"size" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"size" Çekçe çeviri

volume_up
size {sıf.}

EN size
volume_up
{isim}

size (ayrıca: amount, dimension, extent, format)
To change the outline size, click Size, and then click a line size (thickness).
Jestliže chcete změnit velikost obrysu, klikněte na tlačítko Velikost a potom na velikost čáry (tloušťka).
And when it burst, the size of its country bubble is the size of the population.
Když se rozprskne, velikost bublin jednotlivých zemí odpovídá jejich populaci.
Click the Select a size list, and then select a size for your photos.
Klikněte na seznam Vyberte velikost a vyberte velikost fotografií.
size (ayrıca: dimension)
volume_up
dimenze {diş.}
size (ayrıca: calibre, format, caliber)
This format provides the best audio quality, but the file size will increase.
Tento formát poskytuje nejlepší zvukovou kvalitu, ale zvětšuje velikost souboru.
This format provides the best audio quality; however, the file size might increase.
Tento formát poskytuje nejlepší zvukovou kvalitu, avšak zvětšuje velikost souboru.
This format provides the best audio quality, but it increases the file size.
Tento formát poskytuje nejlepší zvukovou kvalitu, avšak zvětšuje velikost souboru.
size (ayrıca: glue, mucilage)
volume_up
klih {er.}
size
size (ayrıca: dimension, extent, format, measurement)
So, next we see a picture here that shows you before this experiment the size to which we could confine the mass of the center of the galaxy.
Dále tady vidíme obrázek, který ukazuje rozměr, do nějž jsme byli před tímto experimentem schopni zhustit hmotu galaktického středu.
size
volume_up
vzrůst {diş.}
size (ayrıca: figure, number)
Mystery number one is this: Two million years ago the human brain exploded in size.
Záhada číslo jedna je tato: Před dvěma milióny lety lidský mozek velikostně exlodoval.
Why can I say, "I'll take my steak medium rare, I need size six shoes," but I won't say, "Would you praise me this way?"
Proč dokážu říct: "Ten steak si dám středně propečený, potřebuji botu číslo šest
Note that I use the plural, 'labour markets', because the report recognises that there is no 'one size fits all' as far as flexicurity is concerned.
Všimněte si, že používám množné číslo, "trhy práce", protože zpráva uznává, že pokud jde o flexikuritu, neplatí žádné "jedna velikost padne každému".

"size" için eşanlamlılar (İngilizce):

size

Çekçe' de "size" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt should not be for the EU to dictate a 'one-size-fits-all' approach in this area.
EU by neměla v této oblasti diktovat přístup "jediné řešení pro každou situaci".
EnglishIt could be a family-size pizza; it could be a very individual-size pizza, right?
Můžete to být pizza pro celou rodinu. ~~~ Může to být malá pizza pro jednoho.
EnglishIt's interesting, because history is driven to a large degree by the size of cities.
Je to zajímavé. ~~~ Protože historie je hnána k vyššímu stupni, velikostí měst.
EnglishAfter all, without a definition, all we need is space the size of a football pitch.
Ostatně bez definice potřebujeme pouze prostor o velikosti fotbalového hřiště.
EnglishThey had high, or very high, child mortality and family size, six to eight.
Měly vysokou nebo velmi vysokou dětskou úmrtnost a šesti- až osmičlenné rodiny.
EnglishI would also like to highlight the issue of the font size used for warning texts.
Ráda bych také poukázala na otázku velikosti písma, kterým jsou vytištěna upozornění.
EnglishSo, this is called Victoria Crater, which is about a few football fields in size.
Tenhle kráter se jmenuje Victoria a má rozměry několika fotbalových hřišť.
EnglishOur objective is clear: a package of this size would normally have taken several years.
Náš cíl je jasný: Přijetí balíčku tohoto rozsahu by normálně trvalo několik let.
EnglishDepending on the web browser you use, you can upload files up to 2 GB in size.
V závislosti na použitém webovém prohlížeči můžete nahrát soubory o velikosti až 2 GB.
EnglishTurns off automatic resizing of programs if large-scale font size is in use.
Vypne automatické změny velikosti programů v případě, že jsou použita velká písmena.
EnglishNow this thing was probably about the size of a school bus when it first came in.
Celá ta věc byla pravděpodobně veliká asi jako školní autobus, když se poprvé objevila.
EnglishNo doubt the size of the profits that were rolling in blunted serious risk analysis.
Není pochyb, že výše zisků valících se na účty otupila vážnou analýzu rizik.
EnglishRomania has a very large number of farmers, but their farms are small in size.
V Rumunsku je velké množství zemědělců, ale jejich hospodářství jsou malá.
EnglishUnveiling of giant-size euro banknotes on the Eurotower on 30 August 2001
Odhalování zvětšené podoby eurobankovek na budově ECB Eurotower 30. srpna 2001
EnglishThe Governing Council of the ECB decides on the scope and size of the interventions.
O oblasti působnosti a výši těchto intervencí rozhoduje Rada guvernérů ECB.
EnglishWe do not have any companies of that size, but smaller ones have indeed gone bankrupt.
Nemáme žádné společnosti této velikosti, ale menší se samozřejmě dostaly do úpadku.
EnglishTurns off automatic resizing of programs if large-scale font size is used.
Vypne automatické změny velikosti programů v případě, že jsou použita velká písmena.
EnglishMany ask whether a country the size of Sweden can shoulder this responsibility.
Mnozí se ptají, zda země velikosti Švédska může tuto odpovědnost nést.
EnglishThe growth of GDP is increasingly dependent on the size of the services sector.
Růst HDP v čím dál větší míře závisí na velikosti odvětví se službami.
EnglishWhen it comes to the votes, each country has a vote that matches its size.
Dojde-li na hlasování, hlas každé země má váhu odpovídající její velikosti.