"satisfying" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"satisfying" Çekçe çeviri

EN satisfying
volume_up
{sıfat}

satisfying (ayrıca: satisfactory)
The fact that it has been possible to achieve agreement at second reading is, of course, particularly satisfying.
Skutečnost, že bylo možné dosáhnout dohody v druhém čtení, je samozřejmě zvláště uspokojující.
The fact that these parliamentary proposals have been accepted by both the Commission and the Council is particularly satisfying and gives hope for future interinstitutional agreement.
Obzvlášť uspokojující je skutečnost, že tyto parlamentní návrhy přijala Komise i Rada.
We're using games to get away from everything that's broken in the real environment, everything that's not satisfying about real life, and we're getting what we need from games.
Využíváme hry k úniku před vším, co nefunguje ve skutečném prostředí, co není ve skutečném životě uspokojující, a to, co potřebujeme, dostáváme od her.
satisfying (ayrıca: satisfactory, satisfiable)
volume_up
uspokojivý {sıf. er.}

"satisfying" için eşanlamlılar (İngilizce):

satisfying

Çekçe' de "satisfying" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is an unacceptable way of satisfying needs that are based on a certain hierarchy.
Je nepřijatelným způsobem uspokojování potřeb vycházejících z určité hierarchie.
EnglishMy first satisfying sculpture was made in collaboration with these fishermen.
Má první uspokojivá plastika vznikla ve spolupráci s těmito rybáři.
EnglishFinally, I also welcome the efforts of the Swedish Presidency to reach a satisfying conclusion.
A konečně vítám také úsilí švédského předsednictví o dosažení uspokojujících výsledků.
EnglishIt is satisfying to see that the number of people travelling to the European Union has increased.
Je uspokojivé vidět, že množství lidí cestujících do Evropské unie vzrostlo.
EnglishUsing a shared certificate is acceptable for satisfying the AdWords SSL policy requirements.
Sdílený certifikát postačuje ke splnění požadavků zásad AdWords týkajících se protokolu SSL.
EnglishSuccess was just as much about pleasing key figures as it was about satisfying one's own preferences.
Úspěch byl stejně tak o uspokojení klíčových autorit, jako o uspokojení vlastních přání.
EnglishThat is prosperity, the saving of time in satisfying your needs.
To je blahobyt, úspora času při uspokojování svých potřeb.
EnglishIt is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
EnglishIt is therefore satisfying that more than 20% of EU inhabitants take part in various voluntary activities.
Proto je uspokojivé, že více než 20 % obyvatel EU se zúčastňuje různých dobrovolnických činností.
EnglishI find it very satisfying that soil degradation is recognised as a grave problem that must be overcome.
Považuji za velmi uspokojivé, že degradace půdy je uznána jako vážný problém, který je nutné vyřešit.
EnglishEven if we do not find the results of the strategy satisfying, the objectives set in the strategy are still relevant.
Dokonce i když neshledáváme výsledky této strategie uspokojivými, cíle v ní stanovené nadále platí.
EnglishThe market has not, in fact, succeeded when it comes to satisfying people's need for work and social rights, for example.
Trh totiž není úspěšný, co se týče například uspokojování potřeb lidí po práci a sociálních právech.
EnglishBut really the most satisfying experience I've had is the act of listening, which is what we need in any good relationship.
Nicméně nejuspokojivější zážitek, jaký jsem měla, byl akt naslouchání, což je nezbytné v každém dobrém vztahu.
EnglishIt has been mentioned, and for us it was more than satisfying, that the issue of the Eurovignette, amongst other subjects, was resolved.
To již zaznělo a bylo pro nás více než zadostiučiněním, že mimo jiné byla vyřešena otázka euroznámky.
EnglishRussia is always trying to play the EU Member States off against one another because that is, of course, more satisfying for our partners.
Rusko se vždy snaží poštvat členské státy EU proti sobě, protože to je pro naše partnery samozřejmě výhodnější.
EnglishI believe also, our generation, our relationship to satisfying what we want is far less tangible than any other previous generation.
Věřím, že naše generace, naš vztah k uspokojování našich potřeb je mnohem méně hmotný než v případě předchozích generací.
EnglishI should like to congratulate Mr Cancian for his excellent work, thanks to which we were able to reach a satisfying and well-balanced compromise.
Chtěl bych poblahopřát panu Cancianovi k vynikající práci, díky které jsme dosáhli uspokojivého a dobře vyváženého kompromisu.
EnglishThis is a method of handling bankruptcy that consists of satisfying the claims of creditors while at the same time preserving the business of the debtor.
Jedná se o způsob řešení úpadku, který spočívá v uspokojování pohledávek věřitelů při současném zachování podniku dlužníka.
English. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, it is very satisfying to see the culmination and conclusion of such an important report.
zpravodaj. - (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, je velice uspokojivé sledovat, jak práce na této důležité zprávě vrcholí a jak je zpráva dokončována.
EnglishIt should be fairly divided between scientific sectors and it should be oriented towards satisfying grassroots needs and improving the lives of the workers.
Měl by být spravedlivě rozdělen mezi vědecká odvětví a měl by se zaměřit na uspokojení potřeb nejširších vrstev společnosti a zlepšení života pracujících.