"to reestablish" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to reestablish" Çekçe çeviri

EN to reestablish
volume_up
[reestablished|reestablished] {fiil}

First, we need to re-establish stability by consolidating public finances.
Za prvé, musíme obnovit stabilitu pomocí konsolidace veřejných financí.
It is essential to re-establish a climate of confidence.
Je nezbytně nutné obnovit prostředí důvěry.
Some of the Iraqi Prime Minister's opponents want to re-establish old alliances, such as the Iraqi United Coalition.
Někteří odpůrci iráckého premiéra chtějí obnovit staré aliance, například Sjednocenou iráckou koalici.
to reestablish

Çekçe' de "to reestablish" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe must re-establish the common external tariffs abolished by the Maastricht Agreements.
Musíme znovu zavést společné vnější tarify zrušené Maastrichtskou smlouvou.
EnglishIn future, we will also need to endeavour to re-establish our own protein supply in Europe.
V budoucnu se v Evropě musíme také snažit znovu zajistit vlastní zásobování bílkovinami.
EnglishA political resolution is the only way to re-establish peace and reconciliation in the area.
Jedinou cestou jak znovu nastolit mír a dosáhnout usmíření v oblasti je řešení politické.
EnglishInstruments should therefore be introduced to help re-establish security in Kyrgyzstan.
Měli bychom tedy předložit nějaké nástroje, které by napomohly znovu nastolit v Kyrgyzstánu bezpečnost.
EnglishI am therefore going to make a few proposals in order to re-establish clarity.
EnglishI am in no doubt that the perturbation in the financial system requires measures to re-establish stability.
Nemám pochyby o tom, že poruchy ve finančním systému vyžadují opatření na znovunastolení stability.
EnglishThe fact that UN troops will have to be sent again to re-establish peace is also something that we can safely assume.
Rovněž můžeme s jistotou předpokládat, že bude nutno znovu vyslat jednotky OSN, aby nastolily mír.
EnglishWe are continuing to monitor the situation, and support all efforts in order to help re-establish democracy in Honduras.
Situaci i nadále sledujeme a podporujeme veškeré úsilí na pomoc obnovení demokracie v Hondurasu.
EnglishWe have some fences we need to mend and we need to try to re-establish confidence in what it is that we want to establish in the Arctic.
Musíme opravit některé trhliny a také znovu vybudovat důvěru v naše počínání na Arktidě.
EnglishTherefore, until these systems become operational, at least invoke the safeguard clause and re-establish the controls!
Proto uplatněte alespoň do doby, kdy budou tyto systémy funkční, ochrannou doložku a znovu zaveďte kontroly!
EnglishLack of regulation and poor supervision have been at the root of the problem and we need to re-establish effective regulations.
Nedostatek regulace a chabý dohled byly u zrodu problému a my potřebujeme znovu zavést účinné předpisy.
EnglishTo re-establish trust, as you mentioned, Commissioner, we need the indicators on the rest of the flagship proposals.
Abychom obnovili důvěru, jak jste uvedl, pane komisaři, potřebujeme ukazatele vypovídající o zbývajících stěženích návrzích.
EnglishA recovery plan of this kind is necessary to increase economic demand and to re-establish the competitive capability of the region.
Plán obnovy takovéhoto typu je nutný pro zvýšení hospodářské poptávky a obnovení konkurenceschopnosti regionu.
EnglishI am glad that, in the Committee on Budgets, we have managed to reestablish the level of the funds designated to agriculture.
Jsem ráda, že se nám v Rozpočtovém výboru podařilo vrátit výši prostředků určených pro zemědělství na původní úroveň.
EnglishIn this way, we could re-establish a balance so as to make relocations to third countries less attractive for our companies.
Takto bychom mohli znovu nastolit rovnováhu, aby naše společnosti již neinklinovaly k přesunům výroby do třetích zemí.
EnglishOn 29 December, the African Union suspended Guinea's membership, giving the country six months to re-establish constitutional order.
29. prosince Africká unie pozastavila členství Guineje a dala zemi šest měsíců na znovuzavedení ústavního řádu.
EnglishThe decisive meetings to re-establish market confidence are not provided for in the current Treaties or in the Treaty of Lisbon.
Rozhodující zasedání za účelem obnovení důvěry v trh nejsou stanovena ve stávajících smlouvách ani v Lisabonské smlouvě.
EnglishThat would re-establish our trust in you as a Commission, and maybe, if we can cooperate on decision making, citizens' trust in us.
To by obnovilo naši důvěru ve vás jako Komisi a možná, můžeme-li spolupracovat na rozhodování, také důvěru občanů v nás.
EnglishWe support Parliament's cross-group efforts aiming to re-establish parliamentary supervision of the financing instruments.
Podporujeme snahu Parlamentu, jež jde napříč skupinami a která cílí na znovuzavedení parlamentního dohledu nad finančními nástroji.
EnglishThey must be able to effectively re-establish the rule of law and security and redeploy state authority in the most sensitive regions.
Musí být schopné účinným způsobem znovu nastolit právní stát a bezpečnost a přesunout státní pravomoc do nejcitlivějších regionů.