"stark" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"stark" Çekçe çeviri

EN stark
volume_up
{sıfat}

stark (ayrıca: butch, coarse, gruff, hard)
volume_up
drsný {sıf. er.}
stark (ayrıca: absolute, clean, complete, crashing)
volume_up
naprostý {sıf. er.}
stark (ayrıca: inexorable, inclement)
volume_up
neúprosný {sıf. er.}
stark (ayrıca: compact, constant, firm, fixed)
volume_up
pevný {sıf. er.}
stark (ayrıca: barren, deserted, desolate, howling)
volume_up
pustý {sıf. er.}
stark (ayrıca: rigid, rigorous, severe, stern)
volume_up
přísný {sıf. er.}
stark (ayrıca: abrupt, austere, brief, short)
volume_up
strohý {sıf. er.}
The stark appearance of this concrete complex provokes the nickname ‘The new brutalism’.
Strohý vzhled tohoto betonového komplexu vede k přezdívce 'Nový brutalismus'.

"stark" için eşanlamlılar (İngilizce):

stark

Çekçe' de "stark" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOur years of dependence on fossil fuels have left us with two stark conclusions:
Roky naší závislosti na fosilních palivech nám zanechaly dva podstatné závěry:
EnglishNot for road traffic, however: in stark contrast, this sector saw a rise of 26%.
Ne však u silniční dopravy: v tomto odvětví došlo naopak ke zvýšení o 26 %.
English. - Madam President, Europe has been presented with a stark choice.
předseda Komise. - Paní předsedající, Evropa byla postavena před nelehkou volbu.
EnglishAs is often the case with the web, the picture is one of stark contrasts.
Protože jsou na internetu velmi časté, je dojem velmi ostře protikladný.
EnglishThe recession is smothering businesses and climate change grows ever more stark.
Recese rdousí podniky a změna klimatu se stále více prohlubuje.
EnglishIn April 2009 Amnesty International issued a stark warning: after Tibet, there will be Xinjiang.
V dubnu 2009 vydala Amnesty International jasné varování: po Tibetu přijde Sin-ťiang.
EnglishThe reality is stark: there are no alternatives to fossil fuels which are as cheap and as efficient.
Realita je drsná: neexistují alternativní fosilní paliva, která jsou laciná a účinná.
EnglishOutgoing Executive Board member Otmar Issing greeting his successor Jürgen Stark on 29 May 2006
Odcházející člen Výkonné rady Otmar Issing se svým nástupcem Jürgenem Starkem 29. května 2006
EnglishIt has kept its people in abject poverty, in stark contrast to the economic success of many of its neighbours.
Lidé v Barmě na rozdíl od svých sousedů, kteří zažívají hospodářský rozkvět, žijí v bídě.
EnglishThis is in stark contrast to events in the German Parliament.
To je v příkrém rozporu s děním v německém parlamentu.
EnglishI spoke of a stark choice at the beginning of this speech, and the Commission knows which paths it wants to take.
Na začátku tohoto vystoupení jsem hovořil o nelehké volbě a Komise ví, kterými cestami se chce ubírat.
EnglishThis is the stark issue facing us today in Burma, in China, in the Caucasus, and in very many regions of the world.
Této neúprosné výzvě dnes čelíme v Barmě, Číně, na Kavkaze a v mnoha dalších oblastech na celém světě.
EnglishRussia's actions are in stark contrast to its statements that it is a reliable supplier of sources of energy.
Postupy Ruska jsou v ostrém protikladu s jeho prohlášeními o tom, že je spolehlivým dodavatelem energetických zdrojů.
EnglishFrom left to right: Sieglinde Issing, Otmar Issing, Jean-Claude Trichet and Jürgen Stark at the farewell event on 29 May 2006
Zleva: Sieglinde Issingová, Otmar Issing, Jean-Claude Trichet a Jürgen Stark na slavnostním ceremoniálu na rozloučenou 29. května 2006
EnglishAs Wolfgang Münchau wrote yesterday in the Financial Times, Europe is facing a stark choice between default and bailout.
Jak napsal Wolfgang Münchau ve včerejším vydání deníku Financial Times, Evropa stojí před jednoznačnou volbou mezi platební neschopností a záchranným balíčkem.
EnglishThe bureaucratic commitments that could hit the Member States and the farming community is in stark contrast to the common efforts to eliminate red tape.
Byrokratické závazky, které by zasáhly členské státy a zemědělce, jsou v zásadním rozporu se společným úsilím o omezení byrokracie.
EnglishAn EU with an increasingly stark democratic deficit cannot set an example and, much less, help 'consolidate' democracy in the world; hence our vote against.
EU se stále se zvyšujícím nedostatkem demokracie nemůže jít příkladem, a tím méně pomáhat "upevňovat" demokracii ve světě. Proto jsme hlasovali proti.
EnglishThis situation is in stark contrast to the EU's dealings with the People's Republic of China, which considers itself immune from our pleas to respect the human rights of its citizens.
Tato situace je v ostrém kontrastu s jednáním EU s Čínou, která se považuje za imunní, co se týče lidských práv jejích obyvatel.
EnglishTampere, the Hague programme, the French Pact on immigration and asylum and soon the Stockholm programme: all these fine words are in stark contrast with reality.
Tampere, Haagský program, francouzský Pakt o přistěhovalectví a azylu a Stockholmský program: všechna tyto krásné slova krutě kontrastují s realitou.
EnglishThe unrest in Maghreb gives us a very stark reminder that it is not easy to defend human rights and that this often conflicts with economic and/or military interests.
Nepokoje v Maghrebu nám zcela jasně připomínají, že obrana lidských práv není snadná a často je v rozporu s ekonomickými a/nebo vojenskými zájmy.