EN rigidity
volume_up
{isim}

rigidity (ayrıca: quiescence, torpor, motionlessness, torpidity)
(CS) Mr President, in light of what is happening in the Arab world, in Libya, Egypt, Tunisia and elsewhere, the rigidity and immobility of the Iranian regime is even more apparent.
(CS) Pane předsedající, ve světle toho, co se děje v arabském světě, Libyi, Egyptě, Tunisku a jinde, rigidita a nehybnost íránského režimu vyniká ještě více.
rigidity (ayrıca: intransigence)
rigidity (ayrıca: inflexibility)
rigidity (ayrıca: inflexibility, intractability)
I believe that rigidity and bureaucracy are always lying in wait.
Jsem přesvědčen, že nepoddajnost a byrokracie stale číhají v záloze.
rigidity (ayrıca: fastness, firmness, fixity, fortification)
volume_up
pevnost {diş.}
rigidity (ayrıca: rigour, severity, sternness, strictness)
rigidity (ayrıca: stupor, torpor, fixedness, inelasticity)
Chceme pružnost, ne strnulost!
Třetí věcí je strnulost našeho rozpočtu.
The draft resolution also refers to the risks posed by economic differentials across euro-area countries, which to some extent reflect structural rigidities and/or inappropriate national policies.
Návrh usnesení rovněž zmiňuje rizika způsobená ekonomickými rozdíly napříč státy eurozóny, která do určité míry odrážejí strukturální strnulost či nevhodnou státní politiku.
volume_up
tuhost {diş.}
rigidity (ayrıca: hardness, rigour, asperity, callosity)
volume_up
tvrdost {diş.}

"rigidity" için eşanlamlılar (İngilizce):

rigidity
rigid

Çekçe' de "rigidity" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishInstead of a pragmatic search for a solution, we have had heavy-handed rigidity.
Namísto pragmatického hledání řešení jsme se setkali s přehnaně tvrdou rigiditou.
EnglishPrivate education initiatives are needed to release the country from its rigidity.
Soukromé vzdělávací iniciativy jsou potřebné k tomu, aby zbavily zemi její strnulosti.
EnglishWe do not need an oracle to realise that the distinguishing feature of our age is not rigidity but constant change.
Nepotřebujeme věštce, abychom zjistili, že charakteristickým rysem naší doby není rigidita, ale neustálá změna.
EnglishAnd the seat riser, for example, serving as a mounting for the seat as well as a structural part of the functional rigidity.
Tak třeba zvedák sedadel sloužil jako upevnění sedadel, a také jako součást struktury funkčního zpevnění.
EnglishI would be happy to have this flexibility, and I am sure my fellow Commissioners would be happy to have it because, yes, sometimes this rigidity of the budget leaves us with our hands tied.
Velice bych ji však ocenila, stejně jako by ji zcela určitě ocenili moji kolegové v Komisi, protože nám tato zkostnatělost rozpočtu někdy opravdu svazuje ruce.
EnglishGetting rid of the rigidity which, in particular, prevents young people and older workers from getting onto the job market must be given top priority if we are to defeat exclusion.
Máme-li se však vypořádat s vyloučením, musíme se na zcela prvním místě zbavit nepružnosti, která zejména brání mladým lidem a starším pracovníkům ve vstupu na pracovní trh.