"to settle" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to settle" Çekçe çeviri

EN to settle
volume_up
[settled|settled] {fiil}

It is time to calm the institutions down, settle the issues and focus on real policymaking.
Je na čase uklidnit orgány, urovnat problémy a soustředit se na skutečnou tvorbu politik.
I would like to suggest to Mr Barrot that here too we should try to settle, and indeed improve, the diplomatic aspects with Gibraltar over maritime safety.
Ráda bych navrhla panu Barrotovi, abychom se snažili urovnat a zlepšit diplomatickou stránku s Gibraltarem, pokud jde o námořní bezpečnost.
I have also raised it with Chancellor Merkel in this House: she stated in her personal capacity that she agreed on the need to settle the matter.
Také jsem ji nadnesl v této sněmovně před kancléřkou Merkelovou: prohlásila ze své funkce, že souhlasí s nutností tuto záležitost urovnat.
Otherwise, whole peoples may be able to settle in Europe under refugee status.
Jinak se díky postavení uprchlíků budou moci v Evropě usadit celé národy.
Every non-EU worker wishing to settle in Europe will still have to get a residence permit first.
Každý pracovník ze země mimo EU, který se chce usadit v Evropě, bude i nadále muset získat nejprve povolení k pobytu.
The 'Blue Card' offers an opportunity for migrants to settle with their families and work in our countries.
Modré karty nabízejí přistěhovalcům příležitost usadit se spolu s jejich rodinami a pracovat v našich zemích.
Paní komisařko, opravdu musíme tuto věc vyřešit.
Please do not misunderstand me: I did not wish to settle a dispute that I am, moreover, incapable of settling.
Rozumějte: Nerad bych začal spor, který nejsem v rámci své pravomoci schopný vyřešit.
Pojďme to vyřešit ven!
to settle (ayrıca: to arrange, to negotiate)
to settle (ayrıca: to colonize, to colonise)
to settle (ayrıca: to fix)
to settle (ayrıca: to populate, to people, to colonise)
to settle
. - I voted in favour because I consider it essential to help Brazilian people to settle the huge territories.
. - Hlasoval jsem kladně, neboť považuji za velmi důležité pomoci obyvatelům Brazílie vypořádat se s problémy obrovských území.

Çekçe' de "to settle" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis agreement requires all parties to settle their differences by peaceful means.
Tato smlouva vyžaduje, aby všechny strany své spory urovnaly mírovými prostředky.
EnglishLet us, however, ask this question: what if we settle these immigrants in Europe?
Položme si však tuto otázku: co se stane, když tyto imigranty přesídlíme do Evropy?
EnglishThey will not be free and fair, but we must settle for one small step after another.
Nebudou svobodné a rovné, ale musíme se spokojit s postupem po malých krůčcích.
EnglishAnd even though I finished my degree, I realized I could not settle into a career in law.
A i když jsme získala titul, uvědomila jsem si, že nemohu začít kariéru v právu.
EnglishIn order to come up with global rules, we cannot simply settle matters in Europe.
Abychom předložili globální pravidla, nemůžeme řešit jen otázky Evropy.
EnglishThe Council has already done a lot of work at all levels to settle many issues.
Rada už udělala mnoho práce na všech úrovních, aby vyřešila řadu úkolů.
EnglishIf you settle in another EU country, you are subject to that country's laws.
Pokud se odstěhujete do zahraničí, vztahují se na vás zákony dané země.
EnglishThey have helped to settle down the markets, which was exactly what we needed to do.
Pomohly uklidnit trhy, což bylo přesně to, co bylo zapotřebí udělat.
EnglishYour ultimate allegiance must always be to the country in which you settle.
Vaše bezpodmínečná oddanost musí vždy náležet zemi, v níž se usadíte.
EnglishOne ambition we did not have was to settle the issue of the energy mix.
Jednu ambici jsme ale neměli, a sice řešit otázku skladby zdrojů energie.
EnglishIn times gone by, governments would settle major international disturbances with military wars.
V minulých dobách by vlády urovnaly velké mezinárodní nepokoje pomocí válek.
EnglishEurope should not settle for anything less than 'cum laude' in the SME exam.
Tuto zkoušku z předmětu malé a střední podniky by Evropa neměla složit jinak než "na výbornou ”.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, I agree that this is a difficult matter to settle.
(DE) Pane předsedo, dámy a pánové, souhlasím, že se jedná o obtížně řešitelnou záležitost.
EnglishNor, at that time, did anyone apply to the UN in order to settle this dispute; now they have done so.
Nikdo se také v té době neodvolal k OSN, aby spor vyřešila, a nyní k tomu došlo.
EnglishForget the full-time president until you settle what the six-month stagiaire is going to do.
Zapomeňte na řádného prezidenta, dokud se nedohodnete, co bude dělat šestiměsíční stagiaire.
EnglishIt is a project budget, and the EU must be able to settle its accounts.
Jde o rozpočet projektů a EU musí být schopna vyrovnat své účty.
EnglishAnd sometimes we settle for the world as it is, even when it doesn't reflect our values and aspirations.
A někdy se spokojíme s tím jaký svět je, i když nereflektuje naše hodnoty a touhy.
EnglishViolence has been used in the past to settle differences and has once again triumphed over dialogue.
Násilí se v minulosti používalo k urovnání rozdílů a nyní znovu převládlo nad dialogem.
EnglishIn the current situation it is absurd to settle more immigrants in Europe in such a forcible manner.
V současné situaci je absurdní usídlovat více imigrantů v Evropě takto násilnou formou.
EnglishIt only takes a few minutes to put on and for the signals to settle.
Trvá pouze pár minut si ho nasadit a počkat na ustálení signálu.