"steady" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"steady" Çekçe çeviri

EN steady
volume_up
{sıfat}

steady (ayrıca: rigid)
volume_up
stabilní {sıf. er.}
Také v Turecku vidíme stabilní pokrok.
In particular I welcome the steady progress that has been made on financial services, IFRS and the broker/dealer agreement.
Vítám zejména stabilní pokrok ve finančních službách, IFRS a dohodě broker/dealer.
The last few years have seen a steady, rapid rise in the need for organ transplants within the European Union.
V posledních několika letech jsme v Evropské unii zaznamenali stabilní nárůst poptávky po transplantacích orgánů.
steady (ayrıca: constant, fixed, invariable, perennial)
volume_up
stálý {sıf. er.}
The industry has also - and this is interesting - seen a steady rise in the penetration rate of the mobile phones used by citizens.
Celé odvětví - a to je také zajímavé - zaznamenalo stálý růst míry vybavenosti občanů mobilními telefony.
Mr President, in the stormy waters of the global economic crisis, it is encouraging to see that Croatia is holding a steady course towards membership.
Pane předsedo, v rozbouřených vodách celosvětové hospodářské krize je povzbudivé vidět, že Chorvatsko udržuje stálý kurs směrem k členství.
It is of vital importance to establish what steps the Council proposes to take to provide SMEs with steady access to funding at this time of financial crisis.
Je mimořádně důležité vyjasnit, jaká opatření Rada navrhuje přijmout, aby umožnila stálý přístup MSP k financím za této finanční krize.
steady (ayrıca: abiding, durable, enduring, everlasting)
volume_up
trvalý {sıf. er.}
The steady rise in basic food prices is an acute problem which cannot be ignored.
Naléhavým problémem, který nelze ignorovat, je trvalý růst cen základních potravin.
Moreover, it goes without saying that a steady income is a safeguard against poverty.
Navíc není třeba zvlášť zdůrazňovat, že trvalý příjem je ochrana proti chudobě.
Economic reforms have progressed, allowing for a steady growth of the Tunisian economy as well as of trade volume with the EU.
Hospodářské reformy pokročily a umožňují trvalý růst tuniského hospodářství stejně jako objemu obchodu s EU.
steady (ayrıca: changeless, constant, determinate, fixed)
volume_up
neměnný {sıf. er.}
The recession has exacerbated a steady trend during the last decade: the number of women affected by poverty is much higher than that for men.
Recese obnovila neměnný trend posledního desetiletí: počet žen postižených chudobou je mnohem vyšší než počet mužů.
steady (ayrıca: compact, constant, firm, fixed)
volume_up
pevný {sıf. er.}
steady (ayrıca: even, uniform)
volume_up
rovnoměrný {sıf. er.}
Fortunately, developments in the Arctic region have been steady and based on a willingness to cooperate.
Vývoj v arktické oblasti je naštěstí rovnoměrný a jeho základem je vůle ke spolupráci.
steady (ayrıca: reliable, respectable, solidified)
volume_up
solidní {sıf. er.}
steady (ayrıca: certain, credible, dependable, firm)
volume_up
spolehlivý {sıf. er.}
steady (ayrıca: aligned, balanced, composed, equable)
volume_up
vyrovnaný {sıf. er.}

Çekçe' de "steady" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is doing away with collective agreements and full-time steady employment.
Rozhodla se skoncovat s kolektivními smlouvami a stabilním zaměstnáním na plný úvazek.
EnglishWith steady focus on this goal, we are thus called upon today to move forward.
Při trvalém soustředění na tento cíl tedy dnes musíme pokročit kupředu.
EnglishIn the last two to three years, we have reached a steady state of HIV epidemic in the world.
V posledních dvou-třech letech jsme dosáhli stabilizovaného stavu epidemie HIV.
EnglishWe should therefore strive to ensure a steady increase in the quality of services in this area.
Měli bychom proto usilovat o neustálé zlepšování kvality služeb v této oblasti.
EnglishOtherwise, we are likely to witness the steady decline of the European Union.
Jinak budeme pravděpodobně svědkem trvalého úpadku Evropské unie.
EnglishFor several years now the world has seen a steady increase in food prices.
Ve světě totiž rostou ceny potravin již trvale několik let.
English(RO) Sustainable economic growth requires huge, steady investment in the transport sector as well.
(RO) Udržitelný hospodářský růst vyžaduje i obrovské a stálé investice do odvětví dopravy.
English(DE) Mr President, Mr Barroso, Mr Reinfeldt, your calm and steady Presidency was a success.
(DE) Pane předsedo, pane Barroso, pane Reinfeldte, vaše klidné a pevné předsednictví bylo úspěchem.
EnglishOn the other hand, there is a steady decrease in the number of young people.
Na druhé straně neustále klesá počet mladých lidí.
EnglishAnd it has -- the steady state is, more or less, one percent of the adult world population is HIV-infected.
Stabilizace ale neznačí, že se stav zlepšuje, pouze se přestal zhoršovat.
EnglishWe have a steady demand for…, and so would like to order…
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
EnglishTherefore, it is rather premature to talk of a steady recovery.
Proto je poněkud předčasné hovořit o trvalém oživení.
English(Techno music inside a car) So, ask yourself: Is this person ever going to drive at a steady 28 miles per hour?
(techno hudba v autě) Co myslíte, pojede takový člověk někdy rychlostí stabilních 45 km za hodinu?
EnglishThere has been a steady increase in the quantities of drugs seized.
EnglishAnd we're seeing a steady increase among males.
A můžeme si všimnout stálého nárůstu nesmělosti mezi muži.
EnglishThe numbers show a steady increase/decrease from… to…
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
English'Speculators may do no harm as bubbles on a steady stream of enterprise.
jménem skupiny IND/DEM. - "Spekulanti možná nezpůsobí škodu, zůstanou-li jako mýdlové bubliny na povrchu ustáleného chodu podniku.
EnglishTrade has increased at double-digit rates aided by a steady process of liberalisation and regulatory convergence.
Obchod roste dvoucifernými hodnotami a je podporován trvalým procesem liberalizace a sbližování předpisů.
English(NL) You have made steady progress, certainly as regards the large legislative packages concerning energy and climate.
(NL) Děláte neustálé pokroky, pokud jde o velké soubory právních předpisů v oblasti energie a klimatu.
EnglishHowever, nowadays, agriculture in Bulgaria is in steady decline, even more so since Bulgaria joined the European Union.
Dnes je však bulharské zemědělství ve stálém poklesu, což se ještě zhoršilo vstupem do Evropské unie.