"rigorous" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"rigorous" Çekçe çeviri

EN rigorous
volume_up
{sıfat}

rigorous (ayrıca: accurate, exact, fastidious)
volume_up
precizní {sıf. er.}
This approach seems to me to be both fair and rigorous in legal terms.
Tento přístup se mi zdá jak spravedlivý, tak precizní z právního hlediska.
Mr President, I should like to congratulate Mr Coelho, and I do this because his work is consistently rigorous.
Pane předsedající, rád bych poblahopřál panu Coelhovi a činím tak, protože jeho práce je jako vždy precizní.
I believe that there can only be sustainable innovation if there are rigorous, sustainable and demanding public policies.
Domnívám se, že udržitelná inovace může být zajištěna pouze za předpokladu, že existují precizní, udržitelné a náročné veřejné politiky.
rigorous (ayrıca: rigid, severe, stark, stern)
volume_up
přísný {sıf. er.}
Rigorous monitoring, in order to end the era of corrupt governments, is more important than ever in this critical period.
Přísný dohled, který by ukončil éru zkorumpovaných vlád, je v tomto kritickém období důležitější než kdy jindy.
We need a more systematic and rigorous preventive budgetary surveillance, so that cases like the Greek case will never happen again.
Potřebujeme systematičtější a přísný preventivní rozpočtový dohled, aby už nikdy nedošlo k případům, jako byl ten řecký.
While our selection process is not as rigorous as NASA, it's nonetheless thorough.
A ačkoliv náš přijímací proces není tak přísný a důkladný jako v NASA, stále hledáme schopnost, disciplínu, výdrž a sílu.
rigorous (ayrıca: consistent, meticulous)
volume_up
důsledný {sıf. er.}
Our Assembly must therefore be more rigorous, and it needs a higher profile.
Naše shromáždění musí být proto důslednější a musí být více na očích.
A rigorous measurement framework, widely agreed and adopted by the industry, is a must to quantify the real benefits of information and communication technologies.
Důsledný rámec opatření, který průmysl obecně schvaluje a přijímá, je nutností pro vyčíslení skutečných výhod informačních a komunikačních technologií.
The common methodology of the stress tests was agreed at European level; it was very rigorous, with adverse macro-economic scenarios.
Společná metodologie zátěžových testů byla dohodnuta na evropské úrovni, je velmi důsledná a počítá s nepříznivými makroekonomickými scénáři.
rigorous (ayrıca: rigid, rigours)
volume_up
rigorózní {sıf. er.}
The shipyard workers believe that the Commission's approach to their workplace is too rigorous and unfair.
Dělníci z loděnic se domnívají, že přístup Komise k jejich podniku je příliš rigorózní a nespravedlivý.
We must certainly implement rigorous budgetary policies to monitor and ensure that similar situations do not arise in the future.
Zcela nezbytně musíme zavést rigorózní rozpočtové politiky, které budou situaci sledovat a zajistí, aby se něco takového v budoucnu neopakovalo.
rigorous (ayrıca: butch, callous, hard, keen)
volume_up
tvrdý {sıf. er.}

"rigorous" için eşanlamlılar (İngilizce):

rigorous
rigor

Çekçe' de "rigorous" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn such cases, in fact, disposal must be even more rigorous and careful.
V těchto případech musí být odstraňování těchto odpadů o to přísnější a opatrnější.
EnglishI repeat: we demand transparency, and we want clear and rigorous legislation.
Opakuji: žádáme transparentnost a jednoznačnou a důslednou legislativu.
EnglishThe rigorous work on the details takes place here in the European Parliament.
Mravenčí práce při precizování detailů se odehrává zde, v Parlamentu.
EnglishOur Assembly must therefore be more rigorous, and it needs a higher profile.
Naše shromáždění musí být proto důslednější a musí být více na očích.
EnglishSiemens is the subject of a rigorous investigation, but no one looks at the US.
V Siemensu probíhá přísné vyšetřování, ale nikdo se nedívá na USA.
EnglishWe must avoid data being stored and therefore we need a rather rigorous level of control.
Musíme zabránit ukládání dat, a potřebujeme tudíž velice přísnou kontrolu.
EnglishI would not want the European Parliament to be anything less than rigorous in this area.
Očekávám, že Evropský parlament bude v této oblasti zcela nekompromisní.
EnglishThe work is certainly rigorous and of good quality, and I would like to thank him for that.
Jeho práce je rozhodně pečlivá a kvalitní, za což bych mu chtěl poděkovat.
EnglishOnly the rigorous work on the details of the matter takes place here in this Parliament.
Zde, v Parlamentu, se odehrává jen mravenčí práce při precizování detailů této záležitosti.
EnglishIn any case, we must be very attentive and rigorous on certain points.
V každém případě musíme být v některých věcech velmi pozorní a přísní.
EnglishHowever, it does not fail to have a rigorous approach to the effective use of available resources.
Přesto důsledně přistupuje také k účinnému využívání dostupných prostředků.
EnglishRegarding the issue of being careful and rigorous, I agree with you.
Pokud jde o otázku opatrnosti a nekompromisnosti, souhlasím s vámi.
EnglishI know we will have time to debate this in the future, but it must be a rigorous and vigorous debate.
Vím, že na tuto rozpravu bude čas v budoucnu, ale musí to být rázná a řízná rozprava.
EnglishThis must be counterbalanced by the fundamental and rigorous protection of personal data.
To je třeba vyvážit zásadní a přísnou ochranou osobních údajů.
EnglishThat will ensure that the decisions made are rigorous, right and fair.
To zajistí, že rozhodnutí budou pečlivá, správná a spravedlivá.
EnglishIs there, in fact, a European basis for the rigorous tightening-up of the sanctions against the Iranian regime?
Existuje evropský základ pro tvrdé, zpřísňující se sankce proti íránskému režimu?
EnglishIt is an instrument that could help in making the fight against climate change more rigorous and effective.
Jde o nástroj, který může pomoci při zpřísňování a zefektivňování boje proti změně klimatu.
EnglishHowever, candidates must be subject to rigorous and exacting standards as laid out in the Copenhagen criteria.
Kandidáti však musí vyhovět přísným a náročným normám stanoveným v kodaňských kritériích.
EnglishIt has managed to combine a rigorous method with the flexibility necessary in these economic conditions.
Podařilo se jí skloubit přísnou metodu s flexibilitou nezbytnou v těchto hospodářských podmínkách.
EnglishWe all know about the extremely rigorous cross-compliance rules.
Všichni známe mimořádně přísná pravidla podmíněnosti.