"soil" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"soil" Çekçe çeviri

volume_up
soil {sıf.}
CS

EN soil
volume_up
{isim}

1. genel

soil (ayrıca: ground, land, loft, terra)
volume_up
půda {diş.}
Soil that is not used for agricultural purposes soon becomes degraded.
Půda, která se nevyužívá k zemědělským účelům, se rychle znehodnotí.
However, this same soil is the foundation of biodiversity and our food.
Tato půda je však základem biologické rozmanitosti a naší potravy.
Unlike air and water, soil is not a cross-border issue but a national matter.
Na rozdíl od vzduchu a vody není půda přeshraniční, ale vnitrostátní záležitostí.
soil (ayrıca: dirt, ground)
volume_up
zemina {diş.}
These works started with the removal of soil, which had to be analysed before being transported in order for it to be disposed of in the most environmentally friendly manner possible.
Nejdříve byla odtěžena zemina, která nejprve prošla analýzou, aby mohla být co možná nejvhodněji ekologicky sanována.
soil (ayrıca: dirt, filth, foulness, grime)
volume_up
špína {diş.}

2. Ekoloji

soil
soil
It is also worth noting that the soil's ability to absorb carbon and convert it into useful humus has not yet been fully exploited.
Také stojí za povšimnutí, že schopnost půdy vstřebat uhlík a proměnit jej na užitečný humus ještě není plně probádána.

"soil" için eşanlamlılar (İngilizce):

soil

Çekçe' de "soil" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe problem with this soil directive is that it has been far too all-encompassing.
Problémem této směrnice je, že se do nynějška snažila o zahrnutí všech oblastí.
EnglishWith no direct military presence on Libyan soil, a no-fly zone should be considered.
Bez přímé vojenské přítomnosti na libyjské půdě by se měla zvážit bezletová zóna.
EnglishMost of these live in the soil or in rotting wood and are highly sensitive to change.
Nejvíce z nich žije v půdě nebo v tlejícím dřevě a jsou velmi citlivé vůči změnám.
EnglishAny farmer who does not treat his soil with care will not be a farmer for long.
Každý zemědělec, který nebude se svou půdou zacházet opatrně, nebude dlouho zemědělcem.
EnglishHowever, none of these arguments means that soil protection should be a European task.
Jenže žádný z argumentů nenaznačuje, že ochrana půdy by měla být evropským úkolem.
EnglishIn the past, the gradual deterioration of fertile soil has been a complex process.
V minulosti bylo postupné znehodnocování úrodné půdy komplexním procesem.
EnglishThe situation is worst in Central Asia, where three-quarters of the soil is infertile.
Tato situace kulminuje ve Střední Asii, kde jsou neúrodné tři čtvrtiny půdy.
EnglishIt is good that we can finally see this and begin to protect the soil, our provider.
Je dobře, že jsme si toho konečně všimli a začínáme půdu, našeho chlebodárce, chránit.
EnglishThat can be rectified the following year by subsoiling and repairing the damage to the soil.
Může to být napraveno následující rok kypřením a zlepšením stavu poškozené půdy.
EnglishOnly legally binding measures will enable us to set an ambitious soil strategy in motion.
Pouze právně závazná opatření nám umožní uvést do chodu strategii s náročnými cíli.
EnglishMy region - Flanders - has also been conducting a progressive soil policy for some years.
Můj region, Vlámsko, také již několik let provádí progresivní politiku ochrany půdy.
EnglishEnvironmentally: we need a CAP which respects the soil, which respects ...
Z hlediska životního prostředí: potřebujeme SZP, jež respektuje půdu, jež respektuje...
EnglishProtection of soil - Thematic Strategy for Soil Protection (debate)
Definice rámce pro ochranu půdy - Tematická strategie pro ochranu půdy (rozprava)
EnglishThe claim that the deterioration of soil is causing climate change is, however, unacceptable.
Tvrzení, že zhoršování stavu půdy způsobuje změnu klimatu, je ovšem nepřijatelné.
EnglishMost of these live in the soil or in rotting timber and are highly sensitive to changes.
Většina z nich žije v půdě nebo v rozkládajícím se dřevě a je vysoce citlivá na změnu.
EnglishClimate change and certain unsuitable soil management practices are putting our soil at risk.
Změna klimatu a jisté nevhodné způsoby hospodaření s půdou naši půdu ohrožují.
EnglishThe insertion of beet conditioned the soil and made it more suitable for cereals.
Zasazení řepy ovlivnilo půdu a učinilo ji vhodnější pro obiloviny.
EnglishThe Directive also provides a coherent framework for existing legislation on soil protection.
Směrnice také poskytuje soudržný rámec pro platné právní předpisy na ochranu půdy.
EnglishAdopting a framework directive on soil protection would be putting the cart before the horse.
Přijmout rámcovou směrnici o ochraně půdy by bylo jako zapřahat vůz před koně.
EnglishI do not believe that there is a need for additional legislation relating to soil protection.
Nevěřím tomu, že jsou potřebné další právní předpisy týkající se ochrany půdy.