EN split
volume_up
{isim}

split (ayrıca: cleft, crack, fissure, gap)
split
Quite frankly, in the socialist split, I would choose Mr Schulz, with no regrets and no remorse.
Zcela upřímně, v socialistickém rozštěpení bych si vybral pana Schulze, bez milosti a lítosti.
Mr President, I think the main problem is not Russia, but the EU's personality split - the split between values, temptations and the need to conduct business as usual.
Pane předsedající, domnívám se, že hlavním problémem není Rusko, rozštěpení EU - rozštěpení mezi hodnotami, přáními a potřebou chovat se jako obvykle.

Çekçe' de "split" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPlease make allowance, then, for our requests for a whole series of split votes.
Přihlédněte proto prosím k tomu, že budeme požadovat celou řadu dílčích hlasování.
EnglishI hope the split votes are not taken to delete significant portions of the report.
Doufám, že toto dílčí hlasování nemá za cíl vypuštění důležitých částí zprávy.
EnglishIt should be possible to maintain the level of employment in Pula, Rijeka and Split.
V přístavech Pula, Rijeka a Split by mělo být možné udržet úroveň zaměstnanosti.
EnglishIn reality, Europe is now split in two: the euro zone and the non-euro zone.
Evropa je nyní ve skutečnosti rozdělena vedví: na eurozónu a oblast mimo eurozónu.
EnglishThe close election result reflects the fact that the country is split into two camps.
Těsný volební výsledek odráží skutečnost, že je země rozdělena do dvou táborů.
English(ES) Mr President, I refer to the first part of paragraph 4 in the split voting.
(ES) Pane předsedo, odkazuji na první část odstavce 4 v dílčím hlasování.
EnglishAnd if I split Guizhou into urban and rural, the rural part of Guizhou goes down there.
A pokud rozdělím Guizhou na městskou a venkovskou, venkovská část jde sem dolů.
EnglishWhen the clip reaches a point near the place you want to split the clip, click Pause.
Když klip dosáhne blízko místa plánovaného rozdělení, klepněte na příkaz Pozastavit.
EnglishSo they all split, and give a nice pattern in six-dimensional charge space.
Takže se všecky rozdělí a vznikne hezký obrazec v šestirozměrném nábojovém prostoru.
EnglishMr President, if my oral amendment is accepted, we do not need a split vote.
Pane předsedající, bude-li přijat můj ústní pozměňovací návrh, dílčí hlasování nebude nutné.
EnglishWe have therefore asked for a split vote on this topic tomorrow.
Proto jsme požádali o to, aby zítra o tomto tématu proběhlo oddělené hlasování.
EnglishUnfortunately, it has a split personality in security policy terms.
NATO bohužel, pokud jde o bezpečnostní politiku, trpí rozštěpenou osobností.
EnglishWith a split wing we get the lift at the upper wing, and we get the propulsion at the lower wing.
S rozděleným křídlem dostaneme zdvih v horním křídle a pohon ve spodním křídle.
EnglishThe split is also obviously affected by the volumes of cash involved.
Toto rozdělení je pochopitelně ovlivňováno objemem poskytovaných finančních prostředků.
EnglishLet alone that EULEX's activities would result in that country being split into north and south.
Nemluvě o tom, že činnosti mise EULEX vyústí v rozdělení země na sever a jih.
EnglishThis is not on an amendment but on a split vote, requested by the ALDE Group.
Zde nejde o hlasování o pozměňovacím návrhu, ale o rovnost hlasů, jak to požadovala skupina ALDE.
EnglishAnd each one of these forces split the world, tore the world apart, divided the world.
A každá z těchto událostí rozdělila svět na znepřátelené tábory.
EnglishAfter being examined by the Council, it has been split into two legal instruments.
Po projednání v Radě byla rozdělena na dva právní nástroje.
EnglishMost people don't want to view a spreadsheet or a photo split in half between two monitors.
Většina lidí si nechce prohlížet tabulku nebo fotku rozdělenou na poloviny mezi dva monitory.
EnglishIn a split second, I lost all sensation and movement below my pelvis.
V ten moment jsem ztratila všechen cit a pohyblivost od pánve níže.