"to refer" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to refer" Çekçe çeviri

EN to refer
volume_up
[referred|referred] {fiil}

to refer (ayrıca: to point out, to remit)
However, we should refer to the need to reduce by-catch and eliminate discards.
Měli bychom však poukázat na nutnost snížit vedlejší úlovky a vyloučit výměty.
Allow me to refer to one final point, which relates to the amending budget.
Dovolte mi poukázat na závěrečný bod, který se týká opravného rozpočtu.
(PL) Mr President, I asked for the floor in order to refer to the mission to Afghanistan.
(PL) Pane předsedající, požádal jsem o slovo, abych mohl poukázat namisi do Afghánistánu.
to refer

Çekçe' de "to refer" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI would like to refer to some aspects of this report that really impressed me.
Rád bych se zmínil o některých aspektech této zprávy, které mě skutečně zaujaly.
EnglishExplanations of vote may refer only to the European Strategy for the Danube Region.
Vysvětlení hlasování se mohou vztahovat pouze k evropské strategii pro Podunají.
EnglishHowever, research must continue and must refer in particular to gender differences.
Výzkum však musí pokračovat a musí se zaměřit zejména na rozdíly mezi pohlavími.
EnglishI refer, in particular, to Europeana, which we must strengthen and promote further.
Mám zejména na mysli projekt Europeana, který musíme posilovat a dále podporovat.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, I refer to the data protection agreement.
(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, odvolávám se na dohodu o ochraně údajů.
EnglishI should like to refer to the Republic of Cyprus, which is now under observation.
Chtěl bych se zmínit o Kyperské republice, která je nyní předmětem sledování.
EnglishTo these, I apologise for not being able to refer to them by name as I wished.
Omlouvám se, že je nemohu všechny vyjmenovat, i když bych to udělal velmi rád.
EnglishI would like to refer for a while to collective redress, which is very important.
Ráda bych se krátce zmínila o kolektivním vymáhání, které je velmi důležité.
EnglishIn it we refer to human dignity and the ban on degrading and cruel punishment.
V této Chartě odkazujeme na lidskou důstojnost a zákaz ponižování a krutých trestů.
EnglishBut you did not refer once today to the concept of a socially responsible Europe.
Dnes jste se však o konceptu sociálně odpovědné Evropy nezmínil ani jednou.
EnglishI particularly refer to the proposal to have all slaughter at slaughter facilities.
Mám konkrétně na mysli návrh, aby všechny porážky probíhaly v jatečních zařízeních.
EnglishI would like to refer to both of these speeches and answer them both specifically.
Chtěl bych se zmínit o obou projevech a konkrétně na každý z nich odpovědět.
English(ES) Mr President, we, too, wish to refer to Rule 177 of the Rules of Procedure.
(ES) Vážený pane předsedající, i my bychom chtěli odkázat ke článku 177 jednacího řádu.
English(ES) Mr President, I refer to the first part of paragraph 4 in the split voting.
(ES) Pane předsedo, odkazuji na první část odstavce 4 v dílčím hlasování.
EnglishHere, I would like to refer to the report by Mr Casa adopted earlier on here.
Tady bych chtěla odkázat na zprávu pana Casy, která zde byla přijata dříve.
EnglishIt has already been mentioned, but I should like to refer to China at this point.
Byla o tom již řeč, přesto bych se v tomto okamžiku chtěla zmínit o Číně.
EnglishI shall not refer to the Fava report, as much has already been said about it.
Nebudu se vyjadřovat k zprávě, kterou předložit pan Fava, neboť se o ní už řeklo hodně.
EnglishMr Schulz, we shall refer to this topic in due course, according to the order of business.
Pane Schulzi, tímto tématem se budeme zabývat, až přijde čas, podle plánu práce.
EnglishFor detailed information I would refer the honourable Member to the report itself.
Podrobné údaje jsou, vážený pane poslanče, k dispozici v samotné správě.
EnglishConfronted with this situation, Mr Barrot, you refer to some key issues.
Pane Barrote, v souvislosti s touto situací připomínáte několik základních otázek.