have become synonymous with our country.
Nákladní doprava a tvrdá práce řidičů nákladních automobilů se staly synonymem naší země.
English. - Mr President, freedom of the press is synonymous with freedom of expression and democracy.
autor. - Pane předsedající, svoboda tisku je synonymem pro svobodu projevu a demokracii.
EnglishIn a political context, however, the term Europe has become synonymous with the enlarging European Union.
V politickém kontextu se však výraz Evropa stal synonymem rozšiřující se Evropské unie.
EnglishBut Mogadishu is a name synonymous with violence, murder, riots, hunger and a failed economy.
Ale hlavní město Mogadišo je synonymem násilí, vražd, nepokojů, hlavu a zkrachovaného hospodářství.
EnglishSwedish music is in many minds synonymous with the '70s pop group ABBA.
Synonymem pro Švédskou hudbu je pro mnohé dodnes skupina ABBA, jež se proslavila v 70. letech 20. století.
EnglishFirstly, free markets are not synonymous with no regulations.
Za prvé, volný trh se nerovná neexistenci regulace.
English(HU) In our view, Sweden is synonymous with Europe.
(HU) Podle našeho názoru je Švédsko synonymem pro Evropu.
EnglishFree markets are not synonymous with deregulated markets.
Svobodné trhy nejsou synonymem deregulovaných trhů.
EnglishWe must not forget the details of this disaster, which has become synonymous internationally with pollution.
Na podrobnosti této katastrofy, která se stala mezinárodním synonymem pro znečištění, nesmíme zapomínat.
EnglishI believe that in this way we are showing that cancer does not necessarily have to be synonymous with a death sentence.
Věřím, že tímto způsobem ukazujeme, že rakovina nemusí být nutně synonymem pro rozsudek smrti.
EnglishSrebrenica is synonymous with the ruthless and inhumane killing of children and adults - it is synonymous with genocide.
Srebrenica je synonymem pro kruté nelidské zabíjení dětí a dospělých - je synonymem pro genocidu.
EnglishPoverty is therefore synonymous with a lack of freedom.
EnglishIndeed, while for many this new technology is synonymous with progress and opportunities, it is not without its risks.
Samozřejmě zatímco pro mnohé je tato nová technologie synonymem pokroku a příležitostí, není bez rizik.