"stubborn" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"stubborn" Çekçe çeviri

EN stubborn
volume_up
{sıfat}

stubborn (ayrıca: bullet-headed, cantankerous, dour, headstrong)
volume_up
tvrdohlavý {sıf. er.}
That stubborn man in Prague has finally signed and we have now reached the end of the journey at last.
Tvrdohlavý pán v Praze konečně podepsal a nakonec jsme se dostali do cíle cesty.
It may be more difficult with Mr Klaus in Prague - he appears to be stubborn.
S prezidentem Klausem v Praze by to mohlo být složitější - zdá se, že je tvrdohlavý.
Ladies and gentlemen, you know how stubborn I can be and I will repeat it as many times as necessary here so that no one forgets.
Dámy a pánové, víte, jak dokážu být tvrdohlavý, a nepřestanu to opakovat, dokud si to všichni nezapamatují.
stubborn (ayrıca: inflexible, rigid, stiff, nonelastic)
volume_up
neohebný {sıf. er.}
stubborn (ayrıca: firm, inflexible, obdurate, refractory)
volume_up
nepoddajný {sıf. er.}
stubborn (ayrıca: relentless, unrelenting)
volume_up
nepovolný {sıf. er.}
stubborn (ayrıca: firm, resilient)
volume_up
nezlomný {sıf. er.}
stubborn (ayrıca: adamant, dogged, firm, insistent)
volume_up
neústupný {sıf. er.}
One reason for that is the stubborn attitude of the old Commission which insisted that it was just a commercial matter.
Jedním z důvodů je neústupný postoj staré Komise, která trvala na tom, že jde jen o obchodní záležitost.
stubborn (ayrıca: bullet-headed, mulish, pig-headed, pigheaded)
volume_up
paličatý {sıf. er.}
stubborn
volume_up
trucovitý {sıf. er.}
stubborn
volume_up
tvrdošijný {sıf. er.}
stubborn (ayrıca: dyed-in-the-wool, engrained, inveterate)
volume_up
zarytý {sıf. er.}

"stubborn" için eşanlamlılar (İngilizce):

stubborn

Çekçe' de "stubborn" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishGreece's stubborn obstruction of the start of negotiations for accession is beyond comprehension.
Tvrdošíjné maření zahájení přístupových jednání Řeckem překračuje meze chápání.
EnglishThere were a couple that were a little stubborn, but I had to talk to them.
Bylo jich pár, co byli trochu tvrdohlaví, ale musel jsem si s nimi promluvit, vzal jsem si je stranou.
EnglishThis is the most stubborn of the Millennium Development Goals.
Je to ten nejhouževnatěji prosazovaný rozvojový cíl tisíciletí.
EnglishWe couldn't work for somebody else because we're too stubborn and we have all these other traits.
Nemohli bychom pracovat pro někoho jiného, protože jsme příliš tvrdohlaví a máme zvláštní schopnosti.
EnglishThanks to the stubborn determination of Mrs Dati, this Convention is going to come into force on 1 January 2009.
Díky nezlomnému odhodlání paní Datiové vstoupí tato úmluva v platnost dne 1. ledna 2009.
EnglishInequality in the pay of men and women is one of most stubborn forms of discrimination against women.
Nerovné podmínky v odměňování mužů a žen totiž patří k nejvíce zakonzervovaným projevům diskriminace žen.
EnglishHowever, the WHO and the ECDC have maintained a stubborn silence.
EnglishWe are being consistent or even stubborn, but not because acting differently would mean abandoning our values.
Jsme zásadoví či dokonce tvrdohlaví, ale nikoliv proto, že jiné jednání by znamenalo upuštění od našich hodnot.
EnglishThe most stubborn of all seems to be the myth that, as a consequence of ACTA, customs will start to inspect ipods and computers.
Nejúpornější se zdá být mýtus, že v důsledku dohody ACTA začnou celní orgány kontrolovat iPody a počítače.
EnglishThroughout the conciliation proceedings, I had warned that the stubborn refusal to compromise would lead to disaster and eventually it did.
V průběhu dohodovacího řízení jsem upozorňoval, že zarputilé odmítání kompromisu povede ke katastrofě, a to se nakonec stalo.
EnglishWith its stubborn adherence to the planned economy, Cuba is no longer even capable of meeting the most basic needs of its own population.
Kuba ve svém tvrdohlavém lpění na plánovaném hospodářství již není schopna splnit nejzákladnější potřeby svého vlastního obyvatelstva.
EnglishMost programs can be removed using the Add or Remove Programs function accessible from Control Panel, but spyware programs are more stubborn.
K odebrání většiny programů lze použít ovládací panel Přidat nebo odebrat programy, ale případné spywarové programy jsou mnohem vytrvalejší.
EnglishIf they listened to common sense, they would realise that the stubborn assertion of such proposals demolishes the foundations on which European integration stands.
Kdyby ho poslouchali, věděli by, že tvrdošíjným prosazováním takových návrhů bourají základy, na nichž stojí evropská integrace.
EnglishWe have everything that we need; all we need is faith and stubborn will, faith in our role and the will to fight against the tyranny of stupidity and temper.
Máme vše, co potřebujeme, vším, co potřebujeme, je víra a nezlomná vůle, víra v naši úlohu a vůle k boji proti tyranii hlouposti a vzteku.
EnglishThrough its stubborn desire to impose the dogma of free and fair competition, the European Union is going to leave thousands of farmers at the mercy of the law of the market, and that alone.
Svou tvrdohlavou touhou vnutit dogma svobodné a spravedlivé soutěže tak Evropská unie ponechá tisíce zemědělců na pospas pouhým zákonům trhu.
EnglishIn short, Austrian project manager OMV must immediately discontinue its stubborn attempts at a hostile takeover of group partner, Hungarian oil and gas firm MOL.
Stručně řečeno, rakouský manažer projektu OMV musí okamžitě přestat s tvrdohlavými pokusy o agresivní převzetí partnera skupiny, maďarské ropné a plynárenské společnosti MOL.
EnglishThe Commission encountered absolute political will on the part of Parliament to push through this open declaration, and also experienced a stubborn but fair debate with the Council.
Komise se setkala v Parlamentu s bezvýhradnou politickou vůlí prosadit toto otevřené prohlášení a rovněž podstoupila neústupnou, i když čestnou rozpravu s Radou.
EnglishSo, when I raise a glass today, then it will be to those courageous, stubborn Member States, like the Netherlands, that have refused to agree to this Parliament's demands.
Takže až dnes pozvednu sklenku k přípitku, bude to na počest těch odvážných, nepoddajných členských států, jako je Nizozemí, které se nepodvolily těmto požadavkům Parlamentu.
EnglishNational governments should reflect on the stubborn refusal to reform the obsolete Solidarity Fund, despite the efforts of Parliament and the Commission and the clear public demand for such reform.
Vnitrostátní vlády by měly zvážit úporné odmítání reformy zastaralého fondu solidarity, nehledě na úsilí Parlamentu a Komise a jasnou veřejnou poptávku po takové reformě.

Sözlükte diğer kelimeler