"rigour" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"rigour" Çekçe çeviri

EN rigour
volume_up
{isim}

rigour (ayrıca: accuracy, exactitude, exactness, fineness)
rigour (ayrıca: rigidity, severity, sternness, strictness)
Rigour in terms of information means there is a need for equal rigour in accounting.
Přísnost z hlediska informací znamená nutnost stejné přísnosti i v účetnictví.
V prodejnách potřebujeme dohled a přísnost.
Counter to what some of its advocates believe, it would mean even greater discipline and rigour.
Na rozdíl od toho, co si myslí někteří její obhájci, by to znamenalo ještě větší disciplínu a přísnost.
rigour (ayrıca: hardness, rigidity, asperity, callosity)
volume_up
tvrdost {diş.}
rigour (ayrıca: discipline)
volume_up
kázeň {diş.}
I hope the ECHA will fulfil the purposes for which it was created, and will improve its budgetary rigour and its capacity for planning.
Doufám, že agentura ECHA naplní účel, pro který byla zřízena, a zlepší svou rozpočtovou kázeň a schopnost plánování.

"rigour" için eşanlamlılar (İngilizce):

rigour

Çekçe' de "rigour" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAn effort needs to be made towards rigour, but it needs to be made by all of us.
Pokud jde o dosažení důslednosti, musí být vyvinuto úsilí, ale to musíme vyvinout všichni.
EnglishIt is therefore important that the necessary preparations are being continued with rigour.
Je proto důležité, aby nezbytné přípravy pokračovaly i nadále se stejnými nároky.
EnglishHowever, rigour should not mean zero deficit or austerity, but rather intelligent spending.
Důslednost by však neměla znamenat nulový schodek nebo úspory, ale spíš rozumné výdaje.
EnglishThe Member States are responsible because they are not applying the regulations with enough rigour.
Členské státy jsou na vině, neboť neuplatňují pravidla s dostatečnou přesností.
EnglishThese principles will have to translate to budgetary rigour, simplicity and transparency.
Výsledkem těchto zásad musí být dodržování rozpočtové kázně, zjednodušení a transparentnost.
EnglishIt must pursue the reforms, which were initiated at previous meetings, with rigour and vigour.
Musí přísně a rázně pokračovat v reformách, které byly zahájeny na předchozích schůzkách.
EnglishThis, unfortunately, has done nothing at all for the rigour of the provisions.
To naneštěstí nijak nepomůže přísnosti těchto ustanovení.
EnglishInnovation could also help resolve the dilemma between budgetary rigour and pro-growth policy.
Inovace by také mohly pomoci vyřešit dilema mezi rozpočtovou přísností a prorůstovou politikou.
EnglishAbove all, 2009 is an election year, in which we must strive for rigour and financial discipline.
Rok 2009 je především rokem voleb a musíme během něho usilovat o přesnost a rozpočtovou disciplínu.
EnglishThis process lacks scientific rigour and integrity.
Tento postup postrádá vědeckou přesnost a integritu.
EnglishHowever, the Council can often be accused of a lack of political rigour, proactive measures and rapid response.
Přesto je Rada mnohdy obviňována z nedostatku politické přísnosti, proaktivních opatření a rychlých reakcí.
EnglishWe must therefore push for environmental rigour not only within the European Union, but also outside it.
Musíme proto tlačit na zavedení předpisů pro oblast životního prostředí nejen uvnitř Evropské unie, ale také mimo ni.
EnglishI believe, however, that there has been a certain lack of rigour on the European Union's part in its attempts to achieve this.
Domnívám se však, že v pokusech o dosažení této spolupráce byla Evropská unie poněkud nedůsledná.
EnglishThis was clear proof of discipline and rigour.
To je jasný důkaz disciplinovanosti a důslednosti.
EnglishWe also need the right President in the chair, who can exercise a judicious measure of rigour and flexibility.
Potřebujeme také správného předsedajícího, který může uplatňovat moudré opatření týkající se přesnosti a flexibility.
EnglishThis package lacks the sufficient scientific rigour which is needed both to defend our health and our economy.
Tento balíček postrádá dostatečnou vědeckou důkladnost, kterou potřebujeme na obranu našeho zdraví i životního prostředí.
EnglishWithout this effort to ensure rigour in the use and compilation of data, the promises of rigour will not be kept.
Bez tohoto úsilí o zajištění přísných postupů při používání a zpracovávání údajů nebude možné sliby týkající se této přísnosti dodržet.
EnglishI believe that if these investigations were conducted with more rigour and composure, their conclusions would be more effective.
Jsem přesvědčený, že kdyby se tato vyšetřování vykonala důkladnějším a klidnějším způsobem, výsledky by byly efektivnější.
EnglishWas there negligence on the part of the Irish authorities in enforcing with rigour the feed law and food safety requirements?
Došlo k nedbalosti ze strany irských orgánů při přísném prosazování požadavků bezpečnosti potravin a právních předpisů týkajících se krmiv?
EnglishIt is fundamental for there to be greater rigour in applying the Cohesion Fund so that asymmetries between the Member States and regions of the EU can be reduced.
Je zásadní pro důslednější využívání Fondu soudržnosti ke snižování nerovností mezi členskými státy a regiony EU.