"scope" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"scope" Çekçe çeviri

EN scope
volume_up
{isim}

scope (ayrıca: aim, end, goal, objective)
volume_up
cíl {er.}
Furthermore, the scope of the agreement aims at greater flight and passenger safety.
Cílem rozsahu dohody je navíc větší bezpečnost letů i cestujících.
In order to save time, there must be scope for decisions on individual cases, for example.
S cílem ušetřit čas musí existovat například rámec pro rozhodnutí v jednotlivých případech.
I believe there is scope here to cooperate closely with the Commission in order to improve company law.
Jsem přesvědčený, že je potřeba úzce spolupracovat s Komisí s cílem zlepšit oblast obchodního práva.
scope (ayrıca: coverage, range, reach, sphere)
The Commission is considering the scope of proposals to this effect.
Komise za tímto účelem posuzuje dosah návrhů.
Jak víme, jejich dosah je celosvětový.
Aquaculture products and products with marginal Community trade will, however, be excluded from its scope.
Produkty akvakultury a produkty pro okrajový trh Společenství budou však mimo jeho dosah.
scope (ayrıca: area, expanse, extent, latitude)
The scope for intervention is as important as the extended mandate of the Union.
Prostor pro intervence je stejně důležitý jako rozšířený mandát Unie.
It contains much more scope for decentralisation of responsibilities.
Obsahuje daleko větší prostor pro decentralizaci odpovědnosti.
Such an initiative will have no scope for those unwilling to move forward.
Taková iniciativa nebude mít žádný prostor pro ty, kteří se nechtějí posouvat vpřed.
scope (ayrıca: activity, terms of reference)
This regulation expanded the scope of controls on sale and transportation.
Působnost tohoto nařízení se rozšířila na kontrolu prodeje a přepravy.
Mrs Napoletano's report does not tackle the first mistake, and that limits its scope.
Zpráva paní Napoletanové se nevyrovnává s první chybou a čímž je její působnost omezena.
The scope of this procedure has not been specified and, therefore, is also not entirely clear.
Působnost tohoto postupu nebyla přesně stanovena, a proto rovněž není zcela jasná.
The scope of these commitments is broader than that of any comparable agreement.
Rozsah těchto závazků je širší než rozsah závazků jakékoli srovnatelné dohody.
Is the scope of the existing Community programme differentiated geographically?
Je rozsah stávajícího programu Společenství geograficky diferencován?
The strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
Strategické partnerství musí mít výrazný rozsah a postupný charakter.
scope (ayrıca: frame, framework, cadre)
This will provide ample scope for funding civil society actions.
To poskytne široký rámec pro financování činností občanské společnosti.
The scope of the citizens' initiative, however, is not yet cut and dried.
Rámec občanské iniciativy však ještě není jednoznačný.
Can we extend the scope of the European funds without increasing them?
Můžeme rozšířit rámec evropských fondů, aniž bychom je zároveň zvětšili?
scope (ayrıca: course, lane, line, pathway)
volume_up
dráha {diş.}
scope (ayrıca: microscope)
scope
scope (ayrıca: telescope)
scope (ayrıca: latitude, leeway, liberty)
volume_up
volnost {diş.}
I believe that the oral amendment is well worded and allows us a great deal of free scope and I therefore ask you to support it.
Ústní pozměňovací návrh je podle mého názoru vhodně formulován a umožňuje nám velkou volnost, a proto vás žádám, abyste ho podpořili.
scope (ayrıca: breadth, broadness, latitude, width)
volume_up
šíře {diş.}
The scope and modalities for the test should be developed in light of recent events and making full use of the available expertise.
Šíře a konkrétní podoba testu by měla být stanovena v souvislosti s nedávnými událostmi a měla by plně využít veškeré dostupné odborné znalosti.

"scope" için eşanlamlılar (İngilizce):

scope

Çekçe' de "scope" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe scope for conflicts of interest to influence ratings must be firmly addressed.
Musíme se důrazně zabývat rozsahem konfliktů zájmů, které ovlivňují hodnocení.
EnglishThe first thought concerns the scope of the permanent crisis management mechanism.
První myšlenka se týká rozsahu působnosti stálého mechanismu pro řízení krizí.
EnglishThe main problems were primarily encountered in defining the scope of application.
S hlavními problémy jsme se setkali především při stanovení rozsahu uplatnění.
EnglishThe key challenges for the revision will be to define the scope of the directive.
V revizi bude hrát klíčovou roli stanovení rozsahu působnosti této směrnice.
English. - I voted to exempt heritage railways from the scope of this directive.
písemně. - Hlasoval jsem pro vyloučení historických železnic z působnosti směrnice.
EnglishThis investigative tool lies outside of the scope of the Data Retention Directive.
Tento vyšetřovací nástroj nespadá do oblasti působnosti směrnice o uchovávání údajů.
EnglishIt should be noted, too, that the initiative has a deliberately broad scope.
Měli bychom si také povšimnout, že má iniciativa záměrně širokou oblast působnosti.
EnglishDirective 2000/43 is an important instrument with a broad scope for application.
Směrnice č. 2000/43 je důležitým nástrojem se širokým rozsahem uplatnění.
EnglishSo I think there is great scope here, and I look forward to its development.
Myslím, že je zde široké pole působnosti a těším se na vývoj této iniciativy.
EnglishIt also states that specialised vehicles are generally not included in its scope.
Rovněž stanoví, aby do rozsahu její působnosti obecně nespadala specializovaná vozidla.
EnglishThe Governing Council of the ECB decides on the scope and size of the interventions.
O oblasti působnosti a výši těchto intervencí rozhoduje Rada guvernérů ECB.
EnglishI would therefore urge you to keep rare diseases in the scope of the directive.
Proto naléhám, abyste vzácná onemocnění v rámci této směrnice ponechali.
EnglishWithin this brief scope, I would like to address the freshwater question.
V rámci tohoto omezeného prostoru bych se chtěl věnovat problematice sladkých vod.
EnglishAs you know, most of these issues fall within the scope of Member States.
Jak víte, většina z těchto otázek spadá do oblasti působnosti členských států.
EnglishThis proposal excludes photovoltaic panels from the scope of the RoHS Directive.
12. Tento návrh vyjímá z působnosti směrnice RoHS fotovoltaické panely.
EnglishHowever, I also have to express concerns regarding the legal base and scope.
Musím ale také vyjádřit obavy týkající se jeho právního základu a oblasti působnosti.
EnglishWe must also stop illegal shipments and change the scope of the directive.
Musíme také zastavit nedovolenou přepravu a změnit oblast působnosti této směrnice.
English("Scope" refers to the set of computers that can use this port opening.)
(Slovem Obor se označuje sada počítačů, které mohou použít otevření tohoto portu.)
EnglishIt brings this area of policy fully within the scope of our normal procedures.
Politika v této oblasti se tak plně začleňuje do našich běžných postupů.
EnglishNewsgroups are international in scope, with participants from all corners of the Internet.
Diskusní skupiny jsou mezinárodního rozsahu s účastníky ze všech koutů Internetu.