"steel" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"steel" Çekçe çeviri

CS

EN steel
volume_up
{isim}

steel
volume_up
ocel {diş.}
Management of the assets of the ECSC and the Research Fund for Coal and Steel (
Správa majetku ESUO a Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (
Steel is still one of the key raw materials for the machinery and construction industries.
Ocel je stále jednou z klíčových surovin pro strojírenský a stavební průmysl.
Chinese had pioneered technologies like steel, printing, gunpowder.
V Číně byly poprvé použity technologie jako ocel, tisk, střelný prach.

"steel" için eşanlamlılar (İngilizce):

steel

Çekçe' de "steel" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI mean that the world should not produce more aluminium and steel than it needs.
Mám tím na mysli to, že svět by neměl vyrábět víc hliníku a oceli, než potřebuje.
EnglishThe same applies to power generation from waste gases in steel production.
Výše uvedené se použije pro výrobu elektřiny z odpadních plynů při výrobě oceli.
EnglishFrom the very beginning, this alliance was more than a community of coal and steel.
Tato aliance byla od samého počátku více než jen Společenstvím uhlí a oceli.
EnglishThe force of the falling steel beams and other debris crushed the seats below.
Síla padajících železných trámů a dalších úlomků rozbila sedadla pod nimi.
EnglishTo this extent, waivers in sectors such as iron and steel would be a big mistake.
Vzhledem k tomu by bylo prominutí limitů například v odvětví železa a oceli velkou chybou.
EnglishNo one ever thought, for example, that the steel industry would suddenly boom again.
Nikdo by si nikdy nebyl pomyslel, že například ocelářství začne znova náhle prosperovat.
English. - I voted in support of Mr Gierek's report on the Research Fund for Coal and Steel.
písemně. - Hlasoval jsem pro zprávu pana Giereka o Výzkumném fondu uhlí a oceli.
EnglishSo they're building very large blast furnaces to try to deal with the demand for steel in China.
Stavějí obrovské vysoké pece ve snaze vyrovnat se s Čínskou poptávkou po oceli.
EnglishIn many European countries, there are regions that depend mostly on coal and steel production.
V mnoha evropských zemích existují regiony závislé převážně na produkci uhlí a oceli.
EnglishDecided to use recycled content from cement and steel manufacturing.
Rozhodli jsme se použít recyklované suroviny cementu a ocelových výrobků.
EnglishThe European Union was built after the war on the basis of coal and steel.
Evropská unie byla vybudována po válce na základech z uhlí a oceli.
EnglishWe have got used to Lakshmi Mittal's company being the largest steel company in the European Union.
Zvykli jsme si na největší ocelářskou firmu v Evropské unii Lakshmi Mittala.
EnglishThis is the coal supply for the steel factory -- 18 square kilometers.
Toto je zásoba uhlí pro onu železárnu -- 18 kilometrů čtverečných.
EnglishFor example, Bangladesh gets 80-90% of its steel from dismantled ships.
Například Bangladéš získává 80 - 90 % ocele z demontovaných lodí.
EnglishCement works, steel works and other undertakings have to cut their production.
Cementárny, ocelárny a jiné podniky musí snižovat výrobu.
EnglishMobilisation of Globalisation Adjustment Fund: Odense Steel Shipyard/Denmark (
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Odense Steel Shipyard, Dánsko (
EnglishThe steel trusses are delivered to the construction site in segments and set down in the atrium area.
Příhradové nosníky se na staveniště dopravují po částech a ukládají se v místě atria.
EnglishIron and steel industries are important in Moravia in the east of the country.
Na Moravě má významný podíl železářství a ocelářství.
EnglishHowever, Jean Monnet experienced this in 1951 with coal and steel.
Avšak Jean Monnet zažil to stejné v roce 1951 s uhlím a olovem.
EnglishI made an artist book that's in stainless steel instead of paper.
Udělala jsem uměleckou knihu z nerezavějící oceli místo papíru.