EN rights
volume_up
{çoğul}

rights
volume_up
práva {diş. çoğ.}
Our main responsibility is for citizens' rights, and we must guard these rights.
Naší hlavní odpovědností je odpovědnost za práva občanů a tato práva musíme hájit.
Petitions are about citizens fighting for their rights, their European rights.
Petice jsou o právu občanů bojovat za svá práva, za svá evropská práva.
Civil and political rights are no more important than economic and social rights.
Občanská a politická práva nejsou o nic důležitější než ekonomická a sociální práva.

Çekçe' de "rights" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere are even different emphases within the overall complex of consumer rights.
Odlišné jsou dokonce i priority v rámci celkového souboru spotřebitelských práv.
EnglishIn this context, the repression of human rights defenders remains a key concern.
V této souvislosti nás nejvíce znepokojují represe vůči obráncům lidských práv.
English(PL) Mr President, the European Union is founded upon respect for human rights.
(PL) Pane předsedající, Evropská unie je založena na respektování lidských práv.
EnglishThe European Union is based on principles that include respect for human rights.
Evropská unie je založena na zásadách, které zahrnují respektování lidských práv.
EnglishSecondly, we need to have an explicit human rights check in the executing state.
Poté je nutno ve vykonávajícím státě viditelně provádět kontrolu lidských práv.
EnglishThis will mean a rough ride for the simplification of consumer rights legislation.
Bude to znamenat bouřlivou cestu za zjednodušením legislativy práv spotřebitele.
EnglishThey call on us to totally abandon fundamental rights to protect something else.
Vyzývají nás, abychom se zcela zřekli základních práv k ochraně něčeho jiného.
EnglishThe Union adopted new guidelines on the rights of the child on 10 December 2007.
Dne 10. prosince 2007 přijala Unie nové obecné zásady týkající se práv dítěte.
EnglishThey are highly respected partners in the implementation of human rights projects.
Jsou to vysoce uznávaní partneři při provádění projektů v oblasti lidských práv.
EnglishViolence against human rights defenders is not restricted to the North Caucasus.
Násilí namířené proti obráncům lidských práv se neomezuje pouze na střední Kavkaz.
EnglishWe are concerned about the numerous human rights violations being reported to us.
Zneklidňují nás četné případy porušování lidských práv, o nichž jsme informováni.
EnglishFinancing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide (
Zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě (
EnglishIt means that we become outlaws, that we abandon our rights to legal protection.
Znamená to, že se stavíme mimo zákon, že se vzdáváme svých práv na právní ochranu.
EnglishAt the time of this debate, several human rights defenders are on hunger strike.
Ve chvíli, kdy probíhá tato diskuse, drží několik ochránců lidských práv hladovku.
EnglishAmendment 11 draws attention to human rights concerns in Columbia and Honduras.
Pozměňovací návrh 11 upozorňuje na otázky lidských práv v Kolumbii a Hondurasu.
EnglishPeople want a European Bill of Rights just like in the federal United States.
Lidé chtějí evropskou listinu práv stejně jako ve federálních Spojených státech.
EnglishI always regard him as a great ally in the fight to defend fundamental rights.
Vždy jsem si ho vážila jako úžasného spojence v boji za obranu základních práv.
EnglishTo re-obtain rights to the files, you'll need to contact the provider of the files.
Chcete-li znovu získat oprávnění k souborům, obraťte se na jejich poskytovatele.
EnglishI can tell you that, after verification, there has been no abuse of voting rights.
Chci vám oznámit, že kontrola prokázala, že nedošlo ke zneužití hlasovacích práv.
EnglishHow would we solve the Czech request regarding the Charter of Fundamental Rights?
Jak bychom měli vyřešit požadavek České republiky ohledně Listiny základních práv?